Świadectwo pracy — jak wygląda? Wzór z omówieniem

28 lutego, 2023

Wystawienie świadectwa pracy jest jednym z obowiązków pracodawcy, z którym kończymy współpracę. Dokument ten zawiera kluczowe informacje na temat historii zatrudnienia w danej firmie, m.in. tej o zajmowanych kolejno stanowiskach, czy też powodzie wygaśnięcia umowy. Informacji tych jest dużo więcej, a wszystkie mają służyć udokumentowaniu zatrudnienia i przysługujących pracownikowi praw, choćby tych do ubezpieczenia czy urlopu. Kiedy jest potrzebne, jakie szczegóły zawiera i jak wygląda świadectwo pracy? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi.

Kiedy wydanie świadectwa pracy jest obowiązkowe?

Wydanie świadectwa pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy, zatrudniającego pracownika na podstawie umowy o pracę. Wystawienie i doręczenie tego dokumentu powinno odbyć się w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy. Pracownik z kolei może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa wystąpić do pracodawcy o sprostowanie informacji w nim zawartych, o ile są one nieprawdziwe. Jeśli z kolei pracodawca odmawia sprostowania świadectwa pracy, pracownik ma kolejne 14 dni na wystąpienie o sprostowanie informacji w świadectwie do sądu pracy. Poprawność informacji zawartych w tym dokumencie ma kluczowe znaczenie dla pracownika, ponieważ są one niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień wynikających z ubezpieczenia społecznego.

Do czego potrzebne jest świadectwo pracy?

Istnieje wiele sytuacji, w których potrzebne jest świadectwo pracy, choć szczególnie dokument ten przydaje się w chwili zatrudnienia u nowego pracodawcy, jak również podczas ubiegania się o zasiłek czy podczas ustalania stażu ubezpieczeniowego do celów związanych z ZUS.

Świadectwo pracy jest zatem niezbędne, aby pracownik mógł:

 • określić wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego,
 • otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • ustalić staż ubezpieczeniowy pracownika do celów ZUS
 • starać się o emeryturę w ZUS,
 • uzyskać zasiłek dla bezrobotnych w Urzędzie Pracy.

Co powinno zawierać świadectwo pracy?

Idąc nieco pod prąd, zacznijmy od tego, co nie może pojawić się na świadectwie pracy. Żadne informacje dotyczące oceny byłego już pracownika nie mogą zostać w nim zawarte. Godzą one bowiem w prywatność i dobre imię pracownika. Na żądanie pracownika mogą jednak znaleźć się tam informacje o uzyskanych w trakcie wykonywania stosunku pracy kwalifikacjach i choć nie ma jednego uniwersalnego wzoru świadectwa pracy, to w każdym świadectwie powinny znaleźć się konkretne informacje. Jak określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy, do tych informacji należą m.in. te o:

 • okresie wykonywanej pracy i kolejno zajmowanych stanowiskach,
 • wymiarze czasu pracy,
 • okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy (koniec okresu zatrudnienia, porozumienie stron itp.),
 • wymiarze wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego i bezpłatnego,
 • wymiarze wykorzystanego urlopu wychowawczego,
 • okresie przebywania na zwolnieniu chorobowym,
 • okresie wykonywania pracy w warunkach szkodliwych,
 • wynagrodzeniu pobieranym za okres niezdolności do pracy,
 • wynagrodzeniu zajętym postępowaniami egzekucyjnymi,
 • informacje o okresach nieskładkowych,
 • okresie odbywania służby wojskowej,
 • dodatkowe informacje na wniosek pracownika.

Wzór świadectwa pracy

Choć określony prawnie wzór świadectwa pracy nie istnieje, to wiesz już, jakie informacje dotyczące zatrudnienia powinny się w nim znaleźć. Jednak poza nimi, świadectwo powinno zawierać:

 • miejscowość i datę sporządzenia dokumentu,
 • nazwę pracodawcy,
 • adres siedziby pracodawcy,
 • dane rejestrowe pracodawcy (NIP, REGON),
 • tytuł „Świadectwo Pracy”,
 • oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu pracownika, w tym imię i nazwisko oraz datę urodzenia pracownika, miejsce zatrudnienia, okres i wymiar zatrudnienia, informacje o kolejno zajmowanych stanowiskach,
 • sposób rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
 • informacje o zatrudnieniu, o których mowa w poprzednim akapicie.
 • informację o tym, czy okres wypowiedzenia został skrócony na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu Pracy

Najczęstsze błędy w świadectwie pracy

Presja czasu lub nieuważne zbieranie danych na temat zatrudnienia przyczynia się do wypełniania świadectwa pracy z błędami. Do najczęściej popełnianych należą:

 • informacje o okresach nieusprawiedliwionych nieobecności,
 • niepodanie wszystkich zajmowanych stanowisk,
 • błędna przyczyna rozwiązania stosunku pracy,
 • błędy w obliczeniach wymiaru przysługującego urlopu.

Jaka kara grozi pracodawcy za błędnie wystawione świadectwo?

Niewystawienie w terminie świadectwa pracy pracownikowi, zgodnie z art.282 § 1. pkt 3, pracodawcy grozi kara grzywny od 1 do nawet 30 tysięcy złotych. Związane jest to z tym, iż takie zdarzenie traktowane jest jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Co więcej, jeżeli przedłużający się okres, w jakim pracodawca zobowiązał się sprostować dokument, wpływa na kolejne zatrudnienie pracownika, może on ubiegać się on odszkodowania z tytułu działania na jego niekorzyść przed sądem pracy.

Pracodawca wystawił świadectwo pracy — co dalej?

Niezależnie od przyczyn rozwiązania stosunku pracy z byłym pracodawcom, czas pozostawania bez pracy jest zwykle dość stresujący. Zwłaszcza jeśli na horyzoncie pojawiają się do zapłacenia rachunki za media i inne zobowiązania. Jeżeli nie chcesz pozostawać bez zatrudnienia, a widmo otrzymania nowej posady na etacie jest dalekie, warto rozważyć podjęcie pracy tymczasowej. Przejrzyj oferty pracy dostępne na naszym portalu, a być może znajdziesz coś dla siebie.