Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony — jak to zrobić?

25 października, 2022

Chcesz wypowiedzieć umowę na czas określony? Nie wiesz jak to zrobić? Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę i czy możliwe jest wypowiedzenie takiej umowy bez jego zachowania? Co na ten temat mówi Kodeks Pracy, a jakie są powszechne praktyki? Przeczytaj ten artykuł, a poznasz odpowiedzi na swoje pytania.

Umowa o pracę na czas określony — główne założenia

Umowa na czas określony jest jednym z rodzajów umowy o pracę, która zapewnia określone korzyści dla pracownika. Wraz z nią, pracownik otrzymuje pełną ochronę wynagrodzenia, a także prawo do urlopu wypoczynkowego i pobierania wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności. Z drugiej strony, jest też dla pracownika bardziej wiążącą, gdyż pracodawca otrzymuje możliwość dokładnego weryfikowania efektów jego pracy.

Głównym założeniem umowy o pracę na czas określony, jest to, że jest to, że jest to umowa terminowa, czyli znana jest data jej rozpoczęcia i zakończenia. Dotychczas była ona mniej pożądana od umowy na czas nieokreślony, gdyż pracownicy chcieli mieć poczucie stabilności. Jednakże obecnie rynek pracy jest bardzo dynamiczny i coraz większa liczba zatrudnionych preferuje umowy krótkoterminowe.

Na jak długo może być zawarta umowa o pracę na czas określony

Pracodawcy chętnie wybierają ten rodzaj umowy o pracę z pracownikiem zaraz po zakończeniu umowy, zawartej na okres próbny. Należy jednak zauważyć, że umowa na czas określony może być zawarta z pracownikiem maksymalnie 3 razy na łączny okres 33 miesięcy. Kodeks Pracy wyraźnie mówi o tym, że kolejna umowa musi być zawarta na czas nieokreślony. Więcej o tym, pisaliśmy też w artykule o umowach o pracę.

Kiedy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę na czas określony

Co do zasady, umowa na czas określony zawierana jest pomiędzy pracownikiem a pracodawcą na określony czas. Tym samym znana jest jej data rozpoczęcia i zakończenia. Może się jednak zdarzyć sytuacja, w której konieczne będzie rozwiązanie takiej umowy wcześniej. Wówczas możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę przez jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Okres ten reguluje Kodeks Pracy. Zdarzają się jednak wyjątkowe sytuacje, w których zarówno pracownik, jak i pracodawca, mogą rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Innym sposobem zakończenia umowy na czas określony jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, o czym pisaliśmy w poprzednim artykule.

Wypowiedzenie umowy na czas określony przez pracownika

Pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę, zawartą na czas określony z zachowaniem okresu wypowiedzenia w każdym momencie lub bez zachowania okresu wypowiedzenia, ale jedynie w dwóch przypadkach, o których w artykule 55 mówi Kodeks Pracy. Możliwe przyczyny wypowiedzenia takiej umowy przez pracownika to:

 • pracownik otrzymał orzeczenie lekarskie, które stwierdza szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca w dalszym ciągu zmusza go do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku i nie ma zamiaru przeniesienia go na inne, odpowiednie ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe;
 • pracodawca w poważny sposób naruszył podstawowe obowiązki wobec pracownika.

Wypowiedzenie umowy na czas określony przez pracodawcę

Pracodawca może wręczyć wypowiedzenie pracownikowi z zachowaniem okresu wypowiedzenia i nie musi przy tym podawać przyczyny lub bez jego zachowania w dwóch przypadkach opisywanych przed Kodeks Pracy:

 • z winy pracownika, opisywanej w art. 52 (ciężkie naruszenie obowiązków, przestępstwo);
 • bez winy pracownika w jednej z sytuacji opisywanej w art. 53 (wskutek przedłużającej się niezdolności do pracy w sytuacjach opisanych w §1).

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony

Podsumowując wszystkie możliwości, w których umowa zawarta na czas określony może zostać rozwiązana, wyróżniamy:

 • możliwość rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
 • możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w sytuacjach opisanych powyżej;
 • możliwość rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę warto wiedzieć, że…

Warto zauważyć, że pracodawca, chcący rozwiązać umowę z pracownikiem ze skutkiem natychmiastowym z winy pracownika, musi podać uzasadnienie wypowiedzenia. Z kolei pracownik może odwołać się do sądu pracy od takiego wypowiedzenia w ciągu 21 dni od otrzymania pisma od pracodawcy. Może to zrobić zarówno w odniesieniu do uzasadnienia, z którym się nie zgadza lub w chwili, kiedy pracownik uznaje, że pracodawca naruszył przepisy o wypowiadaniu umów. Mimo to, takie wypowiedzenie jest skuteczne, co oznacza tylko tyle, że pracownik musi się mu podporządkować. Dopiero gdy sąd w swoim postępowaniu uzna, że pracownik został zwolniony w sposób niewłaściwy, to miało miejsce wadliwe wypowiedzenie umowy. Wówczas sąd może wydać postanowienie, w którym nakaże pracodawcy przywrócić pracownika do pracy lub wypłacić mu odszkodowanie.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na czas określony?

Zarówno umowa na czas określony, jak i umowa na czas nieokreślony może być rozwiązana z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który uzależniony jest od łącznego okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Długość okresu wypowiedzenia wynosi odpowiednio:

 • 2 tygodnie — jeśli okres zatrudnienia wynosi do 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc — jeżeli zatrudnienie wynosi powyżej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące — jeśli okres zatrudnienia przekracza 3 lata.

Jak liczyć okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony, jak i nieokreślony, ale oznaczony w miesiącach, liczony jest od pierwszego dnia miesiąca, następującego po tym, w którym zostało złożone wypowiedzenie i kończy się wraz z ostatnim kalendarzowym dniem miesiąca. Oznacza to w praktyce, że jeżeli pracownik wypowiedział umowę 26 lutego, a pracował w firmie 2 lata, to umowa zakończy się 31 marca.

Jeśli z kolei okres wypowiedzenia liczony jest w tygodniach, to umowa o pracę ustaje dopiero w sobotę, po upływie dwóch pełnych tygodni od momentu złożenia wypowiedzenia. W praktyce oznacza to, że jeżeli pracownik złożył wypowiedzenie w środę, to umowa zakończy się dopiero po dwóch i pół tygodnia (w trzecią sobotę).

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony — wzór wypowiedzenia umowy

Jeśli pracownik bądź pracodawca decydują się na zakończenie współpracy, muszą sporządzić dokument wypowiedzenia na piśmie. Innymi słowy, konieczne jest sporządzenie oświadczenia jednej ze stron — tej, która decyduje się rozwiązać umowę. Takie oświadczenie powinno zawierać:

 • miejsce i datę sporządzenia dokumentu;
 • dane adresowe pracownika;
 • dane adresowe pracodawcy;
 • tytuł dokumentu;
 • oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze wskazaniem umowy, której ono dotyczy (data i miejsce zawarcia umowy o pracę, strony umowy);
 • oświadczenie zachowaniu bądź nie okresu wypowiedzenia;
 • podpisy obu ze stron.

Co więcej, jeśli to pracodawca wręcza wypowiedzenie pracownikowi, musi zawrzeć w oświadczeniu pouczenie o możliwości odwołania się do sądu pracy w ciągu 21 dni od jego otrzymania.

Jak skutecznie dostarczyć wypowiedzenie

Aby wypowiedzenie było skuteczne i prawnie wiążące, musi zostać sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej ze stron:

 • osobiście, wówczas druga strona powinna je podpisać,
 • lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Możliwe jest także przekazanie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę w sposób elektroniczny, drogą mailową, lecz jeśli nie zostanie ono podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, nie będzie ono skuteczne.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony — co dalej

Jak widzisz, sposobów zakończenia umowy o pracę zawartej na czas określony jest kilka, ale każdy zależy od właściwej przyczyny rozwiązania umowy. Teraz wiesz już, kiedy i w jaki sposób możesz to zrobić i kiedy może zrobić to pracodawca, ale co z Twoimi planami na przyszłość? Jeśli szukasz nowej pracy, zobacz aktualne ogłoszenia, które oferuje nasza agencja pracy .

KontaktAsistwork
Asistwork to agencja pracy tymczasowej, która pomaga dotrzeć do kandydatów w 18 lokalizacjach w Polsce.
Nasze biuraGdzie nas znajdziesz?
Skontaktuj się z namiZnajdziemy rozwiązanie
Jesteśmy firmą z doświadczeniem, od 8 lat tworzymy Polski rynek. Pomagamy kandydatom w budowaniu ich kariery, a klientom w znalezieniu odpowiedniego pracownika.

© 2014 – 2022 Asistwork