Urlop okolicznościowy na śmierć babci — zasady udzielania

17 maja, 2023

Urlop okolicznościowy to prawo każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Jest to czas, który pozwala nam zająć się sprawami osobistymi w wyjątkowych chwilach. Zarówno tych radosnych jak ślub dziecka, jak i tych trudnych, jak śmierć bliskiej osoby. W tym artykule omówimy, jak można skorzystać z urlopu okolicznościowego w przypadku śmierci babci.

Co to jest Urlop Okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy to rodzaj urlopu udzielanego pracownikowi z powodu wydarzeń mających miejsce w jego życiu prywatnym. Może to obejmować różne sytuacje, takie jak narodziny dziecka, ślub, czy śmierć bliskiego członka rodziny. O rodzajach tego urlopu pisaliśmy w artykule Urlop okolicznościowy – rodzaje urlopów na szczególne okazje.

Śmierć babci — urlop okolicznościowy — podstawa prawna

Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy. Treść tego artykułu po aktualizacji w dniu 24 listopada 2014 roku brzmi:

  • 15. [Zwolnienie od pracy w związku ze ślubem, urodzeniem się dziecka, zgonem członka rodziny]
    Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:
  • 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
  • 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Jak widzimy, z uwagi na śmierć babci pracownikowi przysługuje 1 dzień urlopu okolicznościowego.

Komu przysługuje urlop okolicznościowy z powodu śmierci babci?

Urlop okolicznościowy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, bez względu na staż pracy i okres przepracowany u danego pracodawcy. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik zatrudniony jest na 1/2, 1/4 czy też na cały etat. Co więcej, urlop ten nie wlicza się do puli urlopu wypoczynkowego.

Prawa pracownika w trakcie urlopu okolicznościowego

Podczas urlopu okolicznościowego pracownik zachowuje wszystkie swoje prawa. Przede wszystkim, nie może stracić pracy z powodu skorzystania z urlopu okolicznościowego. Co więcej, okres urlopu okolicznościowego jest wliczany do stażu pracy. Ponadto pracownik za czas urlopu okolicznościowego z powodu śmierci babci zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie to obliczane jest analogicznie jak w przypadku urlopu wypoczynkowego.

Urlop okolicznościowy z powodu śmierci babci – zasady udzielania

Aby skorzystać z urlopu okolicznościowego, pracownik ma obowiązek poinformować o takim zamiarze pracodawcę z wyprzedzeniem. Jeśli jednak było to nagłe wydarzenie i pracownik musiał zająć się natychmiast sprawami związanymi ze śmiercią babci, może powiadomić pracodawcę najpóźniej w następnym dniu. Informacja ta powinna zostać przekazana formalnie, na pisemnym wniosku.

Do wniosku o udzielenie urlopu na śmierć bliskiej osoby należy dołączyć akt zgonu. Zdarzają się sytuację, w których przedstawienie aktu zgonu nie jest możliwe od razu, dlatego pracownik powinien uzupełnić formalności, gdy tylko otrzyma wymagane dokumenty.

Jak złożyć wniosek o urlop okolicznościowy w przypadku śmierci babci?

Aby skorzystać z prawa do urlopu okolicznościowego z powodu śmierci bliskiej osoby, pracownik musi dostarczyć pracodawcy odpowiedni wniosek. Wniosek ten powinien zawierać następujące informacje:

  • dane pracownika,
  • dane pracodawcy,
  • okoliczność uprawniająca do skorzystania z urlopu,
  • liczbę dni urlopu,
  • termin wykorzystania urlopu.

Do wniosku należy dołączyć akt zgonu. Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu.

Wniosek o urlop okolicznościowy śmierć babci – wzór

Warszawa, 12.05.2023

Adam Kowalski

Ul. Przykładowa 1

00-000 Warszawa

Firma XYZ

Ul. Testowa 1

00-000 Warszawa

 

Wniosek o urlop okolicznościowy

Proszę o udzielenie mi urlopu okolicznościowego w terminie 13.05.2023 w wymiarze 1 dnia z powodu śmierci babci.

Załącznik:

Akt zgonu Janiny Kowalskiej

Adam Kowalski

Czy urlop okolicznościowy z tytułu śmierci babci trzeba wykorzystać na pogrzeb?

Urlop okolicznościowy z powodu śmierci babci ma na celu umożliwienie pracownikowi odpowiedniego czasu na żałobę i poradzenie sobie z emocjonalnym obciążeniem. Jest to czas, w którym pracownik może skupić się na wsparciu rodziny, uczestnictwie w ceremonii pogrzebowej oraz organizacji spraw związanych z pożegnaniem ukochanej babci. Innymi słowy, pracownik może wykorzystać przysługujący mu 1 dzień urlopu nie tylko w dniu pogrzebu. Może on skorzystać z tego urlopu w innym terminie, jednak musi być to czas związany bezpośrednio z okolicznością śmierci babci.

Urlop okolicznościowy – śmierć babci — podsumowanie

Podstawa prawna, jaką jest § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. gwarantuje 1 dzień wolny urlopu okolicznościowego z tytułu śmierci babci. Ten dzień przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracy. Urlop jest płatny, a pracodawca nie może odmówić jego udzielenia. Aby wykorzystać dzień wolny z tego tytułu, należy złożyć wniosek do pracodawcy o jego udzielenie.

Śledź nasz blog po więcej porad w sprawach pracy.