Umowa na okres próbny po zmianach Kodeksu pracy – 26 kwietnia 2023

22 sierpnia, 2023

Od wprowadzenia nowelizacji Kodeksu Pracy 26 kwietnia 2023 roku, umowy na okres próbny stały się tematem numer jeden wśród pracodawców i pracowników. Te kluczowe zmiany wprowadziły nowe wyzwania, ale także możliwości. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej nowym przepisom oraz ich praktycznym implikacjom.

Umowa na okres próbny — ogólne zasady

Umowa na okres próbny to specyficzny rodzaj umowy o pracę, którego głównym celem jest sprawdzenie kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia. Zgodnie z Kodeksem Pracy, taka umowa nie może przekraczać 3 miesięcy. Zawierana jest z celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Po zakończeniu okresu próbnego pracodawca może zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę na czas określony lub nieokreślony. Istotne jest, że kolejna umowa na okres próbny z tym samym pracownikiem może być zawarta wyłącznie w przypadku wykonywania innego rodzaju pracy lub po rozwiązaniu, lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Mówi o tym wprost art. 25 § 3 K.p.

Art. 25. KP
§ 3. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest dopuszczalne, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.

Powyższy stan rzeczy obowiązywał jednak do chwili wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy, to jest do 25 kwietnia 2023, od 26 kwietnia 2023 r stan ten nieco się zmienił.

Umowa o pracę na okres próbny 2023 – Co to teraz oznacza?

Zmiany w Kodeksie Pracy wprowadzone w 2023 roku dotyczą głównie czasu trwania umowy o pracę na okres próbny. Należy zwrócić uwagę, że zawarcie kolejnej umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe, ale tylko w określonych warunkach.

Art. 25. KP Umowa o pracę na okres próbny
§ 1. Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas określony albo na czas nieokreślony.
§ 2. Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, z zastrzeżeniem § 22-1–23, w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.
§ 21. Strony mogą uzgodnić w umowie o pracę na okres próbny, że umowę tę przedłuża się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności.
§ 22. Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający:
1) 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
2) 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.
§ 23. Strony mogą jednokrotnie wydłużyć w umowie o pracę na okres próbny okresy, o których mowa w § 22, nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.

Ile może trwać umowa na okres próbny?

Po pierwsze, umowa na okres próbny nie może przekraczać 3 miesięcy, chyba że pracownik w porozumieniu z pracodawcą ustali, że umowa może zostać wydłużona o okres usprawiedliwionej nieobecności pracownika, czyli np. o okres zwolnienia lekarskiego.

Po drugie, umowa o pracę na okres próbny nie może przekroczyć 1 miesiąca, jeśli pracodawca ma zamiar zawarcia po niej umowy o pracę na czas określony od 1 do 5 miesięcy. Z zastrzeżeniem, że może okres próbny może zostać wydłużony o kolejny miesiąc, jeśli z uwagi na rodzaj pracy jest to konieczne do oceny kwalifikacji pracownika.

Po trzecie, umowa na okres próbny nie może przekroczyć 2 miesięcy, jeśli pracodawca ma zamiar zawarcia po niej umowy o pracę na czas określony co najmniej 6 i nie dłużej niż 11 miesięcy. Z zastrzeżeniem, że może okres próbny może zostać wydłużony o kolejny miesiąc, jeśli z uwagi na rodzaj pracy jest to konieczne do oceny kwalifikacji pracownika.

Czy i kiedy można zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę na okres próbny?

Przed nowelizacją Kodeksu pracy, której przepisy weszły w życie 26 kwietnia 2023 roku, pracodawca mógł zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę o pracę na okres próbny po upływie 3 lat od zakończenia trwania okresu pierwszej umowy. Obecnie, zawarcie kolejnej umowy na okres próbny jest możliwe jedynie wtedy, gdy taka umowa ma dotyczyć pracy na innym stanowisku.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny zależy od długości jej trwania i wynosi:

  • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Nowe uprawnienia pracowników związane z rozwiązywaniem umów o pracę na okres próbny

Wraz z wprowadzeniem nowych przepisów kodeksu pracy, pracownicy uzyskali także nowe uprawnienia w zakresie rozwiązywania umów o pracę na okres próbny. Choć pracodawca nie musi wskazywać przyczyny wypowiedzenia takiej umowy, to pracownik może zażądać w uzasadnionych przypadkach podania tej przyczyny na piśmie, w ciągu 7 dni od złożenia przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Jeżeli należysz do osób, które poszukują zatrudnienia, sprawdź aktualne oferty pracy na naszym portalu.