Jakich prac nie może wykonywać pracownik tymczasowy?

1 sierpnia, 2023

Praca tymczasowa jest niezwykle popularna zarówno wśród pracodawców, jak i osób szukających zatrudnienia. Oferuje bowiem wiele korzyści, takich jak elastyczność, oszczędność czasu i zasobów, a także możliwość zdobycia cennego doświadczenia. Niemniej jednak istnieje szereg ograniczeń i zakazów, które regulują tę formę zatrudnienia, a nieznajomość tych regulacji może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić, jakie prace nie mogą być powierzone pracownikom tymczasowym.

Kim jest pracownik tymczasowy?

Pracownikiem tymczasowym nazywamy osobę zatrudnioną przez agencję pracy tymczasowej, która wykonuje pracę na rzecz pracodawcy użytkownika.

Agencja pracy tymczasowej przejmuje wszystkie obowiązki kadrowo-administracyjne, pozwalając pracodawcy skupić się na prowadzeniu swojej firmy. Tymczasowość tego typu pracy wynika zazwyczaj z sezonowych potrzeb pracodawcy, np. wzmożonej produkcji w okresie świątecznym lub wakacyjnym. Więcej o tym pisaliśmy tutaj: kim jest pracownik tymczasowy.

Jakiego rodzaju prac nie wolno wykonywać pracownikom tymczasowym?

Pracownik tymczasowy nie może wykonywać prac o charakterze szczególnie niebezpiecznym.

Przepisy jasno określają, jakie zadania nie mogą być powierzane pracownikom tymczasowym. Przede wszystkim chodzi tu o prace szczególnie niebezpieczne.

Pracownikom tymczasowym nie wolno wykonywać m.in.:

  • prac na wysokości, prace budowlane, remontowe czy rozbiórkowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części;
  • prac z materiałami niebezpiecznymi,
  • prac na wysokości,
  • prac w zamkniętych przestrzeniach, takich jak zbiorniki, kanały, wnętrza urządzeń technicznych.

Ograniczenia te wynikają wprost z artykułu 8 Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Jej dokładna treść brzmi:

Art. 8. zatrudn.prac.tymcz..

Zakaz powierzania niektórych prac

Pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika pracy:

  • szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 rozporządzenia w sprawie przepisów szczególnych bezpieczeństwa i higieny pracy Kodeksu pracy;
  • na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku;
  • tego samego rodzaju co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik;
  • wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2516 oraz z 2023 r. poz. 535 i 803).

Praca tymczasowa a prace na wysokości

Pracownik tymczasowy nie może wykonywać prac na wysokości.

Zgodnie z przepisami, prace na wysokości uznawane są za szczególnie niebezpieczne. Chociaż pracownik tymczasowy może wykonywać wiele zadań, to mycie okien na wysokości czy prace budowlane wykonywane na wysokości nie mogą być powierzone pracownikowi tymczasowemu. Istnieją jednak pewne wyjątki.

Praca na wysokości nie obejmuje pracy wykonywanej na powierzchni osłoniętej ze wszystkich stron ścianami do wysokości co najmniej 1,5 metra, wyposażonej w stałe konstrukcje chroniące pracownika przed upadkiem.

Pozostałe ograniczenia w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Pozostałe ograniczenia dotyczą sytuacji, w których pracownik tymczasowy zastępuje pracownika, który został zwolniony z przyczyn niedotyczących pracowników w ciągu ostatnich 3 miesięcy, lub pracownika, który uczestniczy w strajku.

Ponadto nie wolno zatrudnić pracownika tymczasowego do pracy wymagającej uzbrojenia w broń palną.

Prace, których nie można powierzyć pracownikowi tymczasowemu — podsumowanie

Zatrudnianie pracowników tymczasowych to świetna strategia dla wielu firm, ale pamiętaj, że musisz przestrzegać wspomnianych ograniczeń i zakazów. Biorąc pod uwagę powyższe, pracodawcy powinni dokładnie przemyśleć swoje potrzeby, zanim zdecydują się na taką formę zatrudnienia.

Za wszelkie naruszenia tych przepisów odpowiedzialność ponoszą zarówno pracodawca użytkownik, jak i agencja pracy tymczasowej, a kary za takie naruszenia mogą sięgać nawet 30 tysięcy złotych. Dlatego ważne jest, aby zarówno pracodawcy, jak i agencje pracy tymczasowej, znały te regulacje i przestrzegały ich.

meta title:

Jakich prac nie może wykonywać pracownik tymczasowy

meta description:

Czy wiesz, jakich prac nie mogą wykonywać pracownicy tymczasowy? Dowiedz się więcej o ograniczeniach w ich zatrudnieniu. Czytaj teraz.