Jaki jest limit pracy tymczasowej? Jak długo można być pracownikiem tymczasowym

5 września, 2023

Współczesny rynek pracy jest bardzo dynamiczny. Z jednej strony mamy pracowników, którzy chcą elastyczności w zatrudnieniu, z drugiej pracodawców, którzy potrzebują pracowników do wykonywania krótkoterminowych zadań. Tu na ratunek przychodzi praca tymczasowa. Tylko jak długo można być pracownikiem tymczasowym? Jaki jest limit tego typu zatrudnienia? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w niniejszym artykule.

Praca tymczasowa — kilka pojęć na początek

Zanim zagłębimy się w limity zatrudnienia w formie pracy tymczasowej, przypomnijmy sobie kilka istotnych pojęć, o których więcej pisaliśmy w artykule: Umowa o pracę tymczasową – wszystko, co musisz wiedzieć.

Praca tymczasowa to forma zatrudnienia, w której pracownik jest zatrudniany przez agencję pracy tymczasowej, ale pracuje dla pracodawcy użytkownika.

Pracodawca użytkownik to podmiot, dla którego pracownik tymczasowy świadczy pracę.

Agencja pracy tymczasowej z kolei jest tym, kto zatrudnia pracownika, zawiera z nim umowę o pracę i wypłaca wynagrodzenie. Jest także odpowiedzialna za szereg kwestii formalnych i prawnych związanych z zatrudnieniem.

Jaki jest limit pracy tymczasowej?

W Polsce praca tymczasowa podlega pewnym ograniczeniom. Pracownik tymczasowy może pracować dla jednego pracodawcy użytkownika maksymalnie 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy. Skąd te ograniczenia? Cóż, inaczej trudno byłoby nazwać tę formę pracą tymczasową, ale przyjrzyjmy się temu bliżej.

Praca tymczasowa — co mówi Ustawa

Praca tymczasowa została uregulowana prawnie Ustawą z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Pojęcie „tymczasowa” rozwiewa treść artykułu 2 ust. 3 tej Ustawy, który brzmi:

praca tymczasowa – wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań:
a) o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
b) których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
c) których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

No dobrze, ale gdzie tu informacja o limicie 18 miesięcy? O tym mówi nam inny artykuł Ustawy.

Jak długo pracownik tymczasowy może pracować na rzecz jednego pracodawcy?

Pracownik tymczasowy może świadczyć pracę na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Co to właściwie oznacza?

Z odpowiedzią na wszelkie pytania, przychodzi nam treść artykułu 20 Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Przytoczmy jej fragment:

Art. 20. [Ograniczenie okresu wykonywania pracy na rzecz konkretnego pracodawcy użytkownika]
1. Agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.
2. Agencja pracy tymczasowej może skierować daną osobę do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.
3. Pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.
4. Pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tej samej osoby wykonującej pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Jak wynika z treści art. 20 wspomnianej Ustawy pracownik tymczasowy może wykonywać pracę na rzecz tego samego pracodawcy przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, ale zastanawiający dla niektórych może być ustęp 1 tej ustawy – co oznacza, że może to robić przez łącznie 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych? Wyjaśnijmy to na przykładzie.

Przykład 1

Pan Adam współpracuje z agencją pracy tymczasowej XY, która podpisała z nim umowę o pracę, na podstawie której kieruje go do wykonywania zadań na rzecz firmy Z. Umowa została zawarta na okres 3 miesięcy. Po tym okresie Pan Adam przestał pracować dla firmy Z, ale po pół roku, znów podpisał umowę z tą samą agencją, która skierowała go do pracy w firmie Z, tym razem na okres 6 miesięcy.

Z dniem zakończenia tej umowy upłynęło 15 miesięcy kalendarzowych, odkąd Pan Adam po raz pierwszy znalazł się w firmie Z. Jednocześnie w tym okresie Pan Adam wykonywał pracę dla firmy Z przez łącznie 9 miesięcy (3+6). Oznacza to, że w ciągu kolejnych 21 miesięcy, może świadczyć pracę dla firmy Z jeszcze przez łącznie 9 miesięcy. No dobrze, a co po 18 miesiącach pracy?

18 miesięcy pracy — co dalej z pracownikiem tymczasowym?

Po wykorzystaniu limitu 18 miesięcy pracownik nie może kontynuować pracy dla tego samego pracodawcy użytkownika jako pracownik tymczasowy. Może jednak podjąć pracę na innych zasadach, na przykład zawrzeć bezpośrednią umowę o pracę z pracodawcą.

Z pewnych względów, pracownik tymczasowy może nie chcieć podpisać umowy bezpośredniej z pracodawcą, ale chciałby wykonywać jeszcze przez jakiś czas dla niego pracę — czy może to robić? Hmm… i tak, i nie. Jeżeli w danym okresie obejmującym 36 miesięcy kalendarzowych, pracownik wykonywał stosunek pracy u tego pracodawcy przez łączny okres 18 miesięcy, musi odczekać kolejnych 18 miesięcy, aby znów móc u niego pracować.

Niektórzy pracownicy zastanawiają się jednak, czy nie można obejść powyższego stanu prawnego i zatrudnić się do tego samego pracodawcy przez inną agencję — otóż NIE, nie mogą tego zrobić. Tutaj w grę wchodzi odpowiedzialność agencji pracy tymczasowej, która musi ustalić, jak długo pracownik wykonywał pracę dla danego pracodawcy.

Czy limit 18 miesięcy obowiązuje także po zmianie agencji?

Limit 18 miesięcy obowiązuje niezależnie od agencji pracy tymczasowej. Jeśli więc pracownik zmieni agencję, ale nadal będzie pracował dla tego samego pracodawcy użytkownika, to okres pracy będzie sumowany. To wynika wprost z tego, o czym mówiliśmy powyżej — okres wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Czy zatem nie ma szansy na jego wydłużenie? Czy istnieją jakieś podstawy prawne, kiedy maksymalny okres zatrudnienia może tu ulec przedłużeniu? Owszem, istnieją.

Kiedy limit 18 miesięcy może ulec przedłużeniu?

W pewnych sytuacjach limit pracy tymczasowej — okresu zatrudnienia u jednego pracodawcy — może ulec wydłużeniu. Należy do nich zastępstwo pracownika nieobecnego lub sytuacja, gdy pracownica jest w ciąży i umowa miałaby się skończyć po upływie 3 miesiąca ciąży.

Gdy pracownik zostaje skierowany na zastępstwo

Jeżeli pracownik został skierowany do pracy w charakterze zastępstwa nieobecnego pracownika, okres zatrudnienia u danego pracodawcy może wynieść 36 miesięcy. Jednak po tym okresie, musi nastąpić co najmniej 18 miesięcy przerwy.

Gdy pracownica jest w ciąży

Jeżeli pracownica tymczasowa jest w ciąży, a jej umowa zawarta z agencją na rzecz danego pracodawcy kończyła by się po upływie 3 miesiąca ciąży, wówczas umowa taka zostaje automatycznie przedłużona do dnia porodu, ale uwaga — tylko wtedy, gdy pracownica nie przepracowała jeszcze 2 miesięcy u danego pracodawcy.

Kto ponosi odpowiedzialność za ustalanie limitów pracy tymczasowej?

Odpowiedzialność za monitorowanie i przestrzeganie ustawowych limitów zatrudnienia pracownika tymczasowego ponosi agencja pracy tymczasowej. To na niej ciąży obowiązek ustalenia, jak długo pracownik wykonywał pracę na rzecz danego pracodawcy. Robi to z reguły na podstawie dostarczonych jej przez pracownika dokumentów, w tym świadectwa pracy. Jednak bardziej szczegółowo opowiemy o tym w kolejnym artykule.

FAQ — Najczęściej zadawane pytania o limit pracy tymczasowej

Ile można pracować na umowie tymczasowej?

Na umowie tymczasowej można pracować maksymalnie 18 miesięcy dla jednego pracodawcy użytkownika w ciągu 36 miesięcy.

Jak liczyć limit 18 miesięcy?

Okres 18 miesięcy liczymy od pierwszego dnia pracy u danego pracodawcy użytkownika, sumując wszystkie okresy zatrudnienia u niego.

Ile czasu można być zatrudnionym przez agencję pracy?

Teoretycznie nie ma limitu czasu zatrudnienia w samej agencji pracy. Ograniczenia dotyczą jedynie czasu pracy u jednego pracodawcy użytkownika.