Wniosek o urlop wychowawczy — opis

26 czerwca, 2024

Planujesz iść na urlop wychowawczy, ale nie wiesz, jak napisać odpowiedni wniosek o taki urlop? W tym artykule podpowiemy, jak to zrobić, pokażemy też, jak wygląda i co należy dołączyć do wniosku o urlop wychowawczy. Koniecznie przeczytaj.

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy to forma urlopu przewidziana przez Ustawodawcę dla młodych rodziców, którzy chcą sprawować opiekę nad dzieckiem w jego wczesnym wieku. Urlop ten może być wykorzystany wyłącznie do sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Co więcej, urlop wychowawczy może zostać udzielony jednemu z rodziców biologicznych, opiekunowi prawnemu lub osobie faktycznie sprawującej opiekę nad dzieckiem. Więcej o samym urlopie, o tym, jak długo może trwać i ile jest płatny, przeczytasz w artykule: Urlop wychowawczy – ile trwa, komu przysługuje i ile jest płatny.

Aby skorzystać z urlopu, należy wypełnić wniosek do pracodawcy o jego udzielnie.

Właśnie tym wnioskiem zajmiemy się w tym artykule. Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć w formie pisemnej, zawierającej określenie czasu jego trwania oraz załączników potwierdzających prawo do jego udzielenia. Jak wspomnieliśmy we wcześniejszym artykule, urlop ten może trwać maksymalnie 36 miesięcy, przy czym jeden rodzic może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy, a 1 miesiąc to minimalny okres, z którego musi wówczas skorzystać drugi z rodziców. No dobrze, jak złożyć taki wniosek?

Jak złożyć wniosek o urlop wychowawczy?

Wniosek o skorzystanie z urlopu wychowawczego, musisz złożyć nie później niż na 21 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. Pracodawca nie może odmówić Ci udzielenia takiego urlopu, za co w przeciwnym razie grozi mu kara grzywny.

Co powinien zawierać wniosek o urlop wychowawczy?

Pracownik we wniosku o urlop wychowawczy, powinien zawrzeć następujące informacje:

 • swoje imię i nazwisko,
 • dane pracodawcy,
 • dane dziecka, na które chce wykorzystać urlop,
 • wymiar urlopu wychowawczego i okres, w którym pracownik chce z niego skorzystać,
 • oświadczenie o wykorzystanych już częściach urlopu wychowawczego (jeśli pracownik wcześniej z niego korzystał),
 • oświadczenie drugiego rodzica o tym, że korzystał/nie korzystał z tych uprawnień,
 • podpis pracownika i drugiego rodzica/opiekuna.

Wniosek u urlop wychowawczy – wzór

Warszawa, 01.09.2022

PESEL: 00AABBCC11

Alina Kowalska

FIRMA 000A

Przykładowa 00

00-000 Warszawa

Wniosek o urlop wychowawczy

W celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem: Jaś Kowalski, ur. 01.09.2021 składam wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego w wymiarze 6 miesięcy w okresie od dnia 01.10.2022 do 30.04.2023

Jednocześnie informuję, że dotychczas:

 1. Nie korzystałam/em/ korzystałam/em z urlopu wychowawczego na wymienione dziecko przez 2 części urlopu
 2. Drugi rodzic dziecka korzystał/nie korzystał z urlopu wychowawczego na wymienione dziecko przez 9 tygodni.

Alina Kowalska

Oświadczenie drugiego rodzica/opiekuna

OŚWIADCZENIE ojca (opiekuna)/matki (opiekunki) dziecka*

Oświadczam, iż nie zamierzam korzystać z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku drugiego rodzica (opiekuna) dziecka.

Jan Kowalski

Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego

Decyzja o skorzystaniu z urlopu wychowawczego powinna być dobrze przemyślana. Pracownik może wycofać wniosek o jego udzielenie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem urlopu, a wszystko to związane jest z działaniami, jakie musi podjąć pracodawca w związku choćby z koniecznością znalezienia zastępstwa dla pracownika. Warto dodać, że próba wycofania wniosku o urlop wychowawczy na mniej niż 7 dni przed jego rozpoczęciem może być nieskuteczna.

Pracownik ma jednak możliwość w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego złożyć wniosek o rezygnację z urlopu. Takie działanie może być spowodowane chęcią powrotu do pracy, ale podawanie jego przyczyny nie jest konieczne. Zgodnie z art. 186 Kodeksu pracy, pracownik może zaprzestać korzystania z urlopu:

 • w każdym czasie – za zgodą pracodawcy;
 • po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy, najpóźniej na 30 dni przed planowanym podjęciem pracy.

Należy przy tym pamiętać, że pracodawca najpewniej znalazł zastępstwo dla pracownika na okres jego nieobecności i choć powinien zapewnić pracownikowi wracającemu z urlopu wychowawczego umożliwić powrót na stanowisko, które zajmował, może być to niemożliwe. Wówczas jednak pracodawca zobowiązany jest zaproponować pracownikowi stanowisko równorzędne lub odpowiadające jego kwalifikacjom zawodowym, a wynagrodzenie nie może być niż niż to, które pracownik otrzymywał przed pójściem na urlop wychowawczy.

Oświadczenie o rezygnacji z urlopu – wzór

Alina Kowalska                                            Warszawa, 20.03.2023

Rezygnacja z urlopu wychowawczego

Na podstawie art. 1863 pkt 1 (albo 2) k.p. rezygnuję z udzielonego mi w dniu 07.09.2022 urlopu wychowawczego.

Jednocześnie informuję, że chciałabym podjąć pracę w dniu 02.05.2023

Alina Kowalska

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Czy warto korzystać z urlopu wychowawczego?

Urlop wychowawczy to dobre rozwiązanie dla rodziców i opiekunów, którzy nie chcą pozostawiać swojego dziecka bez opieki, a nie mogą lub nie chcą z jakichś przyczyn poprosić o pomoc bliskie osoby. Jednak przed podjęciem decyzji o urlopie wychowawczym, rodzice często mają obawy związane z pracą. Warto wiedzieć, że pracodawca nie może zwolnić pracownika w trakcie trwania urlopu wychowawczego. Wyjątkiem są skrajne sytuacje, w których zakład pracodawcy ogłasza upadłość lub stosuje przewidziane zwolnienia grupowe.

Wniosek o urlop wychowawczy — podsumowanie

Na koniec warto pamiętać, że urlop wychowawczy w wymiarze 36 miesięcy przysługuje maksymalnie do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Oznacza to, że złożenie wniosku o urlop wychowawczy po ukończeniu przez dziecko 3 roku życia, automatycznie skutkuje skróceniem maksymalnego wymiaru urlopu wychowawczego. Inaczej jest w przypadku dzieci niepełnosprawnych, gdzie wymiar takiego urlopu wynosi maksymalnie 72 miesiące i można go wykorzystać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.