Prawa i obowiązki pracownika tymczasowego — co warto wiedzieć

31 października, 2023

Praca tymczasowa to rodzaj zatrudnienia, który różni się od tradycyjnej formy pracy opisanej w Kodeksie pracy. Pracownik tymczasowy, zwany również pracownikiem agencji pracy tymczasowej, ma swoje specyficzne prawa i obowiązki. W tym artykule skupimy się na obowiązkach pracownika tymczasowego oraz wyjaśnimy, co warto o nich wiedzieć, jeśli rozważasz taką formę zatrudnienia.

Wykonywanie zadań na rzecz pracodawcy użytkownika

Podstawowym zadaniem pracownika tymczasowego jest wykonywanie określonych zadań na rzecz pracodawcy użytkownika. Praca ta może mieć charakter sezonowy, okresowy, doraźny lub być związana z zadaniami, których stali pracownicy pracodawcy użytkownika nie są w stanie wykonać w terminie. Pracownik tymczasowy jest zatrudniany wyłącznie w celu realizacji tych zadań i działa pod nadzorem pracodawcy użytkownika.

Więcej o tym, kim jest pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik i jaką rolę w tym wszystkim pełni agencja pracy tymczasowej pisaliśmy w artykule: Umowa o pracę tymczasową – wszystko, co musisz wiedzieć.

Umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej

Informacje o prawach i obowiązkach pracownika tymczasowego przede wszystkim zawiera umowa pomiędzy nim a agencją, która go zatrudnia.

Pracownik tymczasowy zawiera umowę o pracę z agencją pracy tymczasowej. Ta umowa określa warunki zatrudnienia, takie jak wynagrodzenie, okres zatrudnienia, obowiązki pracownika itp. To podstawowy dokument regulujący stosunek między pracownikiem tymczasowym a agencją pracy tymczasowej.

Umowa między agencją a pracodawcą użytkownika

Ponadto istnieje również umowa między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownika. To drugi ważny dokument, który określa, jakie zadania ma wykonywać pracownik tymczasowy na rzecz pracodawcy użytkownika i jakie warunki pracy ma zapewnić pracodawca użytkownik. Ten dokument nie jest dostępny dla pracownika, ale stanowi podstawę dla przygotowania umowy pomiędzy nim a agencją.

Ograniczenia w wykonywaniu niektórych prac

Pracownikowi tymczasowemu nie można powierzyć wykonywania niebezpiecznych prac, zwłaszcza tych, które są uważane za szczególnie niebezpieczne zgodnie z przepisami prawa. Ponadto nie może on pracować na stanowisku, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, jeśli ten pracownik bierze udział w strajku.

Istnieje również ograniczenie dotyczące wykonywania prac tego samego rodzaju, co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, który został zwolniony z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy. Oznacza to, że pracownik tymczasowy nie może wykonywać zadań pracownika, który został w ten sposób zwolniony.

Przepisy BHP a obowiązki pracownika

Obowiązkiem pracodawcy użytkownika jest zapoznanie pracownika z obowiązującymi w miejscu pracy przepisami BHP i dostosowanie warunków pracy do tych przepisów. Obowiązkiem pracownika tymczasowego jest z kolei przestrzeganie wszelkich zasad BHP.

Pracodawca użytkownik ma m.in. obowiązek zapewnić pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. Ponadto, musi dostarczyć napoje i posiłki profilaktyczne oraz przeprowadzić szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku wypadku przy pracy, pracodawca użytkownik musi ustalić okoliczności i przyczyny tego wypadku oraz przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego.

Więcej o tym pisaliśmy w artykule: Pracownik tymczasowy i pracodawca – obowiązki w zakresie BHP

Brak zwolnień grupowych

Jednym z istotnych aspektów pracy tymczasowej jest brak stosowania przepisów dotyczących zwolnień grupowych. To oznacza, że jeśli umowa o pracę z pracownikiem tymczasowym zostaje rozwiązana z przyczyn niedotyczących tego pracownika, nie przysługuje mu prawo do otrzymania odprawy pieniężnej.

Urlop wypoczynkowy dla pracownika tymczasowego

Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy, który jest przyznawany na podstawie liczby miesięcy, w których pozostaje w dyspozycji jednego lub więcej pracodawców użytkowników. W ciągu roku pracy tymczasowej pracownik ma prawo do dwóch dni urlopu za każdy miesiąc pracy. Urlop ten udzielany jest w dniach, które byłyby dla niego dniami pracy, gdyby nie korzystał z urlopu.

Ograniczona zasada równego traktowania

W trakcie pracy na rzecz pracodawcy użytkownika pracownik tymczasowy nie może być traktowany mniej korzystnie niż pracownicy zatrudnieni na takim samym lub podobnym stanowisku pracy. Jednakże istnieje pewne wyjątki, na przykład dotyczące dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, które nie obowiązują pracownika tymczasowego pracującego krócej niż 6 tygodni.

Praca tymczasowa, prawa i obowiązki pracownika — podsumowanie

Warto pamiętać, że prawa i obowiązki pracownika tymczasowego są określone w Ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz w umowach zawartych z agencją pracy tymczasowej i pracodawcami użytkownikami.

Praca tymczasowa może być atrakcyjną opcją dla wielu osób, ale wymaga również zrozumienia i przestrzegania tych obowiązków. Jeśli rozważasz pracę tymczasową, zawsze warto zapoznać się z konkretnymi warunkami oferty i zwrócić uwagę na swoje prawa i obowiązki. Przejrzyj nasze aktualne oferty pracy i sprawdź, jakie wymagania stawiają przed Tobą pracodawcy.


meta title:

Prawa i obowiązki pracownika tymczasowego — co warto wiedzieć

meta description:

Jakie prawa i obowiązki ma pracownik tymczasowy? Czyje polecenia musi wykonywać? Jaką odpowiedzialność ma agencja pracy tymczasowej? Sprawdź