Wczasy pod gruszą 2023 – kiedy przysługują pracownikowi i ile dni?

3 maja, 2023

Choć wczasy pod gruszą brzmią jak urlop spędzony we własnym ogrodzie, na kocu pod drzewem rodzącym słodkie owoce, to w rzeczywistości są zupełnie czymś innym. Jest to pewnego rodzaju świadczenie wypłacane pracownikom etatowym w bardzo konkretnej sytuacji. Jakiej? Kiedy przysługują i w jakim wymiarze? Na te i inne pytania, odpowiadamy w poniższym artykule.

Czym są „wczasy pod gruszą”?

„Wczasy pod gruszą” to dofinansowanie urlopu wypoczynkowego, wypłacane przez pracodawcę na wniosek pracownika. Nie każda firma jest jednak zobligowana do wypłaty takiego świadczenia, co więcej, ta, która jest, wypłaca je tylko w konkretnych sytuacjach. Po pierwsze, dofinansowanie to możliwe jest tylko w firmach, w których istnieje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, o ile w regulaminie tego funduszu, przewiduje się wypłatę takich dopłat. Po drugie, wypłata tego świadczenia możliwa jest po spełnieniu określonych warunków przez pracownika, ale po kolei.

Czym jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to fundusz, do którego firma wpłaca pieniądze zebrane ze składek pracowniczych i przechowuje je na różne dofinansowania i dodatki pracownicze. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, obowiązek utworzenia takiego funduszu mają:

  • firmy, które na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty;
  • jednostki samorządowe bez względu na liczbę pracowników,
  • zakłady budżetowe bez względu na liczbę pracowników.

Co zatem, jeśli pracujesz w firmie, która zatrudnia mniej niż 50 osób na pełny etat? Firma, która zatrudnia mniej niż 50 pracowników i nie jest zobligowana do założenia ZFŚS może go powołać dobrowolnie na wniosek zakładowej organizacji związkowej, jeśli jednak tego nie zrobi, nie ma mowy o wypłacie dofinansowania z tytułu „wczasów pod gruszą”.

Kto może skorzystać z dofinansowania do wypoczynku?

Z dofinansowania do wypoczynku z tytułu „wczasów pod gruszą” mogą skorzystać tylko Ci pracownicy, którzy zatrudnieni są na pełny etat u pracodawcy, który powołał ZFŚS i dopuszcza wypłatę takiego świadczenia w regulaminie tego Funduszu, ale to nie wszystkie osoby.

Zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, z dofinansowania mogą skorzystać:

  • pracownicy oraz członkowie ich rodzin (także dzieci na kolonie i zieloną szkołę),
  • byli pracownicy — emeryci i renciści oraz ich rodziny,
  • wszystkie osoby, którym pracodawca umożliwił korzystanie ze środków ZFŚS.

Należy także zaznaczyć, że przy rozpatrywaniu wniosku o dopłatę do urlopu wypoczynkowego z ZFŚS nie ma znaczenia ani staż pracy, ani zajmowane stanowisko, czy kwalifikacje.

Jak otrzymać „wczasy pod gruszą”?

Pracownik, który chce skorzystać z dofinansowania swojego urlopu musi pobrać co najmniej 14 dni kalendarzowych nieprzerwanego urlopu i złożyć wniosek do pracodawcy o wypłatę świadczenia. Należy jednak pamiętać, że warunki wypłaty określane są każdorazowo przez regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przez co mogą się różnić w każdej firmie czy instytucji. To, co jest jednak niezmienne, to sposób rozpatrywania wniosku, a konkretnie kryterium dochodowe. Pracodawca może przyznać wypłatę świadczenia osobie, która faktycznie potrzebuje takiego wsparcia, w kwocie, którą uzna za stosowną. Jaka to kwota?

„Wczasy pod gruszą 2023” – kwota

Kwota świadczenia z tytułu „wczasów pod gruszą” jest w pełni zależna od pracodawcy, a dokładnie o warunków określonych w regulaminie ZFŚS. Ponieważ świadczenie to ma charakter uznaniowy, nie ma minimalnej kwoty ani też maksymalnej kwoty takiego wsparcia. Jednakże pracodawca nie może przyznawać takiej samej kwoty wszystkim wnioskującym pracownikom. To, w jakiej kwocie pracownik otrzyma wsparcie, zależy głównie od jego sytuacji rodzinnej i materialnej.

Ile dni wakacji obejmują „wczasy pod gruszą”?

Wakacje „pod gruszą” nie mogą być krótsze niż 2 tygodnie. Co więcej, tylko wtedy, gdy pracownik pobiera 14 dni nieprzerwanego urlopu w danym roku kalendarzowym, może wnioskować o dopłatę do wypoczynku. Oznacza to jednocześnie, że otrzymać świadczenie można tylko raz w roku. Nie ma jednak znaczenia, w jaki sposób pracownik korzysta z tego urlopu, choć pomocne mogą okazać się dokumenty potwierdzające wysokość opłat związanych z wypoczynkiem w trakcie urlopu, czy też oświadczenie o dochodach.

Wniosek o „wczasy pod gruszą” – wzór

Aby otrzymać dofinansowanie do wypoczynku, wypłacane w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, sam wniosek urlopowy nie jest wystarczający. Należy dodatkowo złożyć wniosek o wypłatę świadczenia z ZFŚS.

WNIOSEK

o dofinansowanie do wypoczynku „wczasy pod gruszą”

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypłatę środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na organizowany we własnym zakresie/organizowany przez biuro podróży wypoczynek w okresie od …. do ….
Oświadczam, że dochód miesięczny na członka rodziny wynosi ….. netto miesięcznie.
Do wniosku dołączam ….. (np. rachunki za hotel).

Po złożeniu wniosku do pracodawcy czekasz na odpowiedź. Musisz wiedzieć, że wniosek możesz złożyć zarówno przed urlopem, jak i zaraz po powrocie do pracy. Regulamin ZFŚS powinien zawierać szczegółowe warunki składania wniosku o wypłatę takiego świadczenia.

„Wczasy pod gruszą” a świadczenie urlopowe

Tytułowe „wczasy pod gruszą” bardzo często mylone są ze świadczeniem urlopowym. Nie są to jednak te same świadczenia. „Wczasy pod gruszą” to świadczenie wypłacane w zakładach pracy, w których istnieje ZFŚS. Świadczenie urlopowe z kolei to jednorazowy dodatek finansowy dla pracowników, którzy owszem, udają się na co najmniej 14 dni kalendarzowych urlopu, ale pracują u pracodawcy, którego firma zatrudnia mniej niż 50 pracowników. Samo świadczenie wypłacane jest z kolei ze środków innych niż te zbierane w ZFŚS. Ponadto, w odróżnieniu od „wczasów pod gruszą” świadczenie urlopowe musi zostać zrealizowane najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem urlopu.

„Wakacje pod gruszą” – podsumowanie

Z „wczasów pod gruszą” mogą korzystać pracownicy firm, w których istnieje ZFŚS. Jest to świadczenie wypłacane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ramach dofinansowania do wypoczynku, na wniosek pracownika, który pobiera urlop o długości co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wysokość świadczenia urlopowego „wczasy pod gruszą” uzależnia się od sytuacji życiowej, w szczególności sytuacji majątkowej i rodzinnej wnioskującego pracownika, a szczegółowy sposób wypłaty określi zwyczajowo przyjęty w zakładzie pracy regulamin ZFŚS.