Pracownik tymczasowy i pracodawca — obowiązki w zakresie BHP

26 września, 2023

Kiedy myślimy o zatrudnieniu, często nie zdajemy sobie sprawy, jak dużą rolę odgrywa bezpieczeństwo i higiena pracy. Dla pracowników tymczasowych, którzy często zmieniają miejsce pracy i zetknąć się mogą z różnymi warunkami, kwestia BHP jest kluczowa. Co więcej, wraca do nich praktycznie z każdym nowym miejscem pracy. W tym artykule postaramy się przybliżyć, jakie obowiązki w zakresie BHP spoczywają na pracodawcy oraz na samym pracowniku tymczasowym.

Kto ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracownikowi tymczasowemu?

Zatrudnienie pracownika tymczasowego wiąże się z pewnymi szczególnymi obowiązkami dla pracodawcy użytkownika, czyli podmiotu, który korzysta z usług pracownika. To właśnie na pracodawcy użytkowniku spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Musi on zagwarantować, że miejsce i warunki pracy są zgodne z przepisami BHP oraz dostarczyć pracownikowi odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Od czego zacząć — profilaktyczne badania

Pierwszym krokiem w kierunku bezpiecznej pracy dla pracownika tymczasowego są badania profilaktyczne. Te badania mają na celu ocenę, czy pracownik jest zdolny do wykonywania określonej pracy bez narażania swojego zdrowia.

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku w określonych warunkach. To również dotyczy pracowników tymczasowych. Przed podpisaniem umowy o pracę między agencją a pracownikiem tymczasowym, strony powinny uzgodnić na piśmie, kto będzie odpowiedzialny za skierowanie pracownika na badania profilaktyczne.

W brzmieniu Ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych czytamy:

Artykuł 9 punkt 3.

Przed zawarciem umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik uzgadniają na piśmie:
1) zakres informacji dotyczących przebiegu pracy tymczasowej, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia za pracę pracownika tymczasowego, oraz sposób i termin przekazywania tych informacji agencji pracy tymczasowej w celu prawidłowego obliczania wynagrodzenia za pracę tego pracownika;
2) zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy innych niż określone w ust. 2a;
3) zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązku pracodawcy dotyczącego wypłacania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Kto ma obowiązek zapewnić pracownikowi tymczasowemu szkolenie BHP?

Szkolenie BHP to kluczowy element wprowadzenia do nowego miejsca pracy. W przypadku pracowników tymczasowych obowiązek organizacji szkolenia BHP spoczywa na pracodawcy użytkowniku. Wynika to z brzmienia art. 9 pkt 2a Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, który brzmi:

2a. Pracodawca użytkownik dostarcza pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zapewnia napoje i posiłki profilaktyczne, przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego oraz informuje o tym ryzyku.

Celem szkolenia jest przygotowanie pracownika tymczasowego do wykonywania pracy. Innymi słowy, pracodawca użytkownik musi zadbać o to, żeby pracownik tymczasowy był odpowiednio przeszkolony i zaznajomiony z zasadami obowiązującymi w danym miejscu pracy, a także z potencjalnymi zagrożeniami.

Jakie obowiązki BHP wobec pracownika tymczasowego ciążą na pracodawcy użytkowniku?

Jak widać, na pracodawcy użytkowniku ciąży szereg obowiązków w zakresie BHP. Musi on m.in.:

  • zapewnić bezpieczne warunki pracy;
  • dostarczyć pracownikowi odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej;
  • poinformować pracownika o potencjalnych zagrożeniach w miejscu pracy;
  • udostępniać pracownikowi napoje i posiłki profilaktyczne (w warunkach szkodliwych, jeśli jest to konieczne ze względów profilaktycznych);
  • zapewnić odpowiednie szkolenia BHP;
  • ustalić okoliczności i przyczyny ewentualnego wypadku w miejscu pracy;
  • nie powierzać pracownikowi pracy szczególnie niebezpiecznej.

Do przestrzegania jakich zasad BHP zobowiązany jest pracownik tymczasowy?

Pracownik tymczasowy, podobnie jak każdy inny pracownik, musi przestrzegać zasad BHP obowiązujących w miejscu pracy. To oznacza m.in. korzystanie z dostarczonych środków ochrony indywidualnej, stosowanie się do wytycznych dotyczących bezpiecznego korzystania z maszyn i urządzeń oraz informowanie przełożonych o wszelkich potencjalnych zagrożeniach. Pracownik tymczasowy powinien również uczestniczyć w szkoleniach BHP i stosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Obowiązki pracownika tymczasowego i pracodawcy w zakresie BHP — podsumowanie

Podsumowując, bezpieczeństwo i higiena pracy to obszar, który nie może być pomijany ani przez pracodawcę, ani przez pracownika – niezależnie od formy zatrudnienia. W przypadku pracowników tymczasowych odpowiedzialność ta jest jeszcze bardziej podkreślona, ze względu na specyfikę ich zatrudnienia i częste zmiany miejsca pracy. Dlatego też, zarówno pracodawcy użytkownicy, jak i same agencje pracy tymczasowej, powinny dbać o to, aby wszyscy pracownicy byli odpowiednio przygotowani i chronieni w miejscu pracy.

Jeżeli poszukujesz nowej pracy, chcesz zdobyć doświadczenie lub rozpocząć karierę na rynku pracy, sprawdź nasze aktualne oferty pracy.