Praca tymczasowa — kim jest pracownik tymczasowy?

22 czerwca, 2023

Jeśli przed dłuższy czas nie możesz znaleźć stałej pracy, dobrym pomysłem jest praca tymczasowa. Pozwoli Ci na szybkie zapewnienie sobie źródła dochodu i wypełnienia luki w zatrudnieniu. Wszystko dzięki temu, że pracodawcy chętnie korzystają z tego rozwiązania. W tym artykule omówimy, czym jest praca tymczasowa i jakie korzyści niesie dla pracownika i pracodawcy. Koniecznie przeczytaj.

Co to jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa to jedna z form zatrudnienia, oparta o relację trójstronną. Pracownik tymczasowy wykonuje bowiem pracę na rzecz danego przedsiębiorcy, ale zatrudniany jest przez agencję pracy tymczasowej, która odpowiada za jego wynagrodzenie, ubezpieczenia i pozostałe sprawy kadrowe. Oznacza to, że agencja zawiera umowę zarówno z pracodawcą, jak i z pracownikiem.

Aby praca mogła zostać nazwana tymczasową, muszą zostać spełnione określone w jej definicji przesłanki.

Definicja pracy tymczasowej — ustawa

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wyjaśnia pojęcie pracy tymczasowej jako pracę wykonywaną przez pracownika na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, określonych zadań. Dokładne brzmienie definicji w tej Ustawie
o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym niesie Art. 2 punkt 3:

praca tymczasowa – wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań:
a) o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
b) których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
c) których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Kim zatem jest pracownik tymczasowy i pracodawca użytkownik? Przytoczmy ich definicje, również zawarte w Art. 2 wspomnianej Ustawy.

1) pracodawca użytkownik – pracodawcę lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie;

2) pracownik tymczasowy – pracownika zatrudnionego przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika;

Co o pracy tymczasowej mówi Kodeks pracy?

Podstawą prawną do wykonywania pracy tymczasowej jest Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Kodeks pracy odnosi się bowiem wyłącznie do umów zawieranych bezpośrednio pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Ponieważ zatrudnienia pracownika tymczasowego dokonuje agencja pracy tymczasowej, to ona zawiera z nim umowę.

Umowa o pracę tymczasową

Agencja zatrudnia pracownika tymczasowego na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na podstawie umowy prawa cywilnego (zlecenie, lub umowy o dzieło). O ile funkcjonowanie i zasady zawierania umów o pracę regulowane są przez Kodeks pracy, tak umowy prawa cywilnego regulowane są przez Kodeks cywilny.

Przed zawarciem umowy z pracownikiem tymczasowym, agencja porozumiewa się z pracodawcą w zakresie warunków pracy. Agencja zawiera z nim umowę, w którym określa m.in. zakres obowiązków takiego pracownika, czas pracy, sposoby rozliczania, sposób wynagradzania i inne szczegóły.

Ile może trwać praca tymczasowa?

Pracownik tymczasowy może wykonywać pracę na rzecz jednego pracodawcy przez okres:

  • łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Oznacza to, że jeden pracownik u jednego pracodawcy użytkownika w okresie 3 lat może pracować maksymalnie 1,5 roku, a po tym okresie musi nastąpić przerwa 18 miesięcy, zanim będzie można tego pracownika ponownie skierować do danego pracodawcy.
  • łącznie 36 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy tylko, jeśli pracownik tymczasowy skierowany jest do zadań nieobecnego pracownika, zatrudnionego u pracodawcy użytkownika przez niego samego. Ten sam pracownik nie może zostać skierowany do tego pracodawcy przez kolejnych 36 miesięcy po ustaniu zatrudnienia.

Kiedy można zatrudnić pracownika tymczasowego?

Pracodawcy poszukują tymczasowych pracowników najczęściej wtedy, kiedy występuje u nich okresowe zwiększone zapotrzebowanie na pracę. Najczęściej dzieje się tak w okresie wzmożonego zapotrzebowania na zwiększenie produkcji, obsługi magazynu lub klienta. Z drugiej strony pracownicy tymczasowi przydają się na budowach, przy remontach, i wielu innych pracach fizycznych. Jednakże istotny jest fakt, że pracodawca może zechcieć skorzystać z usług agencji i wynająć jej pracowników wyłącznie w celu wykonywania pracy o charakterze sezonowym.

Kiedy nie można zatrudnić pracownika tymczasowego?

Pracownik tymczasowy nie może być zatrudniony w celu wykonywania pracy:

  • szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu art. 237(15) Kodeksu pracy,
  • na stanowisku, na którym zatrudniony jest na stałe inny pracownik, ale obecnie uczestniczy w strajku,
  • tego samego rodzaju co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym ten rozwiązał stosunek z pracy, z przyczyn, które go bezpośrednio nie dotyczą i w okresie 3 miesięcy poprzedzających termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miałby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej na terenie gminy, gdzie znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której zatrudniony był zwolniony pracownik. Chociaż brzmi to zawile, chodzi o to, że jeżeli pracodawca użytkownik ma 2 sklepy w tym samym mieście, w jednym z nich zwolnił kasjera, a po miesiącu potrzebuje zatrudnić do drugiego sklepu kolejnego kasjera, nie może zatrudnić w tym celu pracownika agencji tymczasowej.
  • wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia.

Zalety pracy tymczasowej

Z całą pewnością praca tymczasowa nie jest rozwiązaniem na stałe, ale dla wielu pracowników jest korzystna. Oto jej zalety:

  1. Po pierwsze, praca tymczasowa jest doskonałą metodą na zdobycie doświadczenia, zwłaszcza dla osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy.
  2. Po drugie, czasowe zatrudnienie daje większą elastyczność i pozwala pracownikowi zdecydować o tym, gdzie i kiedy będzie pracować. Pozwala na zachowanie przerw pomiędzy zatrudnieniem, co może być przydatne na przykład dla studentów.
  3. Po trzecie, zatrudnione w charakterze czasowym na umowę o pracę daje prawo do urlopu i zwolnienia lekarskiego.
  4. Po czwarte, pracodawcy szybciej podejmują decyzje o zatrudnieniu konkretnej osoby, ponieważ ma ona zapewniać im zaspokojenie czasowych potrzeb.

Gdzie szukać pracy tymczasowej?

Praca tymczasowa to dla wielu osób przejściowe rozwiązanie, które pozwala zaspokoić swoje podstawowe potrzeby związane z pozyskaniem źródła dochodu. Zapewnia stabilność finansową, umożliwia utrzymanie siebie i swoich rodzin. Daje też większą kontrolę nad swoim codziennym harmonogramem i pozwala na większy balans między życiem prywatnym a zawodowym. Dla wielu osób jest wstępem do uzyskania stałego zatrudnienia. Pracodawcom daje z kolei możliwość szybkiego zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania na pracowników, dlatego na rynku ciągle pojawiają się nowe oferty pracy tymczasowej. Część z nich znajdziesz na naszym portalu. Sprawdź aktualne oferty pracy i znajdź pracę dla siebie.