Kontrola limitów pracy tymczasowej — kto ustala limity

Pracownik tymczasowy nie może świadczyć pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres dłuższy niż 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy, ale jak to policzyć? Kto ustala czas pracy przy kolejnym zatrudnieniu? Jak kontrolować te limity? Kto za to odpowiada? Na te i inne pytania, odpowiadamy w poniższym artykule.

Czym jest limit pracy tymczasowej?

Limit pracy tymczasowej określa maksymalny czas, przez jaki jeden pracownik tymczasowy może być zatrudniony przez tego samego pracodawcę. W Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynosi on 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapobiega się sytuacji, w której praca „tymczasowa” staje się w praktyce stała, ale bez odpowiednich gwarancji dla pracownika. Więcej o tym, pisaliśmy w poprzednim artykule.

Kto odpowiada za ustalenie czasu pracy przy zatrudnieniu?

Odpowiedzialność za ustalenie czasu pracy spoczywa zarówno na agencji pracy tymczasowej, jak i pracodawcy użytkowniku. Oba podmioty są zobowiązane do prowadzenia dokładnej ewidencji osób zatrudnionych na zasadach pracy tymczasowej, uwzględniając datę rozpoczęcia i zakończenia każdej umowy.

Agencje pracy tymczasowej są zobowiązane do monitorowania okresu, w jakim dany pracownik tymczasowy był zatrudniony u różnych pracodawców użytkowników. Pracodawcy użytkownicy z kolei muszą pilnie kontrolować, ile czasu pracownik tymczasowy spędza na ich stanowisku pracy, aby uniknąć przekroczenia limitów.

Jak ustalić limit pracy tymczasowej?

Ustalanie limitu pracy tymczasowej wymaga starannej analizy umów i ewidencji pracy pracownika tymczasowego. Należy zsumować wszystkie okresy, w których dany pracownik był zatrudniony przez tego samego pracodawcę w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Jeśli suma tych okresów przekroczy 18 miesięcy, nie można dalej zatrudniać tego pracownika na zasadach tymczasowych u tego pracodawcy.

To oznacza, że agencja pracy tymczasowej oraz pracodawca użytkownik muszą skrupulatnie prowadzić ewidencję zatrudnienia, uwzględniając wszelkie rodzaje umów i zmiany związane z danym pracownikiem tymczasowym.

Kto może wykonać kontrolę czasu pracy?

Kontrolę przestrzegania limitów pracy tymczasowej mogą przeprowadzać inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy. Mają oni prawo do wglądu we wszelkie dokumenty związane z zatrudnieniem pracowników tymczasowych oraz przeprowadzenia kontroli bez wcześniejszego uprzedzenia. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości inspektorzy uprawnieni są do nałożenia kar.

Co grozi za przekroczenie limitów pracy tymczasowej?

Naruszenie przepisów dotyczących limitów pracy tymczasowej jest traktowane bardzo poważnie. Pracodawca, który przekroczy dozwolony czas zatrudnienia pracownika tymczasowego, podlega karze grzywny w wysokości od 1 000 do 30 000 zł. Co więcej, nieprzestrzeganie tych limitów może również prowadzić do odpowiedzialności wykroczeniowej pracodawcy.

Kontrola limitów pracy tymczasowej — kilka słów na koniec

Warto podkreślić, że choć praca tymczasowa daje wiele możliwości i korzyści, wiąże się z nią też wiele obowiązków. Zarówno agencje, jak i pracodawcy użytkownicy muszą dokładnie śledzić i kontrolować okresy zatrudnienia, by zapewnić przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i gwarantować pracownikom tymczasowym odpowiednie warunki pracy.

Jeśli należysz do pracowników poszukujący pracy tymczasowej, sprawdź nasze aktualne oferty.

Umowa na okres próbny po zmianach Kodeksu pracy – 26 kwietnia 2023

Od wprowadzenia nowelizacji Kodeksu Pracy 26 kwietnia 2023 roku, umowy na okres próbny stały się tematem numer jeden wśród pracodawców i pracowników. Te kluczowe zmiany wprowadziły nowe wyzwania, ale także możliwości. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej nowym przepisom oraz ich praktycznym implikacjom.

Umowa na okres próbny — ogólne zasady

Umowa na okres próbny to specyficzny rodzaj umowy o pracę, którego głównym celem jest sprawdzenie kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia. Zgodnie z Kodeksem Pracy, taka umowa nie może przekraczać 3 miesięcy. Zawierana jest z celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Po zakończeniu okresu próbnego pracodawca może zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę na czas określony lub nieokreślony. Istotne jest, że kolejna umowa na okres próbny z tym samym pracownikiem może być zawarta wyłącznie w przypadku wykonywania innego rodzaju pracy lub po rozwiązaniu, lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Mówi o tym wprost art. 25 § 3 K.p.

Art. 25. KP
§ 3. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest dopuszczalne, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.

Powyższy stan rzeczy obowiązywał jednak do chwili wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy, to jest do 25 kwietnia 2023, od 26 kwietnia 2023 r stan ten nieco się zmienił.

Umowa o pracę na okres próbny 2023 – Co to teraz oznacza?

Zmiany w Kodeksie Pracy wprowadzone w 2023 roku dotyczą głównie czasu trwania umowy o pracę na okres próbny. Należy zwrócić uwagę, że zawarcie kolejnej umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe, ale tylko w określonych warunkach.

Art. 25. KP Umowa o pracę na okres próbny
§ 1. Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas określony albo na czas nieokreślony.
§ 2. Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, z zastrzeżeniem § 22-1–23, w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.
§ 21. Strony mogą uzgodnić w umowie o pracę na okres próbny, że umowę tę przedłuża się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności.
§ 22. Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający:
1) 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
2) 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.
§ 23. Strony mogą jednokrotnie wydłużyć w umowie o pracę na okres próbny okresy, o których mowa w § 22, nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.

Ile może trwać umowa na okres próbny?

Po pierwsze, umowa na okres próbny nie może przekraczać 3 miesięcy, chyba że pracownik w porozumieniu z pracodawcą ustali, że umowa może zostać wydłużona o okres usprawiedliwionej nieobecności pracownika, czyli np. o okres zwolnienia lekarskiego.

Po drugie, umowa o pracę na okres próbny nie może przekroczyć 1 miesiąca, jeśli pracodawca ma zamiar zawarcia po niej umowy o pracę na czas określony od 1 do 5 miesięcy. Z zastrzeżeniem, że może okres próbny może zostać wydłużony o kolejny miesiąc, jeśli z uwagi na rodzaj pracy jest to konieczne do oceny kwalifikacji pracownika.

Po trzecie, umowa na okres próbny nie może przekroczyć 2 miesięcy, jeśli pracodawca ma zamiar zawarcia po niej umowy o pracę na czas określony co najmniej 6 i nie dłużej niż 11 miesięcy. Z zastrzeżeniem, że może okres próbny może zostać wydłużony o kolejny miesiąc, jeśli z uwagi na rodzaj pracy jest to konieczne do oceny kwalifikacji pracownika.

Czy i kiedy można zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę na okres próbny?

Przed nowelizacją Kodeksu pracy, której przepisy weszły w życie 26 kwietnia 2023 roku, pracodawca mógł zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę o pracę na okres próbny po upływie 3 lat od zakończenia trwania okresu pierwszej umowy. Obecnie, zawarcie kolejnej umowy na okres próbny jest możliwe jedynie wtedy, gdy taka umowa ma dotyczyć pracy na innym stanowisku.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny zależy od długości jej trwania i wynosi:

 • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Nowe uprawnienia pracowników związane z rozwiązywaniem umów o pracę na okres próbny

Wraz z wprowadzeniem nowych przepisów kodeksu pracy, pracownicy uzyskali także nowe uprawnienia w zakresie rozwiązywania umów o pracę na okres próbny. Choć pracodawca nie musi wskazywać przyczyny wypowiedzenia takiej umowy, to pracownik może zażądać w uzasadnionych przypadkach podania tej przyczyny na piśmie, w ciągu 7 dni od złożenia przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Jeżeli należysz do osób, które poszukują zatrudnienia, sprawdź aktualne oferty pracy na naszym portalu.

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Aplikując na wybrane stanowisko pracy, trzeba się przygotować na przejście przez wymagane procedury. Ich stałym elementem jest rozmowa kwalifikacyjna, która pozwala pracodawcy na bliższe poznanie kandydata, ułatwiając jego ocenę pod kątem potrzeb firmy. Dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie do spotkania z rekruterami lub kierownictwem przedsiębiorstwa. O czym w takim razie pamiętać? Podpowiadamy w poniższym artykule!

Przeanalizuj kryteria wyboru kandydata

Wiele osób szukających pracy nie aplikuje na jedno, lecz jednocześnie na kilka lub więcej stanowisk. W związku z tym po otrzymaniu telefonu z zaproszeniem na rozmowę parę czy nawet paręnaście dni po wysłaniu CV można nawet nie wiedzieć, kto dzwonił. Dlatego po umówieniu terminu rozmowy rekrutacyjnej odśwież sobie ogłoszenie, na które aplikujesz. Dokładnie je przeczytaj i skoncentruj się na wymaganiach, jakie pracodawca ma wobec kandydatów, bo właśnie ich prawdopodobnie będzie dotyczyło spotkanie. Przygotuj się do tego, żeby zaprezentować się jako osoba, która precyzyjnie wpisuje się w kryteria pożądane na danym stanowisku.

Przygotuj odpowiedzi na standardowe pytania

Mimo że każde stanowisko jest inne, podczas rozmów kwalifikacyjnych często powtarzają się te same pytania, które rekruterzy wykorzystują w celu lepszego poznania kandydata. Oto kilka popularnych przykładów:

 • Dlaczego nasza firma?
 • Dlaczego zmieniasz pracę?
 • Gdzie widzisz się za X lat?
 • Dlaczego Twoja kandydatura jest lepsza od pozostałych?
 • Jakie są Twoje wady i zalety?
 • Ile chcesz zarabiać?
 • Z jakich powodów doszło do rozstania z poprzednią firmą?

Oczywiście nie ma gwarancji, że którekolwiek z powyższych pytań pojawi się podczas rozmowy rekrutacyjnej, jednak mimo to warto się na nie przygotować, szczególnie że nie jest to niczym wymagającym.

Ubierz się schludnie

Nie jest tajemnicą, że pierwsze wrażenie w dużym stopniu decyduje o ocenie drugiej osoby. To, jak się prezentujesz na pierwszy rzut oka, w ciągu kilku sekund od poznania, może w istocie rzutować na Twój angaż do pracy lub przeciwnie – odrzucenie Twojej kandydatury. Miej to na uwadze w szczególności w odniesieniu do ubioru, który powinien być schludny i dostosowany do kultury organizacyjnej danej firmy oraz specyfiki stanowiska. Wbrew pozorom nie zawsze konieczny jest elegancki garnitur czy gustowny żakiet – jeśli aplikujesz do pracy w roli hydraulika, krawcowej czy kierowcy, możesz sobie pozwolić na nieco luźniejszy (choć wciąż schludny) ubiór niż kandydat na stanowisko w banku, linii lotniczej czy urzędzie., gdzie oficjalne uniformy są niezbędne.

Poznaj firmę i stanowisko

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej powinno obejmować także dokładne poznanie firmy, do której aplikujesz. Na czym polega jej działalność? Czym się zajmuje? Jakie obowiązki będziesz wykonywać? Przejrzyj stronę internetową danego przedsiębiorstwa, opinie na jego temat, poczytaj o jej historii i poszukaj w Sieci innych ogłoszeń. Jeżeli w trakcie rozmowy dasz po sobie poznać, że orientujesz się w sytuacji firmy, z pewnością możesz liczyć na przychylne traktowanie i pozytywną opinię z tego powodu. To samo dotyczy stanowiska, na które aplikujesz.

Podsumuj swoją karierę

Jest wysoce prawdopodobne, że rekruter lub osoba piastująca stanowisko kierownicze w firmie i odpowiadająca za przyjmowanie nowych pracowników poprosi Cię o podsumowanie Twojej kariery zawodowej, dlatego dobrze zaplanuj swoją odpowiedź. W domu przygotuj najważniejsze punkty, o których chcesz wspomnieć, mając na uwadze, żeby w jakimś stopniu odnosiły się do stanowiska, na które aplikujesz. Opisz swoją karierę w taki sposób, żeby rekruter był przekonany, że Twoje doświadczenia i kompetencje przyniosą wymierne korzyści firmie. Podkreślaj osiągnięcia i sukcesy, powiedz, czego dotychczas udało Ci nauczyć i w jaki sposób możesz dzięki temu pomóc nowemu pracodawcy. Spraw, żeby to jemu zaczęło zależeć na Tobie, a nie odwrotnie.

Popracuj nad autoprezentacją

Stresujesz się podczas rozmowy kwalifikacyjnej? W trakcie spotkania zaczyna brakować Ci słów? Nie wiesz, jak zacząć wypowiedź i płynnie przechodzić przez kolejne wątki? Nic straconego – tego wszystkiego możesz się nauczyć samodzielnie w stosunkowo krótkim czasie. Pomoże Ci w tym np. nagrywanie swoich wypowiedzi na telefonie i następne odtwarzanie ich w celu wychwycenia i wyeliminowania błędów. Również prowadzenie hipotetycznej rozmowy przed lustrem pozwala na przełamanie stresu, podobnie jak wcielenie się w rolę rekrutera przez bliską osobę i odpowiadanie na jej pytania.

Przygotuj własne pytania

Stałym elementem wielu rozmów kwalifikacyjnych jest prośba rekrutera o zadanie pytań przez kandydata. Mimo że istnieje taka możliwość, odpowiedź nie powinna brzmieć „nie mam pytań” – lepszy efekt można uzyskać poprzez próbę dowiedzenia się czegoś na temat firmy czy specyfiki stanowiska, na które się aplikuje. Jak wygląda standardowy dzień pracy? Jakie istnieją możliwości rozwoju? Jakie inwestycje planuje firma? To tylko kilka przykładowych pytań, którymi można się posłużyć.

Pracownik tymczasowy i pracodawca — obowiązki w zakresie BHP

Kiedy myślimy o zatrudnieniu, często nie zdajemy sobie sprawy, jak dużą rolę odgrywa bezpieczeństwo i higiena pracy. Dla pracowników tymczasowych, którzy często zmieniają miejsce pracy i zetknąć się mogą z różnymi warunkami, kwestia BHP jest kluczowa. Co więcej, wraca do nich praktycznie z każdym nowym miejscem pracy. W tym artykule postaramy się przybliżyć, jakie obowiązki w zakresie BHP spoczywają na pracodawcy oraz na samym pracowniku tymczasowym.

Kto ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracownikowi tymczasowemu?

Zatrudnienie pracownika tymczasowego wiąże się z pewnymi szczególnymi obowiązkami dla pracodawcy użytkownika, czyli podmiotu, który korzysta z usług pracownika. To właśnie na pracodawcy użytkowniku spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Musi on zagwarantować, że miejsce i warunki pracy są zgodne z przepisami BHP oraz dostarczyć pracownikowi odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Od czego zacząć — profilaktyczne badania

Pierwszym krokiem w kierunku bezpiecznej pracy dla pracownika tymczasowego są badania profilaktyczne. Te badania mają na celu ocenę, czy pracownik jest zdolny do wykonywania określonej pracy bez narażania swojego zdrowia.

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku w określonych warunkach. To również dotyczy pracowników tymczasowych. Przed podpisaniem umowy o pracę między agencją a pracownikiem tymczasowym, strony powinny uzgodnić na piśmie, kto będzie odpowiedzialny za skierowanie pracownika na badania profilaktyczne.

W brzmieniu Ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych czytamy:

Artykuł 9 punkt 3.

Przed zawarciem umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik uzgadniają na piśmie:
1) zakres informacji dotyczących przebiegu pracy tymczasowej, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia za pracę pracownika tymczasowego, oraz sposób i termin przekazywania tych informacji agencji pracy tymczasowej w celu prawidłowego obliczania wynagrodzenia za pracę tego pracownika;
2) zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy innych niż określone w ust. 2a;
3) zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązku pracodawcy dotyczącego wypłacania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Kto ma obowiązek zapewnić pracownikowi tymczasowemu szkolenie BHP?

Szkolenie BHP to kluczowy element wprowadzenia do nowego miejsca pracy. W przypadku pracowników tymczasowych obowiązek organizacji szkolenia BHP spoczywa na pracodawcy użytkowniku. Wynika to z brzmienia art. 9 pkt 2a Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, który brzmi:

2a. Pracodawca użytkownik dostarcza pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zapewnia napoje i posiłki profilaktyczne, przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego oraz informuje o tym ryzyku.

Celem szkolenia jest przygotowanie pracownika tymczasowego do wykonywania pracy. Innymi słowy, pracodawca użytkownik musi zadbać o to, żeby pracownik tymczasowy był odpowiednio przeszkolony i zaznajomiony z zasadami obowiązującymi w danym miejscu pracy, a także z potencjalnymi zagrożeniami.

Jakie obowiązki BHP wobec pracownika tymczasowego ciążą na pracodawcy użytkowniku?

Jak widać, na pracodawcy użytkowniku ciąży szereg obowiązków w zakresie BHP. Musi on m.in.:

 • zapewnić bezpieczne warunki pracy;
 • dostarczyć pracownikowi odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej;
 • poinformować pracownika o potencjalnych zagrożeniach w miejscu pracy;
 • udostępniać pracownikowi napoje i posiłki profilaktyczne (w warunkach szkodliwych, jeśli jest to konieczne ze względów profilaktycznych);
 • zapewnić odpowiednie szkolenia BHP;
 • ustalić okoliczności i przyczyny ewentualnego wypadku w miejscu pracy;
 • nie powierzać pracownikowi pracy szczególnie niebezpiecznej.

Do przestrzegania jakich zasad BHP zobowiązany jest pracownik tymczasowy?

Pracownik tymczasowy, podobnie jak każdy inny pracownik, musi przestrzegać zasad BHP obowiązujących w miejscu pracy. To oznacza m.in. korzystanie z dostarczonych środków ochrony indywidualnej, stosowanie się do wytycznych dotyczących bezpiecznego korzystania z maszyn i urządzeń oraz informowanie przełożonych o wszelkich potencjalnych zagrożeniach. Pracownik tymczasowy powinien również uczestniczyć w szkoleniach BHP i stosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Obowiązki pracownika tymczasowego i pracodawcy w zakresie BHP — podsumowanie

Podsumowując, bezpieczeństwo i higiena pracy to obszar, który nie może być pomijany ani przez pracodawcę, ani przez pracownika – niezależnie od formy zatrudnienia. W przypadku pracowników tymczasowych odpowiedzialność ta jest jeszcze bardziej podkreślona, ze względu na specyfikę ich zatrudnienia i częste zmiany miejsca pracy. Dlatego też, zarówno pracodawcy użytkownicy, jak i same agencje pracy tymczasowej, powinny dbać o to, aby wszyscy pracownicy byli odpowiednio przygotowani i chronieni w miejscu pracy.

Jeżeli poszukujesz nowej pracy, chcesz zdobyć doświadczenie lub rozpocząć karierę na rynku pracy, sprawdź nasze aktualne oferty pracy.

Jakich prac nie może wykonywać pracownik tymczasowy?

Praca tymczasowa jest niezwykle popularna zarówno wśród pracodawców, jak i osób szukających zatrudnienia. Oferuje bowiem wiele korzyści, takich jak elastyczność, oszczędność czasu i zasobów, a także możliwość zdobycia cennego doświadczenia. Niemniej jednak istnieje szereg ograniczeń i zakazów, które regulują tę formę zatrudnienia, a nieznajomość tych regulacji może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić, jakie prace nie mogą być powierzone pracownikom tymczasowym.

Kim jest pracownik tymczasowy?

Pracownikiem tymczasowym nazywamy osobę zatrudnioną przez agencję pracy tymczasowej, która wykonuje pracę na rzecz pracodawcy użytkownika.

Agencja pracy tymczasowej przejmuje wszystkie obowiązki kadrowo-administracyjne, pozwalając pracodawcy skupić się na prowadzeniu swojej firmy. Tymczasowość tego typu pracy wynika zazwyczaj z sezonowych potrzeb pracodawcy, np. wzmożonej produkcji w okresie świątecznym lub wakacyjnym. Więcej o tym pisaliśmy tutaj: kim jest pracownik tymczasowy.

Jakiego rodzaju prac nie wolno wykonywać pracownikom tymczasowym?

Pracownik tymczasowy nie może wykonywać prac o charakterze szczególnie niebezpiecznym.

Przepisy jasno określają, jakie zadania nie mogą być powierzane pracownikom tymczasowym. Przede wszystkim chodzi tu o prace szczególnie niebezpieczne.

Pracownikom tymczasowym nie wolno wykonywać m.in.:

 • prac na wysokości, prace budowlane, remontowe czy rozbiórkowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części;
 • prac z materiałami niebezpiecznymi,
 • prac na wysokości,
 • prac w zamkniętych przestrzeniach, takich jak zbiorniki, kanały, wnętrza urządzeń technicznych.

Ograniczenia te wynikają wprost z artykułu 8 Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Jej dokładna treść brzmi:

Art. 8. zatrudn.prac.tymcz..

Zakaz powierzania niektórych prac

Pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika pracy:

 • szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 rozporządzenia w sprawie przepisów szczególnych bezpieczeństwa i higieny pracy Kodeksu pracy;
 • na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku;
 • tego samego rodzaju co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik;
 • wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2516 oraz z 2023 r. poz. 535 i 803).

Praca tymczasowa a prace na wysokości

Pracownik tymczasowy nie może wykonywać prac na wysokości.

Zgodnie z przepisami, prace na wysokości uznawane są za szczególnie niebezpieczne. Chociaż pracownik tymczasowy może wykonywać wiele zadań, to mycie okien na wysokości czy prace budowlane wykonywane na wysokości nie mogą być powierzone pracownikowi tymczasowemu. Istnieją jednak pewne wyjątki.

Praca na wysokości nie obejmuje pracy wykonywanej na powierzchni osłoniętej ze wszystkich stron ścianami do wysokości co najmniej 1,5 metra, wyposażonej w stałe konstrukcje chroniące pracownika przed upadkiem.

Pozostałe ograniczenia w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Pozostałe ograniczenia dotyczą sytuacji, w których pracownik tymczasowy zastępuje pracownika, który został zwolniony z przyczyn niedotyczących pracowników w ciągu ostatnich 3 miesięcy, lub pracownika, który uczestniczy w strajku.

Ponadto nie wolno zatrudnić pracownika tymczasowego do pracy wymagającej uzbrojenia w broń palną.

Prace, których nie można powierzyć pracownikowi tymczasowemu — podsumowanie

Zatrudnianie pracowników tymczasowych to świetna strategia dla wielu firm, ale pamiętaj, że musisz przestrzegać wspomnianych ograniczeń i zakazów. Biorąc pod uwagę powyższe, pracodawcy powinni dokładnie przemyśleć swoje potrzeby, zanim zdecydują się na taką formę zatrudnienia.

Za wszelkie naruszenia tych przepisów odpowiedzialność ponoszą zarówno pracodawca użytkownik, jak i agencja pracy tymczasowej, a kary za takie naruszenia mogą sięgać nawet 30 tysięcy złotych. Dlatego ważne jest, aby zarówno pracodawcy, jak i agencje pracy tymczasowej, znały te regulacje i przestrzegały ich.

meta title:

Jakich prac nie może wykonywać pracownik tymczasowy

meta description:

Czy wiesz, jakich prac nie mogą wykonywać pracownicy tymczasowy? Dowiedz się więcej o ograniczeniach w ich zatrudnieniu. Czytaj teraz.

 

W czym oprócz rekrutacji może pomóc Ci agencja pracy tymczasowej?

Agencje pracy tymczasowej są nieocenionym partnerem w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów do pracy w Twojej firmie. Jednak osoby, które jeszcze nie podjęły lub dopiero zaczynają z nimi współpracę, nie mają świadomości, że pomoc agencji wykracza daleko poza samą rekrutację. W tym wyczerpującym artykule zagłębimy się w różne sposoby, w jakie profesjonalna agencja pracy tymczasowej może wesprzeć Twoją organizację. Koniecznie się z nimi zapoznaj.

Podstawowe zadania agencji pracy tymczasowej

Agencje pracy tymczasowej zajmują się głównie rekrutacją, selekcją i wyszukiwaniem pracowników tymczasowych, którzy mogą sprostać wymaganiom i potrzebom firm. 

Agencje publikują ogłoszenia rekrutacyjne, znajdują i przesiewają potencjalnych kandydatów z nadesłanych CV, prowadzą wywiady kwalifikacyjne i sprawdzają referencje. Następnie przedstawiają najlepiej dopasowanych kandydatów pracodawcy, dzięki czemu mogą oni dokonać ostatecznego wyboru.

Pomoc agencji pracy tymczasowej dla pracownika

Agencje pracy tymczasowej kojarzą się przede wszystkim ze znalezieniem okresowego zatrudniania dla pracowników, ale mało który z nich zdaje sobie sprawę, jakie rzeczywiście ma to dla nich znaczenie.

Pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Agencje pracy tymczasowej pomagają pracownikom w poszukiwaniu zatrudnienia, łącząc ich z różnymi firmami, które potrzebują pracowników na określony czas lub do wykonania konkretnego projektu. Dzięki temu pracownicy mogą mieć dostęp do szerszej gamy ofert pracy i znaleźć zatrudnienie odpowiadające ich umiejętnościom i doświadczeniu.

Pomoc w budowaniu ścieżki kariery

Agencje pracy tymczasowej mogą wspierać pracowników w rozwoju ich kariery zawodowej. Często oferują szkolenia i kursy doszkalające, które pozwalają pracownikom zdobyć nowe umiejętności i podnieść swoją wartość na rynku pracy. 

Dodatkowo, praca w różnych projektach i firmach może pomóc pracownikom odkryć swoje mocne strony i zainteresowania, co przekłada się na ich rozwój zawodowy.

Pomoc w budowaniu sieci kontaktów zawodowych

Agencje pracy tymczasowej mogą być źródłem cennych kontaktów zawodowych dla pracowników. Współpraca z różnymi firmami pozwala pracownikom nawiązać relacje z innymi specjalistami i ekspertami w swojej dziedzinie. Te kontakty mogą być przydatne zarówno podczas poszukiwania kolejnego zatrudnienia, jak i w rozwoju kariery.

Wsparcie agencji pracy tymczasowej dla pracodawcy

Podjęcie współpracy organizacji z agencją pracy tymczasowej następuje zwykle w momencie, w którym poszukuje ona pracowników. Jednak zakres wsparcia, jaki może zaoferować agencja jest znacznie większy.

Pomoc w wyborze lokalizacji działalności, określenie podaży pracowników

Agencje pracy tymczasowej mogą doradzić pracodawcom, w których lokalizacjach warto prowadzić działalność, aby znaleźć odpowiednią i dostępna siłę roboczą. Analizując rynek pracy, mogą pomóc w określeniu dostępności pracowników z określonymi umiejętnościami, co ułatwia planowanie rekrutacji.

Pomoc w transporcie pracowników

W przypadku projektów wymagających pracy w różnych miejscach, agencje pracy tymczasowej mogą zorganizować transport dla swoich pracowników. To znacząco ułatwia mobilność pracowników i umożliwia wykonywanie zadań na różnych placówkach firmy. 

To także świetna opcja, jeśli w okolicy prowadzonej przez Ciebie działalności nie ma osób, które mogłyby pokryć wolne stanowiska pracy i trzeba ich dostarczać z odległych lokalizacji.

Doradztwo w zakresie zmiany systemu pracy

Jeżeli obecny system pracy firmy sprawia, że trudno znaleźć jest pracowników, którzy mogą wykonywać niezbędne zadania, agencja pracy tymczasowej na podstawie znajomości lokalnego rynku pomoże dostosować system do możliwości potencjalnych pracowników.

Szybkie zastępstwo podczas nieobecności pracowników

Nieobecność pracowników spowodowana chorobą, urlopem macierzyńskim lub przyczynami osobistymi może zakłócić Twoją działalność. Dzięki współpracy z agencją pracy tymczasowej możesz szybko obsadzić wolne stanowiska kompetentnymi specjalistami z bazy agencji. To płynne przejście zapewnia ciągłość biznesową bez uszczerbku dla wydajności lub jakości.

Wsparcie w dużych projektach

Duże projekty lub nagłe skoki obciążenia pracą mogą osłabić dotychczasową siłę roboczą. Współpracując z agencją pracy tymczasowej, możesz łatwo zwiększyć skalę siły roboczej, aby skutecznie sprostać tym wymaganiom. Po zakończeniu projektu lub zmniejszeniu obciążenia możesz zwolnić pracowników tymczasowych bez żadnych długoterminowych zobowiązań.

Wsparcie przy wprowadzaniu i szkoleniu

Kiedy zatrudniasz nowych pracowników, proces wdrażania i szkolenia może być czasochłonny. Pracownicy tymczasowi często przechodzą podstawowe szkolenie, dzięki czemu proces wdrażania przebiega płynniej. Dodatkowo agencja może również zapewnić specjalistyczne szkolenia dla pracowników tymczasowych, zapewniając im bezproblemową integrację z Twoim zespołem.

Pokrycie wielu lokalizacji

Jeśli Twoja firma działa w wielu lokalizacjach, znalezienie odpowiednich kandydatów w każdym obszarze może być czasochłonne. Agencja pracy tymczasowej może skutecznie pozyskiwać kandydatów i zarządzać nimi w różnych regionach, upraszczając proces zatrudniania i zapewniając jednolitą jakość talentów.

Trendy branżowe i spostrzeżenia

Profesjonalne agencje pracy tymczasowej są na bieżąco z trendami i zmianami w branży. Partnerstwo z taką agencją może zapewnić dostęp do cennych spostrzeżeń, pozwalających zachować konkurencyjność i podejmować świadome decyzje biznesowe.

Ekspertyza językowa i kulturowa

Jeśli Twoja firma działa w środowisku międzynarodowym lub wielojęzycznym, agencja pracy tymczasowej może pomóc Ci znaleźć kandydatów ze znajomością języka i kultury, ułatwiając płynniejszą komunikację i współpracę.

Wzmacnianie marki pracodawcy

Dobrze zarządzany program pracy tymczasowej może pozytywnie wpłynąć na wizerunek pracodawcy. Dobre traktowanie pracowników tymczasowych i zapewnianie pozytywnych doświadczeń zawodowych może przyciągnąć największe talenty i poprawić Twoją reputację jako preferowanego pracodawcy.

Szeroki zakres wsparcia od agencji pracy tymczasowej

Agencje pracy tymczasowej oferują szeroki zakres wsparcia zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Od pomocy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia, przez doradztwo w zakresie zarządzania personelem i rekrutacji, aż po dostarczanie cennych informacji na temat rynku pracy i branżowych trendów. 

Współpraca z profesjonalną agencją może przynieść wiele korzyści zarówno dla poszukujących pracy osób, jak i dla firm poszukujących wykwalifikowanych i elastycznych pracowników. Jeśli jesteś jedną z tych osób, skontaktuj się z nami.

 

meta title:

Pomoc agencji pracy tymczasowej – nie tylko rekrutacja

meta description:

Odkryj różnorodne korzyści korzystania z agencji pracy tymczasowej. Nie tylko rekrutacja – dowiedz się, w jakie inne sposoby może Ci pomóc.

Praca tymczasowa w biurach — dlaczego warto?

Praca tymczasowa w biurach — dlaczego warto?

Praca tymczasowa w biurach stała się kluczowym elementem elastycznego zarządzania zasobami ludzkimi. Obejmuje ona szereg stanowisk, począwszy od asystentów biurowych, poprzez specjalistów ds. obsługi klienta, aż po kadry zarządzające. W tym artykule przybliżymy pojęcie pracy tymczasowej i podpowiemy, dlaczego jest tak korzystny dla pracowników i pracodawców.

Przegląd rynku pracy tymczasowej

Rynek pracy tymczasowej jest dynamicznym sektorem gospodarki, charakteryzującym się rosnącą popularnością zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele i wspominaliśmy już o nich w poprzednich artykułach, ale warto podkreślić, że związane jest to z globalną sytuacją polityczną, gospodarczą i środowiskową, która budzi obecnie wiele niepewności. W tym wszystkim praca tymczasowa zapewnia elastyczność, dostęp do szerokiej gamy możliwości i umożliwia ciągłe rozwijanie umiejętności.

Praca tymczasowa — co to jest?

Praca tymczasowa to forma zatrudnienia, w której pracownik jest zatrudniony na określony, zwykle krótki okres. Pracownicy tymczasowi są zatrudniani przez agencje pracy tymczasowej, które następnie „wypożyczają” ich do innych firm na określony czas.

Korzyści z pracy tymczasowej dla pracowników biurowych

Praca tymczasowa w biurach oferuje pracownikom szereg korzyści, takich jak:

 • elastyczność — praca tymczasowa daje możliwość elastycznego zarządzania czasem pracy, co pozwala na dostosowanie godzin pracy do indywidualnych potrzeb i obowiązków.
 • zdobycie doświadczenia — pracownicy tymczasowi mają okazję do zdobycia doświadczenia w różnych branżach, co jest szczególnie korzystne dla osób na początku kariery zawodowej.
 • rozwój umiejętności — praca tymczasowa umożliwia zdobycie i rozwijanie umiejętności zawodowych, a także nabywanie nowych kompetencji, co jest istotne dla rozwoju kariery zawodowej.

Korzyści z pracy tymczasowej dla pracodawców

Praca tymczasowa przynosi także korzyści dla pracodawców, takie jak:

 • Elastyczność zatrudnienia — pracodawcy mogą łatwo dostosować swoją siłę roboczą do zmieniających się potrzeb biznesowych, zatrudniając pracowników tymczasowych w okresach szczytowego zapotrzebowania.
 • Redukcja kosztów i czasu — praca tymczasowa pozwala na oszczędności związane z procesem rekrutacji i zatrudnienia, a także czasu, jaki pracodawca musiałby na ten proces poświęcić.
 • Dostęp do szerokiej gamy specjalistów — pracodawcy, korzystając z usług agencji pracy tymczasowej, mają dostęp do szerokiego grona osób o kluczowych dla nich kompetencjach, które mogą nie być dla nich w danej chwili dostępne wśród stałych pracowników.

Czy warto zatrudniać w biurze pracownika tymczasowego?

Praca tymczasowa w biurach oferuje elastyczność, różnorodność i możliwość rozwoju zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Jest to dynamiczny i rozwijający się sektor, który ma wiele do zaoferowania. W dzisiejszym świecie praca tymczasowa to nie tylko opcja, ale często idealne rozwiązanie dla obu stron.

Dla pracodawców praca tymczasowa to rozwiązanie, które pozwala dostosować siłę roboczą do aktualnych potrzeb biznesowych. Może to być szczególnie pomocne w okresach wzmożonej aktywności, takich jak sezonowe szczyty pracy, urlopy stałych pracowników czy realizacja kluczowych projektów.

Ponadto zatrudnianie pracowników tymczasowych może prowadzić do oszczędności kosztów, ponieważ pracodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za niektóre benefity i zobowiązania związane ze stałym zatrudnieniem.

Czy warto skorzystać z pracy tymczasowej w biurze?

Jeśli jesteś pracownikiem, możesz się zastanawiać, jakie korzyści przyniesie Ci praca na krótki okres czasu w biurze. Oferuje ona możliwość zdobycia cennego doświadczenia, rozwijania umiejętności i poznania różnych środowisk pracy. Dzięki temu możesz sprawdzić, czy chcesz rozwijać tę ścieżkę kariery, czy też wolisz się skupić na innych zadaniach. Jednocześnie dzięki doświadczeniu stajesz się bardziej konkurencyjnym kandydatem, czy kandydatką podczas przyszłych rekrutacji, w jakich weźmiesz udział.

Praca tymczasowa w biurach — podsumowanie

Jak widzisz, niezależnie od tego, czy jesteś osobą poszukującą zatrudnienia, czy też poszukującą pracownika o kluczowych dla Ciebie kompetencjach, praca tymczasowa daje Ci wiele możliwości. Korzyść, jaką należy podkreślać na każdym kroku, to elastyczność — niezwykle cenna w dzisiejszych czasach globalnych przemian rynkowych.

Sprawdź nasze aktualne oferty pracy lub skontaktuj się z nami, jeśli chcesz, abyśmy znaleźli Ci zatrudnienie lub pracownika.

W jaki sposób praca tymczasowa i outsourcing mogą pomóc firmom dostosować się do nowej normalności?

Pandemia COVID-19 zaskoczyła cały świat, wprowadzając zasady, które stały się naszą nową normalnością. Nie tylko nasz sposób życia uległ zmianie, ale również rynek pracy doświadczył istotnych przekształceń. Wiele firm musiało zmierzyć się z wyzwaniami, jakie przyniosło im to nowe środowisko. Czy praca tymczasowa i outsourcing mogą pomóc w tej adaptacji? Odpowiedź brzmi: tak. Z tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób.

Nowa normalność na rynku pracy

Pandemia wpłynęła na cały świat, przynosząc ze sobą wiele wyzwań. Wiele firm musiało dostosować się do nowych realiów, które często były nieprzewidywalne. Brak dostępności niektórych produktów, zamknięcie rynków, a także potrzeba zaspokojenia rosnących oczekiwań pracowników — to wszystko wpłynęło na wzrost inflacji i presję na wynagrodzenia.

Wraz z tymi zmianami, firmy musiały przystosować się do nowych modeli pracy. Normą w wielu sektorach stała się praca zdalna, co przyniosło ze sobą nowe wyzwania w zarządzaniu zespołami i organizacją pracy. Wszystko to wymagało od firm elastyczności, innowacyjności i gotowości do szybkich zmian.

Jak praca tymczasowa i outsourcing mogą pomóc pracodawcom?

W obecnej sytuacji współpraca z agencją pracy tymczasowej i firmami outsourcingowymi mogą stać się kluczowymi narzędziami dla firm, które starają się dostosować do nowej normalności.

HR i rekrutacja

Agencje pracy tymczasowej i firmy outsourcingowe mogą dostarczyć wykwalifikowanych pracowników na określony czas, a co więcej, robią to bardzo szybko. Dzięki czemu firmy mogą uniknąć przestojów i utraty zysków.

Pracodawcy muszą pamiętać, że rekrutacja i zatrudnianie nowych pracowników to czasochłonny proces. Jeśli firma musi szybko reagować na rynkowe zmiany i nagle potrzebuje nowych pracowników, pomoc agencji i usługi outsourcingu stają się nieocenione.

Delegowanie procesu rekrutacji, a także obsługi kadrowej zewnętrznym firmom pozwala przedsiębiorcom skupić się na swoich strategicznych zadaniach.

Usługi księgowe i finansowe

Ostatnie lata pokazały, jak szybko mogą zmieniać się przepisy podatkowe i warunki finansowe. Nie łatwo się w nich odnaleźć, zwłaszcza małym firmom, które większość czasu muszą poświęcać na zdobywanie nowych klientów i dbanie o płynność finansową. Dlatego dobrym pomysłem jest outsourcing księgowości i finansów. Obejmuje to zarządzanie płatnościami, fakturami, obsługą podatków, a nawet doradztwo finansowe.

Usługi IT

Pandemia i związane z nią lockdowny spowodowały to, że większość firm musiała przenieść część, a czasem i całą swoją działalność do Internetu. Wiele z nich nie było na to gotowych i nie umieją się odnaleźć w technikaliach, które decydują o ich być albo nie być. Tymczasem niektóre firmy outsourcingowe oferują szeroką gamę usług IT, w tym zarządzanie infrastrukturą IT, pomoc techniczną, rozwój oprogramowania, zarządzanie danymi i cyberbezpieczeństwo.

Marketing i sprzedaż

Działania marketingowe, takie jak content marketing, social media, SEO, czy zarządzanie kampaniami reklamowymi, często słusznie są powierzane zewnętrznym firmom. To tylko pozornie proste czynności, a tymczasem jak żadne inne wymagają poświęcenia dużej ilości czasu na analizy i wyciąganie właściwych wniosków, planowanie działań i ich realizację. Wszystko po to, aby firma faktycznie miała co i komu sprzedawać. W tym zakresie można liczyć na usługi outsourcingu.

Logistyka

Firmy outsourcingowe mogą również zarządzać procesami logistycznymi, w tym transportem, magazynowaniem, dostawą towarów, a nawet zarządzaniem łańcuchem dostaw.

Zakupy i zarządzanie łańcuchem dostaw

Firmy outsourcingowe mogą zarządzać także procesami zakupowymi, negocjować umowy z dostawcami, a także monitorować i optymalizować cały łańcuch dostaw.

Outsourcing i praca tymczasowa odpowiedzią na bieżące zmiany

Jak widać, zakres zadań, jakie przedsiębiorcy mogą zlecać firmom zewnętrznym, aby ułatwić sobie prowadzenie firmy w tej „nowej normalności” jest bardzo szeroki. Poza oczywistym wynajmem pracowników od agencji pracy tymczasowej, czy firmy outsourcingowej, tej drugiej można powierzyć szeroki zakres typowych zadań – obsługa klienta, usługi księgowe, usługi IT, marketing i sprzedaż, a nawet zarządzanie łańcuchem dostaw.

Podsumowując, praca tymczasowa i outsourcing mogą być niezwykle skutecznymi narzędziami w dostosowaniu się firm do nowej normalności. Dają one firmom większą elastyczność i efektywność, które są niezbędne w obecnych, nieprzewidywalnych czasach. Jeżeli jesteś zainteresowany takimi rozwiązaniami, skontaktuj się z nami.

Jak agencja pracy tymczasowej może wesprzeć Twoją firmę w powrocie do nowej rzeczywistości?

Pandemia COVID-19 na stałe odmieniła rynek pracy. Zresztą nie tylko ten, ale na nim się teraz skupimy. Jednym z rozwiązań dla przedsiębiorstw na odnalezienie się w tym świecie jest praca tymczasowa. Dlaczego? Jak agencja pracy tymczasowej może im pomóc w przystosowaniu się do nowej rzeczywistości? Odpowiadamy.

Nowa rzeczywistość na rynku pracy

Choć pandemia się skończyła, wiele firm szuka sposobów na dostosowanie się do nowej rzeczywistości, do której stworzenia przyczynił się najszybciej szerzący się wirus ostatnich lat.

Na rynku wciąż brakuje osób do wykonywania prostych prac, ale nie ma się co dziwić, kiedy spora ich część wyjechała lub przekwalifikowała się ze względu na niepewność zatrudnienia. Proste prace, zwłaszcza w przemyśle, związane są przecież z przetwarzaniem surowców, a pandemia wywołała ogromne problemy logistyczne i trudności z ich obiegiem.

Brak dostępności różnych produktów i zamknięte rynku przyczyniły się do wzrostu inflacji, która sprawiła, że pracownicy zaczęli oczekiwać większych wynagrodzeń i oczekują transparentności w warunkach zatrudnienia. A to nie koniec wszystkich przemian.

Przyczyny zmian na rynku pracy

Pandemia COVID-19 miała ogromny wpływ na rynek pracy, powodując znaczące zmiany i wyzwania dla pracodawców i pracowników. Jednym z najbardziej widocznych skutków pandemii było masowe przejście na pracę zdalną. Firmy na całym świecie musiały dostosować się do nowej rzeczywistości i umożliwić swoim pracownikom wykonywanie obowiązków z domu. To wprowadziło zupełnie nową dynamikę w organizacji pracy i relacjach między pracodawcami a pracownikami.

Niektóre branże, takie jak turystyka, gastronomia czy rozrywka, doświadczyły znacznego spadku zapotrzebowania na pracowników z powodu ograniczeń i zamknięcia działalności. Z drugiej strony, sektory związane z e-commerce, dostawami, technologią czy opieką zdrowotną zauważyły przeciwny efekt i zwiększały zatrudnienie.

Wiele firm musiało przeprowadzić restrukturyzację swojej działalności w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe. Często wiązało się to z redukcją zatrudnienia, przekształceniem modelu biznesowego lub koniecznością wprowadzenia nowych strategii, aby przetrwać trudny okres pandemii.

Jak wygląda obecnie rynek pracy?

W efekcie wszystkich przemian na rynku pracy firmy muszą być bardziej elastyczne, innowacyjne i gotowe na dalsze zmiany, takie jak wzrost znaczenia automatyzacji, czy sztucznej inteligencji w działalności wielu branż.

Pracownicy z kolei muszą być otwarci na naukę nowych umiejętności i elastyczność w podejściu do pracy. Ciężko jest im odpowiedzieć na kompetencje, jakich poszukują obecnie pracodawcy. Ci z kolei muszą się liczyć z ciągłymi zmianami i sezonowością. Właśnie dlatego, jednym z rozwiązań, jakie może im pomóc efektywnie zarządzać siłą roboczą jest praca tymczasowa.

Kluczowe aspekty, w których agencja pracy tymczasowej może wesprzeć Twoją firmę

Zmiany, jakie zaszły na rynku pracy, z pewnością wymagają działań wielokierunkowych. Firmy muszą przeanalizować dotychczasowe strategie i dopasować je do nowej rzeczywistości. Pomóc w tym mogą im także agencje pracy tymczasowej. W jaki sposób?

Elastyczność kadry pracowniczej

W obecnych czasach, kiedy stabilność rynkowa jest trudna do przewidzenia, elastyczność kadry pracowniczej jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Agencja pracy tymczasowej może zapewnić Twojej firmie dostęp do wykwalifikowanych pracowników na czas określony, dostosowany do Twoich aktualnych potrzeb. Dzięki temu będziesz mógł zwiększyć lub zmniejszyć liczbę pracowników w zależności od zmian popytu na produkty, lub usługi oferowane przez Twoją firmę.

Szybkie uzupełnienie braków kadrowych

Często zdarza się, że firma potrzebuje natychmiastowej pomocy w wypełnieniu luk kadrowych. Agencja pracy tymczasowej może skutecznie zareagować na takie sytuacje, dostarczając wysoko wykwalifikowanych pracowników w krótkim czasie. Dzięki temu Twoja firma uniknie przestojów produkcyjnych i utraty zysków, które mogą wynikać z niedoboru kadry pracowniczej.

Oszczędność czasu i zasobów

Poszukiwanie, rekrutacja i zatrudnianie nowych pracowników to czasochłonny proces. Agencja pracy tymczasowej przejmuje te zadania i znajduje odpowiednich kandydatów, którzy spełniają wymagania Twojej firmy. Dzięki temu oszczędzasz czas i zasoby, które możesz skoncentrować na innych strategicznych obszarach rozwoju Twojego biznesu.

Redukcja ryzyka związanego z zatrudnieniem

Zatrudnianie pracowników na stałe wiąże się z pewnym ryzykiem, takim jak niepowodzenia rekrutacyjne, konieczność wypłaty odpraw czy długotrwałe procesy zwolnień. Agencja pracy tymczasowej minimalizuje te ryzyka, ponieważ pracownicy tymczasowi są zatrudniani na określony. W razie potrzeby agencja może również zająć się wszelkimi formalnościami związanymi z zatrudnieniem i administracją personalną.

Specjalistyczne umiejętności na życzenie

Czasami Twoja firma może potrzebować specjalistycznych umiejętności, których nie posiada żadna z osób w Twoim zespole. Agencja pracy tymczasowej może dostarczyć Ci pracowników o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu w danej dziedzinie. Dzięki temu będziesz mógł skorzystać z wiedzy i kompetencji ekspertów, którzy pomogą Twojej firmie rozwijać się i konkurować na rynku.

Praca tymczasowa wsparciem dla Twojej firmy

Współpraca z agencją pracy tymczasowej stanowi skuteczne narzędzie wsparcia Twojej firmy w powrocie do nowej normalności. Elastyczność kadry pracowniczej, szybkie uzupełnienie braków kadrowych, oszczędność czasu i zasobów, redukcja ryzyka związanego z zatrudnieniem oraz dostęp do specjalistycznych umiejętności to kluczowe korzyści, jakie agencja może Ci zapewnić. Dzięki nim Twoja firma będzie w stanie dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych i skutecznie konkurować w nowej normalności.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z agencją pracy tymczasowej, skontaktuj się z nami.

Współpraca z agencją pracy tymczasowej w czasach rynkowej niepewności

Niepewność — to słowo, które towarzyszy obecnie zatrudniającym i poszukującym zatrudnienia na całym świecie. Rynek pracy po pandemii COVID-19, w obliczu rosnących konfliktów, przemian gospodarczych i środowiskowych musi ulegać ciągłym przemianom i dopasowywać się do nagłych wahań w popycie i podaży. Jak znaleźć na niego odpowiedź? Może nią być współpraca z agencją pracy tymczasowej — przynajmniej częściowo.

Skąd bierze się globalna niepewność na rynku pracy?

Globalna niepewność na rynku pracy, która nam obecnie towarzyszy, wynika z wielu czynników. Jednym z nich są konflikty polityczne i społeczne. Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, gdzie toczy się pełnoskalowa wojna między Ukrainą i Rosją, czy sprzeciwy wobec działania władz we Francji, a to tylko dwa wybrane przypadki.

Te kryzysy wpływają na globalną gospodarkę, generując niepewność wśród inwestorów i firm. Podobnie zresztą jak cykliczne recesje, galopująca inflacja, czy wahania kursów walutowych, do czego w dużej mierze przyczyniła się także pandemia COVID-19. A to wciąż nie wszystko.

Niepewność na rynku pracy w wymiarze globalnym bierze się także z rosnącego tempa zmian technologicznych, choćby takich jak automatyzacje czy rozwój sztucznej inteligencji. Nie oceniamy tutaj, czy obawy o przyszłość rynku pracy, jakie żywi wiele osób są słuszne czy nie. Wskazujemy jedynie na przyczyny tego, co obecnie dzieje się na rynku. Jak temu zaradzić?

Czy praca tymczasowa to Twoje rozwiązanie?

W obliczu rosnącej niepewności rynkowej praca tymczasowa staje się coraz popularniejszą opcją zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Bez względu na to, czy jesteś poszukującym pracy, czy firmą pragnącą elastyczności, agencje pracy tymczasowej mogą oferować unikalne korzyści.

Rozwiązanie dla poszukujących pracy

Dla osób poszukujących pracy praca tymczasowa to możliwość zdobycia doświadczenia w różnych branżach i rozwinięcia swoich umiejętności. To także szansa na szybkie znalezienie zatrudnienia, zwłaszcza w sytuacji, gdy rynek pracy jest nieprzewidywalny.

Szanse i możliwości

Praca tymczasowa daje pracownikom okazję do zdobycia cennego doświadczenia, pozwalając jednocześnie na zachowanie elastyczności. Oznacza to, że pracownicy mają szansę na eksplorację różnych ścieżek kariery bez długoterminowego zobowiązania.

Dlaczego firmy powinny współpracować z agencjami pracy tymczasowej?

W erze rynkowej niepewności, agencje pracy tymczasowej mogą zaoferować firmom możliwość przetrwania i adaptacji. Agencje pracy tymczasowej mogą pomóc firmom szybko reagować na zmiany na rynku pracy, umożliwiając im dostęp do szerokiej sieci kandydatów. Bez względu na to, czy firma potrzebuje zastąpić pracownika na urlopie, czy zatrudnić dodatkowy personel w sezonie szczytu, agencje pracy tymczasowej mogą pomóc znaleźć odpowiednich kandydatów na stanowisko.

Współpraca z agencją pracy tymczasowej:

 • oferuje firmom wysoki poziom elastyczności – dzięki temu firmy mogą dostosować liczbę pracowników do aktualnych potrzeb, co jest szczególnie ważne w obliczu zmienności rynkowej.
 • zapewnia dostęp do szerokiej sieci kandydatów – co przekłada się na możliwość szybkiego zatrudnienia odpowiednich pracowników.
 • pozwala zredukować koszty – firmy mogą zaoszczędzić na procesie rekrutacji, szkoleniach czy administracji związanej z zatrudnieniem.
 • redukuje ryzyko zatrudnienia – związane z dopasowaniem kompetencji pracownika do stanowiska pracy.

Współpraca z agencją pracy tymczasowej — jak zacząć?

W czasach globalnej niepewności i ciągłych zmian zachodzących na rynku pracy, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy oczekują elastyczności, związanej z możliwością szybkiego reagowania na sezonowe potrzeby. To głównie dlatego praca tymczasowa zyskuje na popularności.

Jeśli poszukujesz pracowników na określony czas, skontaktuj się z nami, a jeśli jesteś pracownikiem poszukującym pracy tymczasowej, sprawdź nasze aktualne oferty pracy.

Praca tymczasowa — kim jest pracownik tymczasowy?

Jeśli przed dłuższy czas nie możesz znaleźć stałej pracy, dobrym pomysłem jest praca tymczasowa. Pozwoli Ci na szybkie zapewnienie sobie źródła dochodu i wypełnienia luki w zatrudnieniu. Wszystko dzięki temu, że pracodawcy chętnie korzystają z tego rozwiązania. W tym artykule omówimy, czym jest praca tymczasowa i jakie korzyści niesie dla pracownika i pracodawcy. Koniecznie przeczytaj.

Co to jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa to jedna z form zatrudnienia, oparta o relację trójstronną. Pracownik tymczasowy wykonuje bowiem pracę na rzecz danego przedsiębiorcy, ale zatrudniany jest przez agencję pracy tymczasowej, która odpowiada za jego wynagrodzenie, ubezpieczenia i pozostałe sprawy kadrowe. Oznacza to, że agencja zawiera umowę zarówno z pracodawcą, jak i z pracownikiem.

Aby praca mogła zostać nazwana tymczasową, muszą zostać spełnione określone w jej definicji przesłanki.

Definicja pracy tymczasowej — ustawa

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wyjaśnia pojęcie pracy tymczasowej jako pracę wykonywaną przez pracownika na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, określonych zadań. Dokładne brzmienie definicji w tej Ustawie
o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym niesie Art. 2 punkt 3:

praca tymczasowa – wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań:
a) o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
b) których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
c) których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Kim zatem jest pracownik tymczasowy i pracodawca użytkownik? Przytoczmy ich definicje, również zawarte w Art. 2 wspomnianej Ustawy.

1) pracodawca użytkownik – pracodawcę lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie;

2) pracownik tymczasowy – pracownika zatrudnionego przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika;

Co o pracy tymczasowej mówi Kodeks pracy?

Podstawą prawną do wykonywania pracy tymczasowej jest Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Kodeks pracy odnosi się bowiem wyłącznie do umów zawieranych bezpośrednio pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Ponieważ zatrudnienia pracownika tymczasowego dokonuje agencja pracy tymczasowej, to ona zawiera z nim umowę.

Umowa o pracę tymczasową

Agencja zatrudnia pracownika tymczasowego na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na podstawie umowy prawa cywilnego (zlecenie, lub umowy o dzieło). O ile funkcjonowanie i zasady zawierania umów o pracę regulowane są przez Kodeks pracy, tak umowy prawa cywilnego regulowane są przez Kodeks cywilny.

Przed zawarciem umowy z pracownikiem tymczasowym, agencja porozumiewa się z pracodawcą w zakresie warunków pracy. Agencja zawiera z nim umowę, w którym określa m.in. zakres obowiązków takiego pracownika, czas pracy, sposoby rozliczania, sposób wynagradzania i inne szczegóły.

Ile może trwać praca tymczasowa?

Pracownik tymczasowy może wykonywać pracę na rzecz jednego pracodawcy przez okres:

 • łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Oznacza to, że jeden pracownik u jednego pracodawcy użytkownika w okresie 3 lat może pracować maksymalnie 1,5 roku, a po tym okresie musi nastąpić przerwa 18 miesięcy, zanim będzie można tego pracownika ponownie skierować do danego pracodawcy.
 • łącznie 36 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy tylko, jeśli pracownik tymczasowy skierowany jest do zadań nieobecnego pracownika, zatrudnionego u pracodawcy użytkownika przez niego samego. Ten sam pracownik nie może zostać skierowany do tego pracodawcy przez kolejnych 36 miesięcy po ustaniu zatrudnienia.

Kiedy można zatrudnić pracownika tymczasowego?

Pracodawcy poszukują tymczasowych pracowników najczęściej wtedy, kiedy występuje u nich okresowe zwiększone zapotrzebowanie na pracę. Najczęściej dzieje się tak w okresie wzmożonego zapotrzebowania na zwiększenie produkcji, obsługi magazynu lub klienta. Z drugiej strony pracownicy tymczasowi przydają się na budowach, przy remontach, i wielu innych pracach fizycznych. Jednakże istotny jest fakt, że pracodawca może zechcieć skorzystać z usług agencji i wynająć jej pracowników wyłącznie w celu wykonywania pracy o charakterze sezonowym.

Kiedy nie można zatrudnić pracownika tymczasowego?

Pracownik tymczasowy nie może być zatrudniony w celu wykonywania pracy:

 • szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu art. 237(15) Kodeksu pracy,
 • na stanowisku, na którym zatrudniony jest na stałe inny pracownik, ale obecnie uczestniczy w strajku,
 • tego samego rodzaju co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym ten rozwiązał stosunek z pracy, z przyczyn, które go bezpośrednio nie dotyczą i w okresie 3 miesięcy poprzedzających termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miałby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej na terenie gminy, gdzie znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której zatrudniony był zwolniony pracownik. Chociaż brzmi to zawile, chodzi o to, że jeżeli pracodawca użytkownik ma 2 sklepy w tym samym mieście, w jednym z nich zwolnił kasjera, a po miesiącu potrzebuje zatrudnić do drugiego sklepu kolejnego kasjera, nie może zatrudnić w tym celu pracownika agencji tymczasowej.
 • wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia.

Zalety pracy tymczasowej

Z całą pewnością praca tymczasowa nie jest rozwiązaniem na stałe, ale dla wielu pracowników jest korzystna. Oto jej zalety:

 1. Po pierwsze, praca tymczasowa jest doskonałą metodą na zdobycie doświadczenia, zwłaszcza dla osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy.
 2. Po drugie, czasowe zatrudnienie daje większą elastyczność i pozwala pracownikowi zdecydować o tym, gdzie i kiedy będzie pracować. Pozwala na zachowanie przerw pomiędzy zatrudnieniem, co może być przydatne na przykład dla studentów.
 3. Po trzecie, zatrudnione w charakterze czasowym na umowę o pracę daje prawo do urlopu i zwolnienia lekarskiego.
 4. Po czwarte, pracodawcy szybciej podejmują decyzje o zatrudnieniu konkretnej osoby, ponieważ ma ona zapewniać im zaspokojenie czasowych potrzeb.

Gdzie szukać pracy tymczasowej?

Praca tymczasowa to dla wielu osób przejściowe rozwiązanie, które pozwala zaspokoić swoje podstawowe potrzeby związane z pozyskaniem źródła dochodu. Zapewnia stabilność finansową, umożliwia utrzymanie siebie i swoich rodzin. Daje też większą kontrolę nad swoim codziennym harmonogramem i pozwala na większy balans między życiem prywatnym a zawodowym. Dla wielu osób jest wstępem do uzyskania stałego zatrudnienia. Pracodawcom daje z kolei możliwość szybkiego zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania na pracowników, dlatego na rynku ciągle pojawiają się nowe oferty pracy tymczasowej. Część z nich znajdziesz na naszym portalu. Sprawdź aktualne oferty pracy i znajdź pracę dla siebie.

Agencja pracy tymczasowej — jak działa?

Praca tymczasowa stała się popularnym rozwiązaniem zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Firmy takie jak AsistWork oferują szeroki zakres usług związanych z rekrutacją i zatrudnianiem pracowników tymczasowych. Tylko jak dokładnie działa agencja pracy tymczasowej? Czym jest praca tymczasowa i jakie są jej korzyści? Przyjrzyjmy się bliżej temu tematowi.

Co to jest praca tymczasowa w świetle ustawy

Praca tymczasowa jest uregulowana przez polskie prawo, a jej zasady są określone w Ustawie z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Według definicji zawartej w tej Ustawie praca tymczasowa to sytuacja, w której pracownik jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej i delegowany do pracy u innego pracodawcy, zwanego pracodawcą użytkownikiem. Umowa między agencją pracy a pracownikiem tymczasowym jest nazywana umową o pracę tymczasową.

Czym zajmuje się agencja pracy tymczasowej?

Agencja pracy tymczasowej, taka jak AsistWork, pełni istotną funkcję pośrednika między pracownikiem a pracodawcą. Jej głównym zadaniem jest znalezienie odpowiednich pracowników dla klientów, czyli firm poszukujących tymczasowego personelu. Agencje pracy tymczasowej prowadzą proces rekrutacji, weryfikują kwalifikacje i doświadczenie kandydatów oraz organizują szkolenia, jeśli jest to wymagane.

Ponadto agencje zajmują się administracją związaną z zatrudnieniem pracowników, taką jak zawieranie umów, rozliczenia finansowe i rozwiązywanie większości problemów związanych z zatrudnieniem.

Ponieważ agencja pracy zawiera umowę zarówno z pracownikiem, jak i ze swoim klientem, który staje się pracodawcą użytkownikiem, mówimy o relacji trójstronnej.

Czym jest relacja trójstronna?

Relacja trójstronna to kluczowy element pracy tymczasowej. Oparta jest bowiem o trzy podmioty: agencję pracy tymczasowej, pracownika tymczasowego i pracodawcę użytkownika, czyli pracodawcę, u którego pracownik tymczasowy jest delegowany do pracy.

W umowie z pracownikiem określa się warunki zatrudnienia, takie jak wynagrodzenie, zakres obowiązków, długość umowy i wszelkie inne aspekty dotyczące pracy. W umowie między pracodawcą użytkownikiem a agencją pracy ustala się z kolei wcześniej wszystkie warunki współpracy i zatrudnienia pracownika.

Kto może zostać klientem agencji pracy tymczasowej?

Agencje pracy tymczasowej takie jak AsistWork obsługują różne branże i sektory. Jej klientami mogą być zarówno duże, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa.

Firmy, które mają zmienne potrzeby kadrowe lub potrzebują pracowników na krótkoterminowe projekty, często korzystają z usług agencji pracy tymczasowej. Najczęściej związane jest to z sezonowością i czasowym zwiększonym zapotrzebowaniem na pracę, na przykład w okresie przedświątecznym, gdzie istnieje potrzeba zwiększenia produkcji jakichś dóbr lub zwiększone zapotrzebowanie na obsługę klienta.

Kogo zatrudnia agencja pracy tymczasowej?

Agencje pracy tymczasowej zatrudniają pracowników tymczasowych, którzy są delegowani do pracy u klientów agencji. Pracownicy tymczasowi mogą mieć różne umiejętności i kwalifikacje, co pozwala agencji na dostarczanie personelu do różnych sektorów, takich jak przemysł, logistyka, obsługa klienta, IT i wiele innych.

Umowa o pracę tymczasową — jak zatrudnia agencja?

Agencje pracy tymczasowej zawierają umowy o pracę tymczasową z pracownikami, którzy zgłaszają zainteresowanie podjęciem pracy tymczasowej. Umowa o pracę tymczasową określa wszystkie warunki zatrudnienia, takie jak czas pracy, wynagrodzenie, ewentualne dodatki czy świadczenia socjalne. Pracownik tymczasowy zostaje następnie delegowany do pracy u klienta agencji, gdzie realizuje powierzone mu zadania przez ustalony okres czasu.

Jakie są główne różnice między „zwykłą” umową o pracę a pracą tymczasową?

Główną różnicą między „zwykłą” umową o pracę a pracą tymczasową jest to, że w przypadku pracy tymczasowej pracownik jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej, a nie bezpośrednio przez użytkownika. Umowa o pracę tymczasową jest również czasowo ograniczona i zwykle kończy się po zrealizowaniu określonego projektu lub osiągnięciu ustalonego terminu. Dlatego z pracownikiem zawierana jest umowa na czas określony. Ponadto pracownik tymczasowy może pracować dla różnych klientów agencji, co daje mu większą elastyczność zawodową.

Jak długo można pracować przez agencję pracy?

Czas trwania pracy tymczasowej zależy od potrzeb klienta oraz umowy między agencją pracy a pracownikiem tymczasowym. Może to być krótkoterminowe zatrudnienie na kilka dni lub tygodni, ale także długoterminowe umowy na kilka miesięcy lub nawet lat. Długość zatrudnienia zależy od indywidualnych okoliczności i potrzeb obu stron.

Ważne jest jednak to, że jeden pracownik u jednego pracodawcy użytkownika nie może być zatrudniony przez okres dłuższy niż:

 • 18 miesięcy w okresie 36 kolejnych miesięcy;
 • 36 miesięcy w okresie 36 kolejnych miesięcy, jeśli pracownik tymczasowy skierowany jest do wykonywania zadań nieobecnego pracownika, zatrudnionego u pracodawcy użytkownika przez niego samego.

Ile płacą agencje pracy tymczasowej?

Wysokość wynagrodzenia pracowników tymczasowych zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj wykonywanej pracy, umiejętności i doświadczenia pracownika, lokalizacja oraz ustalenia między agencją a pracodawcą użytkownikiem a agencją i pracownikiem tymczasowym.

Agencje pracy tymczasowej starają się zapewnić uczciwe i konkurencyjne stawki wynagrodzenia, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawne i standardy branżowe.

Czy pracując przez agencję pracy można chodzić na urlopy?

Pracownicy tymczasowi mają takie same prawa do urlopu, jak pracownicy zatrudnieni na podstawie „zwykłych” umów o pracę. Jednak inaczej niż w przypadku “zwykłych” umów o pracę liczy się należny czas urlopu. W przypadku umów o pracę tymczasową, za każdy 1 przepracowany miesiąc pracownikowi tymczasowemu przysługują 2 dni urlopu.

Zwolnienie lekarskie podczas pracy w agencji pracy tymczasowej — czy jest możliwe?

Pracownicy tymczasowi mają prawo do zwolnienia lekarskiego, jeśli zostaną objęci ubezpieczeniem chorobowym. Wówczas, podczas gdy spotka ich choroba lub doznają urazu, mogą udać się na zwolnienie lekarskie i nabrać sił na powrót do pracy.

Zwolnienie lekarskie dla pracowników tymczasowych jest uregulowane przepisami prawa pracy i powinno być traktowane tak samo jak w przypadku „zwykłych” pracowników.

Komu opłaca się pracować przez agencję pracy tymczasowej?

Praca tymczasowa może być korzystna zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Pracownikom daje to możliwość elastycznego zatrudnienia, zdobycia nowego doświadczenia zawodowego oraz być wstępem do stałego zatrudnienia. Pracodawcy mogą skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej w celu zaspokojenia tymczasowych potrzeb kadrowych, redukcji kosztów związanych z rekrutacją i zatrudnieniem oraz zwiększenia elastyczności w zarządzaniu personelem.

Szukasz pracy tymczasowej? Sprawdź ofert naszej agencji

Agencje pracy tymczasowej, takie jak AsistWork, działają jako pośrednicy pomiędzy pracownikami tymczasowymi a swoimi klientami, oferując kompleksowe usługi związane z rekrutacją i zatrudnianiem.

Praca tymczasowa jest uregulowana prawnie i daje pracownikom oraz pracodawcom wiele korzyści. Jeżeli szukasz zatrudnienia sezonowego, sprawdź nasze aktualne oferty pracy.

Umowa o pracę tymczasową – wszystko, co musisz wiedzieć

Praca tymczasowa to popularna forma zatrudnienia, która daje dużą elastyczność zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Jednak to nie on zawiera z pracownikiem umowę. W tym artykule wyjaśniamy, kto jest rzeczywistym pracodawcą pracownika tymczasowego. Przeczytaj, a dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o umowie o pracę tymczasową.

Praca tymczasowa — definicja wg ustawy

Praca tymczasowa jest coraz popularniejszą formą zatrudnienia, która daje pracownikom większą elastyczność i możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego. Umowa o pracę tymczasową regulowana jest przepisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (z późn. zm.).

Pojęcie pracy tymczasowej wyjaśnia definicja zawarta w Art. 2 pkt 3 ustawy, który brzmi:

praca tymczasowa – wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań:

 1. a) o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
 2. b) których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
 3. c) których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Kim jest pracownik tymczasowy?

Pracownik tymczasowy to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę tymczasową. Jest on rekrutowany przez agencję pracy tymczasowej i delegowany do pracy u pracodawcy-użytkownika. Pracownik tymczasowy ma takie same prawa i obowiązki jak pracownik zatrudniony na podstawie „zwykłej” umowy o pracę.

Kim jest pracodawca-użytkownik?

Pracodawca-użytkownik to firma lub instytucja, która korzysta z usług agencji pracy tymczasowej i deleguje zatrudnienie pracowników tymczasowych. Pracodawca-użytkownik ma obowiązek zapewnić pracownikom tymczasowym warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami.

Czym zajmuje się agencja pracy tymczasowej?

Agencja pracy tymczasowej pełni rolę pośrednika między pracownikami a pracodawcami-użytkownikami. Jej zadaniem jest rekrutowanie, selekcjonowanie oraz delegowanie pracowników tymczasowych do firm, które potrzebują tymczasowej siły roboczej. Agencja odpowiedzialna jest również za zawieranie umów o pracę tymczasową, administrację związanych z tym dokumentów oraz wypłacanie wynagrodzeń pracownikom tymczasowym.

Czym umowa o pracę tymczasową różni się od „zwykłej” umowy o pracę?

Umowa o pracę tymczasową różni się od „zwykłej” umowy o pracę przede wszystkim tym, że jest zawierana na określony czas. Pracownik tymczasowy jest zatrudniany na czas określony, który wynika z potrzeb pracodawcy-użytkownika. Ponadto umowa o pracę tymczasową zawierana jest między trzema stronami: pracownikiem tymczasowym, agencją pracy tymczasowej i pracodawcą-użytkownikiem.

Jakie elementy musi zawierać umowa o pracę tymczasową?

Umowa o pracę tymczasową powinna zawierać kluczowe elementy, takie jak:

 • dane identyfikacyjne stron umowy,
 • określenie miejsca wykonywania pracy,
 • rodzaj i zakres wykonywanych obowiązków,
 • wysokość wynagrodzenia,
 • czas trwania umowy
 • oraz zasady rozwiązania umowy.

Na jaki okres może być zawarta umowa o pracę tymczasową?

Jedna umowa o pracę tymczasową może być zawarta na okres od 1 dnia do max. 36 miesięcy. Przy czym, pracownik tymczasowy nie może być delegowany do pracy u jednego pracodawcy-użytkownika na okres dłuższy niż:

 • łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Po okresie 36 miesięcy musi nastąpić 18 miesięcy przerwy, aby pracownik tymczasowy ponownie mógł wykonywać pracę na rzecz tego pracodawcy.
 • łącznie 36 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy tylko, jeśli pracownik tymczasowy skierowany jest do wykonywania zadań nieobecnego pracownika, zatrudnionego u pracodawcy użytkownika przez niego samego. Po okresie 36 miesięcy musi nastąpić 36 miesięcy przerwy, aby pracownik tymczasowy ponownie mógł wykonywać pracę na rzecz tego pracodawcy.

Nie ma jednak limitu co do ilości zawieranych umów o pracę tymczasową. Oznacza to, że po zakończeniu jednej umowy, można zawrzeć kolejną, z zachowaniem powyższych limitów.

Jak długo można pracować u jednego pracodawcy-użytkownika?

Pracownik tymczasowy może pracować u jednego pracodawcy-użytkownika przez okres nieprzekraczający 18 miesięcy lub 36 miesięcy, jeśli wykonuje pracę nieobecnego pracownika zatrudnionego bezpośrednio przez pracodawcę-użytkownika. Po upływie tego czasu pracownik tymczasowy musi zostać oddelegowany do pracy u innego pracodawcy.

Jak długo można pracować przez jedną agencję pracy tymczasowej?

Nie ma ograniczenia co do czasu, przez jaki pracownik tymczasowy może być zatrudniany przez jedną agencję pracy tymczasowej. Może ona go delegować do pracy u różnych pracodawców-użytkowników, dopóki nieprzekroczony zostanie limit pracy u jednego pracodawcy.

Czy praca tymczasowa liczy się do stażu pracy?

Tak, praca tymczasowa zalicza się do stażu pracy. Wynika to z faktu, że pracownik tymczasowy jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, która podlega takim samym przepisom jak „zwykła” umowa o pracę.

Czy pracując na umowę tymczasową można iść na urlop?

Pracownik tymczasowy ma prawo do urlopu podobnie jak pracownicy zatrudnieni na podstawie „zwykłej” umowy o pracę. Przy czym długość należnego urlopu liczy się nieco inaczej. Pracownik tymczasowy po każdym pełnym miesiącu przepracowanym na umowie o pracę tymczasową zyskuje prawo do 2 dni urlopu.

Praca tymczasowa a ciąża – czy pracodawca może zwolnić ciężarną?

Pracodawca-użytkownik nie może zwolnić pracownicy tymczasowej ze względu na ciążę. Zgodnie z przepisami prawa pracy, zwolnienie ciężarnej pracownicy tymczasowej jest niedopuszczalne. Pracownica tymczasowa ma takie same prawa ochrony w ciąży, jak pracownica zatrudniona na stałe.

Umowa o pracę tymczasową a zwolnienie lekarskie – czy jest możliwe?

Pracownik tymczasowy ma prawo do zwolnienia lekarskiego na takich samych zasadach, jak pracownicy zatrudnieni na podstawie „zwykłej” umowy o pracę. W przypadku choroby lub kontuzji pracownik tymczasowy może wystąpić o zwolnienie lekarskie i korzystać z zasiłku chorobowego. Warto pamiętać, że podstawą prawa do zasiłku jest opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe do ZUS.

Kto płaci składki ZUS na umowę o pracę tymczasową?

Składki ZUS na umowę o pracę tymczasową są płacone przez agencję pracy tymczasowej. Agencja jest odpowiedzialna za odprowadzenie odpowiednich składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne od wynagrodzenia pracownika tymczasowego. Warto jednak mieć na uwadzę, że agencja rozlicza się na podstawie odrębnej umowy z pracodawcą-użytkownikiem, który jest jej klientem. W toku ustaleń agencja otrzymuje środki na pokrycie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia za pracownika tymczasowego od pracodawcy-użytkownika.

Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikom tymczasowym?

Pracownicy tymczasowi mają prawo do wynagrodzenia za pracę, które jest porównywalne do wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie „zwykłej” umowy o pracę. Wynagrodzenie zależy od rodzaju wykonywanej pracy, umowy zawartej z agencją pracy tymczasowej oraz warunków panujących na rynku pracy.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę tymczasową?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę tymczasową zależy od czasu trwania umowy i jest zgodny z przepisami Kodeksu pracy. W przypadku umowy o pracę tymczasową zawartej na czas określony, okres wypowiedzenia wynosi:

 • 3 dni, gdy umowa o pracę została zawarta na okres do 2 tygodni;
 • 1 tydzień, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

Umowa o pracę tymczasową – komu się opłaca?

Umowa o pracę tymczasową może być korzystna zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Pracownikom tymczasowym daje ona możliwość elastycznego zatrudnienia, zdobycia nowego doświadczenia zawodowego oraz dostępu do różnych miejsc pracy. Pracodawcy-użytkownicy mogą korzystać z tymczasowej siły roboczej, dostosowywać liczbę pracowników do zmieniających się potrzeb oraz ograniczać koszty związane z zatrudnianiem pracowników na stałe.

Szukasz pracy tymczasowej? Zawrzyj umowę z AsistWork

AsistWork od lat zajmuje się rekrutacją pracowników tymczasowych. Jesteśmy profesjonalną agencją, która oferuje kompleksowe rozwiązania dla firm z różnych branż i rekrutuje dla nich pracowników. Jeżeli interesuje Cię praca sezonowa, sprawdź nasze aktualne oferty pracy tymczasowej.

Świadczenie rehabilitacyjne 2023 – komu przysługuje?

Skończył Ci się okres pobierania zasiłku chorobowego, a wciąż pozostajesz niezdolny do pracy? Wymagasz dalszego leczenia lub rehabilitacji? Nie musisz pozostawać bez środków do życia. Być może przysługuje Ci świadczenie rehabilitacyjne. W tym artykule wyjaśnimy, kto i kiedy może je uzyskać. Podpowiemy także, jak i gdzie złożyć wniosek o takie wsparcie. Koniecznie przeczytaj i sprawdź, czy to jest dla Ciebie.

Czym jest świadczenie rehabilitacyjne?

Podstawą prawną dla świadczenia rehabilitacyjnego jest Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Świadczenie rehabilitacyjne to świadczenie pieniężne z ZUS dla osób, którym skończyło się prawo do pobierania zasiłku chorobowego, ale wciąż pozostają niezdolne do pracy, choć poprzez dalsze leczenie lub rehabilitację, mogą tę zdolność odzyskać. Wyjaśnijmy to na przykładzie.

Przykład:

Pan Adam uległ wypadkowi, po którym stał się niezdolny do pracy. Dostał zwolnienie lekarskie najpierw na 1 miesiąc, w czasie którego przez 2 tygodnie przebywał w szpitalu, a kolejne przez kolejne 2 tygodnie odbywał rekonwalescencję w domu. Był to jedynie początek leczenia.

Lekarz uznał, że wymagana jest dalsza rehabilitacja, aby przywrócić Panu Adamowi sprawność. Wystawił więc kolejne zwolnienie na 2 miesiące, po czym jeszcze jedno na 3 miesiące. W tym czasie Pan Adam pobierał wynagrodzenie za czas choroby, a następnie zasiłek chorobowy. Ten wypłacany jest jednak tylko do 182 dni choroby, tymczasem Pan Adam pozostaje niezdolny do pracy już 184 dni.

Lekarz Pana Adama uznał, że nie może on wrócić jeszcze do pracy i wymagana jest dalsza rehabilitacja. Wierzy jednak, że za kilka tygodni leczenie przyniesie pozytywny skutek i Pan Adam będzie mógł wrócić do pracy. W tej sytuacji Pan Adam może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne.

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym w ZUS. Mogą z niego skorzystać zarówno Ci, za których to pracodawca opłaca składkę, jak i Ci, którzy opłacają ją dobrowolnie, np. samozatrudnieni. Aby mogli oni wnioskować o świadczenie rehabilitacyjne, muszą spełniać określone warunki.

Warunki do ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne

Osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym w ZUS może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne, gdy:

 • po wyczerpaniu zasiłku chorobowego pozostaje niezdolna do pracy;
 • rokowania lekarza wskazują, że dalsze leczenie może przywrócić ubezpieczonemu zdolność do pracy.

O świadczenie rehabilitacyjne nie mogą z kolei ubiegać się ubezpieczeni, którzy otrzymują:

 • emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • rodzicielskie świadczenie uzupełniające,
 • zasiłek dla bezrobotnych,
 • dodatek solidarnościowy,
 • zasiłek przedemerytalny,
 • świadczenie przedemerytalne,
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Dodatkowo nie możesz wnioskować o świadczenie rehabilitacyjne:

 • za okres, w którym zachowujesz prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 • w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
 • w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
 • za cały okres świadczenia, jeżeli niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co z stwierdza prawomocne orzeczenie sądu,
 • za miesiąc kalendarzowy, w którym wykonywałeś pracę zarobkową albo wykorzystywałeś okres, na który świadczenie zostało przyznane, niezgodnie z jego celem,
 • jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego wróciłeś do pracy, w której masz ubezpieczenie chorobowe albo masz zapewnione prawo do świadczeń za okres choroby,
 • podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Jak długo można pobierać świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne możesz otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy, po wyczerpaniu zasiłku chorobowego. O tym, jak długo możesz pobierać zasiłek chorobowy, przeczytasz w naszym poprzednim artykule: Zasiłek chorobowy 2023

Jaka jest wysokość świadczenia rehabilitacyjnego — ile wynosi w 2023?

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego uzależniona jest od podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Podstawa wymiaru zasiłku to z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika z okresu 12 miesięcy kalendarzowych.

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi:

 • przez pierwsze 3 miesiące – 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
 • przez okres od 4 do 12 miesiąca – 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Jeżeli niezdolność do pracy pracownika przypada w okresie ciąży, powstała w wyniku wypadku przy pracy lub w wyniku wypadku przy niezbędnych badaniach lekarskich przewidzianych dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo przy zabiegu pobrania komórek, tkanek i narządów przez cały okres świadczenia rehabilitacyjnego jego wysokość wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Jak ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne w 2023 roku?

Pierwszą przesłanką do tego, aby ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne, są wskazania lekarza do konieczności dalszego leczenia lub rehabilitacji, które to leczenie rokuje odzyskanie zdolności do pracy. Jeżeli zatem jesteś osobą, która nie ma już prawa do zasiłku chorobowego, ale ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, aby je uzyskać, musisz złożyć wniosek do odpowiedniego oddziału ZUS. Co dzieje się dalej?

Jak złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne?

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne składasz na formularzu ZNp-7 dostępnym w ZUS. Do wniosku musisz dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia na formularzu OL-9, które wypełniają lekarze prowadzący Twoje leczenie oraz wywiad zawodowy z miejsca pracy na formularzu OL-10. Formularza OL-10 nie dołączają osoby, które składają wniosek o kontynuację świadczenia, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub też ich niezdolność powstała po ustaniu zatrudnienia.

Co więcej, każda osoba ubiegająca się o świadczenie rehabilitacyjne musi dołączyć do wniosku zaświadczenie płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę składają zaświadczenie wypełnione przez pracodawcę na formularzu Z-3, przedsiębiorcy, osoby z nimi współpracujące i duchowni na formularzu Z-3b, a pozostali ubezpieczenie na Z-3a. Także w tym przypadku, jeśli oświadczenie takie zostało wcześniej złożone w celu otrzymania zasiłku chorobowego i od tamtej pory nie doszło do żadnym zmian w nim wskazanych, nie ma obowiązku ponownego składania takiego oświadczenia. Podsumujmy.

Przykład:

Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę, aby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne po raz pierwszy, składasz do ZUS:

 • wniosek o wypłatę świadczenia — formularz ZNp-7
 • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarzy prowadzących — formularz OL-9
 • wywiad zawodowy z miejsca pracy — formularz OL-10
 • zaświadczenie płatnika składek — formularz Z-3.

*Wniosek o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego możesz złożyć osobiście w we właściwej z uwagi na miejsce zamieszkania jednostce terenowej ZUS lub pocztą. Wniosek możesz złożyć także przez portal PUE ZUS, przy czym wypełniasz jego jedną część, a kolejna musi zostać wypełniona przez płatnika składek.

Kiedy złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne?

Musisz wiedzieć, że wniosek o wypłatę świadczenia warto złożyć co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego. Oczywiście możesz to zrobić później, ale musisz mieć świadomość, że ZUS rozpatrzy go wówczas dopiero po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego, gdyż na rozpatrzenie wniosku zastrzega on sobie 60 dni od daty jego wpływu (30 dni w przypadku badania przez komisję lekarską).

Pamiętaj, że roszczenie o wypłatę świadczenia przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który może być przyznane.

Świadczenie rehabilitacyjne krok po kroku

Aby ułatwić Ci zrozumienie procedury przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego przez ZUS, spisaliśmy jej kolejne etapy.

 1. Zebranie dokumentów — osoba – osoba ubiegająca się o świadczenie powinna w pierwszej kolejności zebrać wszystkie potrzebne dokumenty (np. OL-9, OL-10, Z-3).
 2. Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia do ZUS — osoba – osoba ubiegająca się świadczenie składa wniosek ZNp-7 wraz z zebranymi dokumenty do jednostki terenowej ZUS.
 3. Oczekiwanie na wezwanie na badania przez lekarza orzecznika z ZUS — wnioskujący – wnioskujący oczekuje na informacje z ZUS o dacie i miejscu stawienia się na badania do lekarza orzecznika. Jeżeli z przyczyn zdrowotnych wnioskujący nie może osobiście stawić się na badaniach, lekarz orzecznik sam odwiedzi go w miejscu, w którym przebywa.
 4. Badanie przez lekarza orzecznika + decyzja o zasadności wniosku — lekarz – lekarz orzecznik na podstawie badania wystawi oświadczenie do ZUS, w którym określi, czy istnieją rokowania na przywrócenie wnioskującemu zdolności do pracy oraz jak szybko może to nastąpić. Lekarz może też uznać, że wnioskujący jest zdolny do pracy.
 5. Decyzja ZUS — pozytywna – pozytywna lub negatywna (odmowna) – na podstawie orzeczenia od lekarza ZUS decyduje o przyznaniu (lub odmowie) świadczenia i informuje o tym ubezpieczonego. Informacja może zostać przekazana elektronicznie lub pocztą, w zależności od wcześniejszej deklaracji wnioskującego.

Co zrobić, gdy ZUS przyzna świadczenie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje świadczenie na podstawie orzeczenia od lekarza orzecznika. Jeśli lekarz uzna, że jesteś niezdolny do pracy, ale są rokowania na zmianę tego stanu, ZUS przyzna wypłatę świadczenia przez wskazany przez lekarza okres. Wypłata odbywa się na wskazany przez Ciebie numer konta bankowego.

Kto wypłaca świadczenie rehabilitacyjne?

Środki pieniężne z tytuły świadczenia rehabilitacyjnego w 2023 r, wypłaca ZUS lub pracodawca. Pracodawca, jako płatnik składek, robi to wtedy, gdy do ubezpieczenia chorobowego zgłosił więcej niż 20 pracowników. Co to dla Ciebie oznacza?

Jeżeli wypłaty świadczenia dokonuje pracodawca, oznacza to, że wypłaci on należne świadczenie w terminie przyjętym dla wypłaty wynagrodzeń, ale nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania od ZUS decyzji o przyznaniu świadczenia. ZUS na wypłatę świadczenia ma 60 dni od złożenia wniosku.

Co zrobić, gdy ZUS odmawia wypłaty świadczenia?

Lekarz orzecznik może stwierdzić, że nie ma podstaw do przyznania świadczenia rehabilitacyjnego lub, że nie ma rokowań na poprawę i nie uda Ci się przywrócić pełnej zdolności do pracy.

W pierwszym przypadku możesz wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Wówczas ZUS skieruje Cię na ponowne badanie, tym razem przez trzech lekarzy orzeczników. Jeśli i oni stwierdzą, że nie ma podstaw do wypłaty świadczenia, ZUS wyda decyzję odmowną. Możesz wtedy próbować odwołać się od tej decyzji w sądzie, za pośrednictwem ZUS-u w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

W drugim przypadku, czyli gdy lekarz orzecznik uzna, że nie uda Ci się przywrócić pełnej zdolności do pracy poprzez rehabilitację i leczenie, ZUS przyzna Ci rentę.

Czy łatwo dostać świadczenie rehabilitacyjne w 2023?

To, czy Twój wniosek o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego zostanie pozytywnie rozpatrzony przez ZUS, zależy ostatecznie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Najważniejszym elementem, który wpływa na pozytywną decyzję ZUS, jest rokowanie o odzyskaniu zdolności do pracy. Takie rokowanie udowadnia się właśnie poprzez oświadczenie lekarzy prowadzących, o którym wspomnieliśmy wcześniej.

Co ciekawe, chociaż wypłata świadczenia może odbywać się maksymalnie przez 12 miesięcy, nie ma znaczenia, czy lekarze określą termin powrotu do zdrowia i jak długi ewentualnie termin tego powrotu szacują. ZUS nie może odmówić wypłaty świadczenia, ani wtedy, kiedy lekarze szacują pełny powrót do zdrowia po okresie 18 miesięcy, ani wtedy, kiedy nie są w stanie oszacować takiego terminu.

Co ze świadczeniem rehabilitacyjnym po ustaniu zatrudnienia?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonym, nawet po ustaniu stosunku pracy, o ile niezdolność do pracy powstała w czasie ubezpieczenia. Wyjaśnijmy to na przykładzie.

Przykład:

Pan Adam miał umowę o pracę z pracodawcą do dnia 31.04.2023. We wrześniu 2022 zachorował i stał się niezdolny do pracy. Po okresie zasiłku przyznano mu świadczenie rehabilitacyjne do 31.06.2023. Pomimo że stosunek pracy pomiędzy panem Adamem a jego pracodawcą ustał 31.04.2023, świadczenie wciąż mu przysługuje.

Czy pracodawca może zwolnić pracownika przebywającego na świadczeniu rehabilitacyjnym?

Pracownik korzystający ze świadczenia rehabilitacyjnego jest chroniony przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, ale tylko przez 3 miesiące włącznie. Co to oznacza?

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli pracownik korzysta ze świadczenia rehabilitacyjnego dłużej niż 3 miesiące. Mówi o tym art. 53 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Nie oznacza to jednak, że kariera pracownika w tej firmie jest już skończona.

Jeśli pracownik zechce wrócić do tego pracodawcy po ustaniu choroby, a co więcej zgłosi tę chęć w ciągu 6 miesięcy od ustania zatrudnienia, pracodawca powinien go zatrudnić ponownie. Oczywiście decyzja ta uzależniona jest od aktualnych możliwości pracodawcy.

Koniec świadczenia rehabilitacyjnego — co dalej?

Co w sytuacji, gdy kończy Ci się, przewidziany ustawą, maksymalny termin wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego? Jeżeli wciąż pozostajesz niezdolny do pracy, powinieneś wówczas ubiegać się o rentę z tego tytułu. O tym, jak ubiegać się o rentę napiszemy w jednym z kolejnych artykułów. Śledź nasz blog, by tego nie przegapić.

Najlepiej płatne zawody w Polsce 2023 – TOP 10

W dzisiejszym dynamicznym świecie istnieje wiele profesji, które oferują wysokie wynagrodzenie i atrakcyjne perspektywy rozwoju zawodowego. Jeśli jesteście ciekawi, jakie są najlepiej płatne zawody w Polsce i jakie umiejętności są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w tych dziedzinach, to ten artykuł jest dla Was! Przedstawimy Wam najbardziej lukratywne ścieżki kariery, które mogą zapewnić zarówno stabilność finansową, jak i satysfakcję zawodową.

W jakich sektorach gospodarki zarabia się najwięcej w 2023 r.?

W naszym artykule chcemy odnosić się tylko do wiarygodnych źródeł, dlatego będziemy polegać na danych GUS. Analizując raport Głównego Urzędu Statystycznego z 20.02.2023 roku o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2023 roku, możemy zauważyć, że rok do roku zatrudnienie to wzrosło o 1,1%. Jednak o wiele ciekawiej przedstawia się wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W styczniu 2023 r. wynagrodzenie to było wyższe aż o 13,5% w porównaniu ze styczniem 2022 r. i wyniosło 6883,96 zł brutto. Co ciekawe jednak, względem grudnia 2022 r. zmniejszyło się o 6,1%. No dobrze, ale czym właściwie jest ten sektor przedsiębiorstw.

GUS zbiera dane od podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza z wybranych rodzajów PKD 2007, p liczbę pracujących w nich 10 i więcej osób. Badanie to nie obejmuje zatem administracji publicznej, edukacji, czy też opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, obejmuje za to m.in. sektory komunalne (dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami), budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów samochodowych, transport i gospodarkę magazynową, czy też działalność usługową związaną z zakwaterowaniem i gastronomią, a także kulturą, rozrywką i kilkunastoma innymi branżami. W jakich sekcjach zarabia się najwięcej?

10 sekcji przedsiębiorstw wraz z przeciętnym wynagrodzeniem

Poniżej prezentujemy listę 10 sekcji przedsiębiorstw, w których można liczyć na najwyższe zarobki w 2023 roku. Obok sekcji prezentujemy przeciętne wynagrodzenie, co oznacza, że część osób wykonujących te zawody zarabia mniej, a część więcej.

 1. Informacja i komunikacja – 11.859,24 zł
 2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 9.918,65 zł
 3. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 9.331,06 zł
 4. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 9.302,83 zł
 5. Górnictwo i wydobywanie – 8.999,74 zł
 6. Obsługa rynku nieruchomości – 6.973,24 zł
 7. Transport i gospodarka magazynowa – 6.607,32 zł
 8. Handel, naprawa pojazdów samochodowych – 6.551,06 zł
 9. Przetwórstwo przemysłowe – 6.475,46 zł
 10. Budownictwo – 6.423,76 zł

(źródło: GUS, 01.2023)

Lista najbardziej opłacalnych zawodów w Polsce — ranking TOP10

Wciąż czekamy na pełny raport dotyczący struktury wynagrodzeń według zawodów obejmujący dane z października 2022. GUS zbiera te dane co dwa lata, a na prezentację najświeższego zestawienia musimy poczekać do listopada 2023. Niemniej jednak postanowiliśmy stworzyć ranking 10 z najlepiej opłacanych zawodów w Polsce, na podstawie poprzedniego raportu sporządzonego przez GUS, zawierającego dane z października 2020 roku. W zestawieniu pominęliśmy przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników.

TOP 10 najlepiej płatnych zawodów w Polsce i przeciętne wynagrodzenie brutto

 1. Specjaliści z dziedziny prawa (adwokaci) – 10.916,09 zł
 2. Lekarze specjaliści – 10.909,24 zł
 3. Analitycy systemów komputerowych i programiści – 10.504,38 zł
 4. Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych – 10.210,88 zł
 5. Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych – 9.425,88 zł
 6. Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (z wyłączeniem sił zbrojnych) – 8.883,11 zł
 7. Inżynierowie elektrotechnologii – 8.459,96 zł
 8. Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury – 8.087,92 zł
 9. Nauczyciele akademiccy – 7.774,87 zł
 10. Specjaliści do spraw finansowych – 7.626,26 zł

(źródło: GUS, 10.2020)

Pozostałe najlepiej płatne zawody w Polsce

Wiele ofert pracy, które prezentujemy na naszym portalu, dotyczy pracowników średniego i niższego szczebla, wykonujących prace nadzorcze lub prace proste. Dlatego też postanowiliśmy sprawdzić, jakie konkretne zawody według wspomnianych już danych GUS z 2020 roku, są najbardziej opłacalne wśród tych osób.

Najlepiej płatne zawody wśród robotników przemysłowych

Poniżej znajduje się 5 najbardziej opłacalnych zawodów wśród robotników przemysłowych i rzemieślników w 2020 roku oraz ich przeciętne wynagrodzenie.

 1. Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy – 5.552,45 zł
 2. Elektrycy i elektronicy – 5.432,45 zł
 3. Mechanicy maszyn i urządzeń – 5.396,64 zł
 4. Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni – 5.222,77 zł
 5. Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni – 5.046,14 zł

(źródło: GUS, 10.2020)

Najlepiej płatne zawody w Polsce wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń

Poniżej znajduje się 5 najbardziej opłacalnych zawodów wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń w 2020 roku oraz ich przeciętne wynagrodzenie.

 1. Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni – 7.773,45 zł
 2. Marynarze i pokrewni – 7.499,62 zł
 3. Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni – 5.910,88 zł
 4. Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych i fotograficznych – 5.410,85 zł
 5. Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych – 5.123,27 zł

(źródło: GUS, 10.2020)

Najlepiej płatne zawody w Polsce wśród pracowników wykonujących prace proste

Poniżej znajduje się 5 najbardziej opłacalnych zawodów wśród wśród pracowników wykonujących prace proste w 2020 roku oraz ich przeciętne wynagrodzenie.

 1. Robotnicy wykonujący prace proste w transporcie i proste prace magazynowe – 4.207,84 zł
 2. Robotnicy wykonujący prace proste w górnictwie i budownictwie – 4.054,62 zł
 3. Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach – 4.035,29 zł
 4. Pracownicy świadczący usługi na ulicach (robotnicy) – 4.035,29 zł
 5. Robotnicy wykonujący prace proste w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie – 3.955,69 zł

(źródło: GUS, 10.2020)

Ranking najlepiej płatnych zawodów w Polsce — wnioski

Analizując powyższe dane, łatwo wyciągnąć wnioski i wskazać, które zawody w Polsce mogą liczyć na najbardziej satysfakcjonującą wysokość zarobków. Wśród tych stanowisk znaleźli się lekarze specjaliści, programiści IT, prawnicy.

Lekarz specjalista — profesja pełna wyzwań i możliwości

Jednym z najbardziej prestiżowych i najlepiej płatnych zawodów w Polsce jest praktyka lekarza specjalisty. Medycyna to dziedzina, która nie tylko wymaga ogromnego poświęcenia i pasji, ale również gwarantuje stabilność finansową. Lekarze specjaliści, tacy jak kardiolodzy, neurochirurdzy czy dermatolodzy, osiągają wysokie zarobki, będąc docenianymi za swoją wiedzę i umiejętności. Wymaga to jednak wieloletniego poświęcenia na zdobycie odpowiedniego wykształcenia, a także nieustannego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji w trakcie całej kariery.

Programista IT — droga do sukcesu w erze cyfrowej

Współczesne społeczeństwo coraz bardziej polega na technologii, co sprawia, że inżynieria oprogramowania jest jednym z najbardziej perspektywicznych i lukratywnych zawodów. W Polsce rozwijają się liczne ośrodki IT, a zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych programistów i inżynierów jest ogromne. Posiadanie umiejętności programowania oraz zdolności analitycznych otwiera drzwi do atrakcyjnych ofert pracy w branży IT. Nie tylko można liczyć na znaczne wynagrodzenie, ale także na ciekawe projekty i dynamiczne środowisko pracy.

Prawnik — profesja z gwarancją sukcesu

Kolejnym zawodem, który cieszy się znakomitą reputacją i oferuje wysokie zarobki, jest prawnik i jak przyjrzeliśmy się różnym opiniom i wpisom w sieci, jest to prawnik specjalizujący się w obszarze korporacyjnym. W dobie rozwijającej się gospodarki i zawiłych regulacji prawnych zespół prawników specjalizujących się w prawie korporacyjnym staje się niezastąpiony dla wielu firm. Takie specjalizacje jak prawo podatkowe, prawo pracy czy prawo handlowe są szczególnie pożądane i umożliwiają osiągnięcie atrakcyjnych wynagrodzeń.

Wyżej wymienione zawody to tylko niektóre z wielu, które oferują doskonałe wynagrodzenie i perspektywy rozwoju zawodowego w Polsce. Jednak osiągnięcie sukcesu w tych dziedzinach wymaga nie tylko odpowiedniego wykształcenia i umiejętności, ale również zaangażowania, pasji i nieustannego rozwoju. Co z mniej wymagającymi zawodami?

Wysokie wynagrodzenia w branżach budowlanych, przemysłowych, logistyce i handlu

Nie da się ukryć, że aby znaleźć się wśród najlepiej zarabiających osób w Polsce potrzeba mieć wykształcenie wyższe. Niezbędna jest szeroka wiedza z konkretnej dziedziny i umiejętności. Jednak na dobrze płatne stanowiska mogą liczyć także pracownicy wykonujący prostsze zadania. Elektrycy budowlani, mechanicy oraz operatorzy maszyn i urządzeń, kierowcy, sprzedawcy to tylko kilka wybranych zawodów, zapewniających przyzwoite wynagrodzenie. Jak to się ma do obecnego zapotrzebowania pracodawców?

Najbardziej poszukiwane zawody a wysoka pensją

Odpowiedź na pytanie o najlepiej płatne zawody w Polsce wcale nie musi być zadowalająca. Zestawiając najlepiej wynagradzane profesje z tymi, na które jest największe zapotrzebowanie, zauważymy pewne różnice. Pracodawcy potrzebują o wiele więcej pracowników przemysłowych i pracowników prac prostych niż programistów, czy prawników. Sytuację tę jasno przedstawia Barometr Zawodów.

Barometr Zawodów to badanie jakościowe, którego celem jest jednoroczna prognoza zapotrzebowania na pracowników wykonujących określone profesje. Okazuje się, że w 2023 roku na rynku pracy brakuje pracowników budowlanych, elektryków, kucharzy, lekarzy, magazynierów, mechaników, monterów i wielu innych pracowników, którzy nie znaleźli się w rankingu najlepiej opłacalnych zawodów w Polsce. Nie oznacza to jednak, że nie mogą oni liczyć na wysokie wynagrodzenia. Pracodawcy konkurują między sobą o pracowników zaspokajających deficytowe stanowiska, dlatego wielu z nich oferuje wynagrodzenie wyższe od przeciętnego.

Najlepiej płatne zawody w Polsce — podsumowanie

Jeśli nie masz wiedzy z obszaru prawa, nie jesteś lekarzem, ani specjalistą z branży IT, a liczysz na dobrze płatną pracę, możesz rozglądać się za ofertami pracodawców z branży logistycznej, przemysłowej czy handlowej. Jeśli chcesz wiedzieć, na co obecnie pracodawcy zwracają uwagę i czy jesteś w stanie odpowiedzieć na ich potrzeby, zajrzyj na naszą stronę z ofertami pracy. Większość pracodawców poza wymaganiami prezentuje tam także stawki, jakie oferują w zamian.

Dane źródłowe: https://drive.google.com/drive/folders/1bFMi0yexL-vw5aGmG5Y6NzSjPBz_iD-K?usp=sharing

Urlop okolicznościowy na śmierć babci — zasady udzielania

Urlop okolicznościowy to prawo każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Jest to czas, który pozwala nam zająć się sprawami osobistymi w wyjątkowych chwilach. Zarówno tych radosnych jak ślub dziecka, jak i tych trudnych, jak śmierć bliskiej osoby. W tym artykule omówimy, jak można skorzystać z urlopu okolicznościowego w przypadku śmierci babci.

Co to jest Urlop Okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy to rodzaj urlopu udzielanego pracownikowi z powodu wydarzeń mających miejsce w jego życiu prywatnym. Może to obejmować różne sytuacje, takie jak narodziny dziecka, ślub, czy śmierć bliskiego członka rodziny. O rodzajach tego urlopu pisaliśmy w artykule Urlop okolicznościowy – rodzaje urlopów na szczególne okazje.

Śmierć babci — urlop okolicznościowy — podstawa prawna

Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy. Treść tego artykułu po aktualizacji w dniu 24 listopada 2014 roku brzmi:

 • 15. [Zwolnienie od pracy w związku ze ślubem, urodzeniem się dziecka, zgonem członka rodziny]
  Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:
 • 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
 • 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Jak widzimy, z uwagi na śmierć babci pracownikowi przysługuje 1 dzień urlopu okolicznościowego.

Komu przysługuje urlop okolicznościowy z powodu śmierci babci?

Urlop okolicznościowy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, bez względu na staż pracy i okres przepracowany u danego pracodawcy. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik zatrudniony jest na 1/2, 1/4 czy też na cały etat. Co więcej, urlop ten nie wlicza się do puli urlopu wypoczynkowego.

Prawa pracownika w trakcie urlopu okolicznościowego

Podczas urlopu okolicznościowego pracownik zachowuje wszystkie swoje prawa. Przede wszystkim, nie może stracić pracy z powodu skorzystania z urlopu okolicznościowego. Co więcej, okres urlopu okolicznościowego jest wliczany do stażu pracy. Ponadto pracownik za czas urlopu okolicznościowego z powodu śmierci babci zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie to obliczane jest analogicznie jak w przypadku urlopu wypoczynkowego.

Urlop okolicznościowy z powodu śmierci babci – zasady udzielania

Aby skorzystać z urlopu okolicznościowego, pracownik ma obowiązek poinformować o takim zamiarze pracodawcę z wyprzedzeniem. Jeśli jednak było to nagłe wydarzenie i pracownik musiał zająć się natychmiast sprawami związanymi ze śmiercią babci, może powiadomić pracodawcę najpóźniej w następnym dniu. Informacja ta powinna zostać przekazana formalnie, na pisemnym wniosku.

Do wniosku o udzielenie urlopu na śmierć bliskiej osoby należy dołączyć akt zgonu. Zdarzają się sytuację, w których przedstawienie aktu zgonu nie jest możliwe od razu, dlatego pracownik powinien uzupełnić formalności, gdy tylko otrzyma wymagane dokumenty.

Jak złożyć wniosek o urlop okolicznościowy w przypadku śmierci babci?

Aby skorzystać z prawa do urlopu okolicznościowego z powodu śmierci bliskiej osoby, pracownik musi dostarczyć pracodawcy odpowiedni wniosek. Wniosek ten powinien zawierać następujące informacje:

 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • okoliczność uprawniająca do skorzystania z urlopu,
 • liczbę dni urlopu,
 • termin wykorzystania urlopu.

Do wniosku należy dołączyć akt zgonu. Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu.

Wniosek o urlop okolicznościowy śmierć babci – wzór

Warszawa, 12.05.2023

Adam Kowalski

Ul. Przykładowa 1

00-000 Warszawa

Firma XYZ

Ul. Testowa 1

00-000 Warszawa

 

Wniosek o urlop okolicznościowy

Proszę o udzielenie mi urlopu okolicznościowego w terminie 13.05.2023 w wymiarze 1 dnia z powodu śmierci babci.

Załącznik:

Akt zgonu Janiny Kowalskiej

Adam Kowalski

Czy urlop okolicznościowy z tytułu śmierci babci trzeba wykorzystać na pogrzeb?

Urlop okolicznościowy z powodu śmierci babci ma na celu umożliwienie pracownikowi odpowiedniego czasu na żałobę i poradzenie sobie z emocjonalnym obciążeniem. Jest to czas, w którym pracownik może skupić się na wsparciu rodziny, uczestnictwie w ceremonii pogrzebowej oraz organizacji spraw związanych z pożegnaniem ukochanej babci. Innymi słowy, pracownik może wykorzystać przysługujący mu 1 dzień urlopu nie tylko w dniu pogrzebu. Może on skorzystać z tego urlopu w innym terminie, jednak musi być to czas związany bezpośrednio z okolicznością śmierci babci.

Urlop okolicznościowy – śmierć babci — podsumowanie

Podstawa prawna, jaką jest § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. gwarantuje 1 dzień wolny urlopu okolicznościowego z tytułu śmierci babci. Ten dzień przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracy. Urlop jest płatny, a pracodawca nie może odmówić jego udzielenia. Aby wykorzystać dzień wolny z tego tytułu, należy złożyć wniosek do pracodawcy o jego udzielenie.

Śledź nasz blog po więcej porad w sprawach pracy.

Zasiłek chorobowy 2023 – komu przysługuje?

Wielu pracowników, mimo uzasadnionych przyczyn obawia się korzystać ze zwolnienia lekarskiego, gdyż nie mają pewności, czy świadczenie za czas nieobecności, wystarczy im na pokrycie bieżących opłat. Ile wynosi zasiłek chorobowy w 2023 roku? Kiedy otrzymasz to świadczenie? Co zrobić, by go uzyskać? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule. Koniecznie przeczytaj.

Czym jest zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy to świadczenie wypłacane pracownikowi, który jest niezdolny do pracy z powodu choroby w danym okresie, w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Reguluje je Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 1999 Nr 60 poz. 636).

Komu przysługuje zasiłek chorobowy w 2023?

Zasiłek chorobowy przysługuje tylko tym osobom, które objęte są ubezpieczeniem chorobowym w ZUS (Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych). Z zasiłku mogą skorzystać zarówno te osoby, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu, jak i dobrowolnie zdecydowały się opłacać takie składki.

Kto podlega ubezpieczeniu chorobowemu?

Zgodnie z przepisami, obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym, objęci są:

 • pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
 • członkowie rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby odbywające zasadniczą służbę zastępczą.

Dobrowolnie, składki na ubezpieczenie chorobowe mogą opłacać:

 • osoby wykonujące pracę nakładczą;
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, a także osoby współpracujące z osobami, które wykonują taką umowę;
 • opiekunki do dzieci pracujące na podstawie umowy uaktywniającej;
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub osoby współpracujące z taką osobą;
 • osoby wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
 • osoby duchowne.

Kiedy jeszcze można otrzymać zasiłek chorobowy?

Warto wiedzieć, że zasiłek chorobowy mogą otrzymać także osoby, które nie są nim objęte, jeśli są objęte ubezpieczeniem wypadkowym. Prawo do takiego zasiłku mają jednak tylko te osoby, które staną się niezdolne do pracy na skutek wypadku przy pracy, albo choroby zawodowej, jeśli otrzymają zwolnienie lekarskie.

Zasiłek chorobowy a wynagrodzenie chorobowe — jakie są różnice?

Podobnie jak pozostałe rodzaje zasiłków, zasiłek chorobowy wypłacany jest ze środków ZUS. Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest z kolei ze środków pracodawcy. Jedno i drugie świadczenie wypłacane jest jednak z tego samego powodu — okresowej niezdolności pracownika do pracy. Kiedy zatem wypłacane jest wynagrodzenie, a kiedy zasiłek chorobowy?

Kiedy można skorzystać z prawa do zasiłku chorobowego? Czym jest okres wyczekiwania?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu od 34 dnia choroby, a w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia, od 15 dnia choroby. Do tego czasu, czyli do 33 dni lub 14 dnia choroby, pracownikom tym wypłacane jest wynagrodzenie za czas choroby. Ten czas, nazywany jest okresem wyczekiwania.

Rodzącym się przy tym pytaniem może być to, czy każdy pracownik, za którego opłacane jest ubezpieczenie chorobowe, lub który opłaca je dobrowolnie, nabywa prawo do zasiłku chorobowego, od chwili zgłoszenia do ubezpieczenia. Odpowiedź brzmi NIE.

Kiedy ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego?

Prawo do zasiłku chorobowego nabywa:

 • osoba podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu po upływie 30 dni nieprzerwanego czasu trwania ubezpieczenia;
 • osoba dobrowolnie objęta ubezpieczeniem chorobowym po upływie 90 dni nieprzerwanego czasu trwania ubezpieczenia.

Oczywiście, jak niemal od każdej reguły, tak i od tej istnieją wyjątki. Istnieje bowiem grupa osób, które prawo do zasiłku chorobowego, nabywa już od pierwszego dnia ubezpieczenia. Należą do nich:

 • absolwenci szkół, uczelni, oraz osoby, które ukończyły kształcenie w szkole doktorskiej i zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do niego w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły, lub uzyskania dyplomu;
 • osoby, których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;
 • osoby ubezpieczone, które mają co najmniej 10-letni nieprzerwany okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;
 • posłowie i senatorzy, którzy przystąpili do ubezpieczenia w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Ciekawostka:
Jeżeli osoba ubezpieczona z prawem do zasiłku, pozostaje niezdolna do pracy na skutek nadużycia alkoholu, za pierwszych 5 dni zasiłek jej nie przysługuje.

Jak długo można pobierać zasiłek chorobowy? Kiedy pracownik traci prawo do zasiłku z ZUS?

Zasiłek chorobowy wypłacany jest przez okres trwania niezdolności do pracy, ale nie dłużej niż przez 182 dni. Wyjątkiem jest niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą lub niezdolność, która przypada w trakcie ciąży. Wówczas ubezpieczonemu wypłacany jest zasiłek przez maksymalnie 270 dni nieprzerwanej niezdolności do pracy. Do obu okresów wlicza się także okres pobierania wynagrodzenia chorobowego.

Warto przy tym wspomnieć, że zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, również ten, który przypada w dzień wolny od pracy.

Co z zasiłkiem chorobowym po 182 dniach?

Osoby ubezpieczone, które wyczerpały czas pobierania zasiłku chorobowego, a mimo to pozostają niezdolne do pracy, mogą ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie to wypłacane jest maksymalnie przez okres 12 miesięcy, a więcej o nim napiszemy w odrębnym artykule.

Czy zasiłek chorobowy można otrzymać po ustaniu zatrudnienia?

Jeśli w czasie niezdolności do pracy, umowa o pracę przestanie obowiązywać (zakończy się okres zatrudnienia), pracownik zatrzyma prawo do zasiłku, o ile stał się niezdolny jeszcze w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego i ta niezdolność trwa nieprzerwanie po ustaniu ubezpieczenia. Wyjaśnimy to na przykładzie.

Przykład 1

Pan Adam jest zatrudniony jako pracownik magazynu na podstawie umowy o pracę do 30 września 2023 roku. 15 września 2023 stał się niezdolny do pracy, na dowód czego otrzymał zwolnienie lekarskie L4 na okres 30 dni. Ponieważ podlega ubezpieczeniu chorobowemu, do końca okresu zatrudnienia, jest mu wypłacane wynagrodzenie chorobowe przez pracodawcę. Po ustaniu zatrudnienia czyli od 1 października wypłacany jest mu zasiłek chorobowy.

Zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego

Zasiłek chorobowy może być wypłacany także po ukresie ustania ubezpieczenia chorobowego, o ile niezdolność do pracy trwała nieprzerwanie co najmniej 30 dni i powstała po ustaniu ubezpieczenia chorobowego i:

 • nie później niż w ciągu 14 dni od ustania ubezpieczenia;
 • nie później niż 3 miesiące od ustania ubezpieczenia w przypadku choroby zakaźnej lub innej choroby, w której objawy ujawniają po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Ile wynosi zasiłek chorobowy w 2023 r? 80 czy 100%?

Zasiłek chorobowy w 2023 roku wypłacany jest podobnie, jak w latach poprzednich za każdy dzień niezdolności do pracy, za który ten zasiłek przysługuje. Wysokość zasiłku obliczana jest na podstawie wymiaru zasiłku, którą jest średnia wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Standardowy miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Wyjaśnimy to na przykładzie.

Przykład 2

Pan Adam, zatrudniony na umowę o pracę, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4500 zł brutto. Co oznacza, że podstawa wymiaru zasiłku wynosi 4500,00 a sam zasiłek 4500,00 x 0,8 (80%) = 3600,00 zł brutto.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego 100%

Chociaż standardowy zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru, nawet za okres pobytu w szpitalu, to istnieje kilka sytuacji, w których ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru. Należą do nich sytuacje, w których ubezpieczony staje się niezdolny do pracy wskutek:

 • wypadku w drodze do pracy lub z pracy;
 • z konieczności poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów, albo zabiegowi ich pobrania;
 • niezdolności do pracy w czasie ciąży.

Jak obliczyć wysokość zasiłku chorobowego w 2023 roku?

Aby obliczyć wysokość zasiłku chorobowego netto, należy wpierw od podstawy wymiaru odjąć wysokość składek ZUS (emerytalnej, rentowej i chorobowej — łącznie 13,71%), a następnie podzielić ją na 30 dni i pomnożyć przez ilość dni, jaką pracownik pozostaje nieobecny w pracy w okresie, w którym przysługuje mu prawo do zasiłku. Wyjaśnijmy to na przykładzie.

Przykład 3

Pan Adam otrzymuje stałą pensję w wysokości 4500,00 zł brutto. W związku z czym za podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przyjmujemy tę kwotę. Pan Adam ma prawo do zasiłku w wymiarze 80% podstawy, więc otrzymuje 3600 zł brutto. Od tej kwoty odejmujemy 13,71%, co jest sumą składek ZUS. Miesięczny zasiłek chorobowy dla Pana Adama wyniósłby więc 3106,44 zł. Tę kwotę dzielimy na 30 dni, co daje nam 103,55 zł netto za każdy dzień nieobecności w pracy.

Kto wypłaca zasiłek chorobowy 2023?

Wynagrodzenie chorobowe do 33 dnia niezdolności do pracy (lub do 15 dnia w przypadku pracowników powyżej 50 roku życia) wypłacane jest przez pracodawcę. Podstawą wypłaty jest zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej (e-ZLA), które wystawiane jest przez lekarza w systemie informatycznym. Wgląd do systemu otrzymuje zarówno pracodawca, jak i ZUS oraz sam ubezpieczony, który ma profil na PUE ZUS. W większości przypadków, aby otrzymać wynagrodzenie za czas choroby, nie musisz więc składać żadnych dodatkowych dokumentów. Jednak w chwili, gdy wypłatę wynagrodzenia za czas choroby przejmuje ZUS, samo zwolnienie lekarskie nie wystarczy. Musisz złożyć wniosek do ZUS, który wypłaca zasiłek chorobowy.

Jak złożyć wniosek o zasiłek chorobowy?

Podstawą wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS jest zwolnienie lekarskie e-ZLA oraz:

 • zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3 – jeśli jesteś pracownikiem na podstawie umowy o pracę;
 • zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3a – jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym z tytułu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług;
 • zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3b – jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym i prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą albo współpracujesz z taką osobą lub jesteś duchownym;
 • wniosek o wypłatę zasiłku na druku ZAS-53 – jeśli niezdolność do pracy powstała po ustaniu zatrudnienia.

Co więcej, jeśli występujesz o zasiłek chorobowy po raz pierwszy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, składasz oświadczenie na druku Z-10.

Jak złożyć dokumenty o wypłatę zasiłku?

Dokumenty o wypłatę zasiłku chorobowego możesz złożyć:

 • w formie elektronicznej (jeśli posiadasz profil PUE ZUS);
 • w formie papierowej w dowolnym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • pocztą.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego?

Osoby, które do wypłaty zasiłku chorobowego zmuszone są złożyć zaświadczenia na drukach Z-3 i Z-3a, powinny złożyć te wniosku w ciągu 7 dni od otrzymania zwolnienia lekarskiego e-ZLA.

Osoby, które do wypłaty zasiłku muszą złożyć wniosek na druku Z-3b lub ZAS-53 muszą to zrobić jak najszybciej od chwili otrzymania zwolnienia, przy czym, roszczenie o zasiłek chorobowy przedawnia się im po 6 miesiącach od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek im przysługuje.

Kiedy chorobowy zasiłek nie przysługuje?

Wiesz już, komu przysługuje i ile wynosi zasiłek chorobowy. Na koniec warto jednak wspomnieć o sytuacjach, w których pomimo trwania ubezpieczenia chorobowego, zasiłek jednak nie przysługuje. Tych okoliczności jest całkiem sporo, ale wskażemy kilka z nich. Prawa do zasiłku chorobowego nie masz, jeżeli w okresie niezdolności do pracy:

 • zachowujesz prawo do wynagrodzenia (przepisy szczególne);
 • przebywasz na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym;
 • jesteś tymczasowo aresztowany lub odbywasz karę pozbawienia wolności;
 • jesteś objęty zwolnieniem lekarskim, które zostało sfałszowane.

Na koniec pamiętaj, że prawo nieustannie się zmienia. Przedstawione w naszym artykule informacje opisują tego, jak wygląda zasiłek chorobowy w 2023 roku.

Wczasy pod gruszą 2023 – kiedy przysługują pracownikowi i ile dni?

Choć wczasy pod gruszą brzmią jak urlop spędzony we własnym ogrodzie, na kocu pod drzewem rodzącym słodkie owoce, to w rzeczywistości są zupełnie czymś innym. Jest to pewnego rodzaju świadczenie wypłacane pracownikom etatowym w bardzo konkretnej sytuacji. Jakiej? Kiedy przysługują i w jakim wymiarze? Na te i inne pytania, odpowiadamy w poniższym artykule.

Czym są „wczasy pod gruszą”?

„Wczasy pod gruszą” to dofinansowanie urlopu wypoczynkowego, wypłacane przez pracodawcę na wniosek pracownika. Nie każda firma jest jednak zobligowana do wypłaty takiego świadczenia, co więcej, ta, która jest, wypłaca je tylko w konkretnych sytuacjach. Po pierwsze, dofinansowanie to możliwe jest tylko w firmach, w których istnieje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, o ile w regulaminie tego funduszu, przewiduje się wypłatę takich dopłat. Po drugie, wypłata tego świadczenia możliwa jest po spełnieniu określonych warunków przez pracownika, ale po kolei.

Czym jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to fundusz, do którego firma wpłaca pieniądze zebrane ze składek pracowniczych i przechowuje je na różne dofinansowania i dodatki pracownicze. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, obowiązek utworzenia takiego funduszu mają:

 • firmy, które na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty;
 • jednostki samorządowe bez względu na liczbę pracowników,
 • zakłady budżetowe bez względu na liczbę pracowników.

Co zatem, jeśli pracujesz w firmie, która zatrudnia mniej niż 50 osób na pełny etat? Firma, która zatrudnia mniej niż 50 pracowników i nie jest zobligowana do założenia ZFŚS może go powołać dobrowolnie na wniosek zakładowej organizacji związkowej, jeśli jednak tego nie zrobi, nie ma mowy o wypłacie dofinansowania z tytułu „wczasów pod gruszą”.

Kto może skorzystać z dofinansowania do wypoczynku?

Z dofinansowania do wypoczynku z tytułu „wczasów pod gruszą” mogą skorzystać tylko Ci pracownicy, którzy zatrudnieni są na pełny etat u pracodawcy, który powołał ZFŚS i dopuszcza wypłatę takiego świadczenia w regulaminie tego Funduszu, ale to nie wszystkie osoby.

Zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, z dofinansowania mogą skorzystać:

 • pracownicy oraz członkowie ich rodzin (także dzieci na kolonie i zieloną szkołę),
 • byli pracownicy — emeryci i renciści oraz ich rodziny,
 • wszystkie osoby, którym pracodawca umożliwił korzystanie ze środków ZFŚS.

Należy także zaznaczyć, że przy rozpatrywaniu wniosku o dopłatę do urlopu wypoczynkowego z ZFŚS nie ma znaczenia ani staż pracy, ani zajmowane stanowisko, czy kwalifikacje.

Jak otrzymać „wczasy pod gruszą”?

Pracownik, który chce skorzystać z dofinansowania swojego urlopu musi pobrać co najmniej 14 dni kalendarzowych nieprzerwanego urlopu i złożyć wniosek do pracodawcy o wypłatę świadczenia. Należy jednak pamiętać, że warunki wypłaty określane są każdorazowo przez regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przez co mogą się różnić w każdej firmie czy instytucji. To, co jest jednak niezmienne, to sposób rozpatrywania wniosku, a konkretnie kryterium dochodowe. Pracodawca może przyznać wypłatę świadczenia osobie, która faktycznie potrzebuje takiego wsparcia, w kwocie, którą uzna za stosowną. Jaka to kwota?

„Wczasy pod gruszą 2023” – kwota

Kwota świadczenia z tytułu „wczasów pod gruszą” jest w pełni zależna od pracodawcy, a dokładnie o warunków określonych w regulaminie ZFŚS. Ponieważ świadczenie to ma charakter uznaniowy, nie ma minimalnej kwoty ani też maksymalnej kwoty takiego wsparcia. Jednakże pracodawca nie może przyznawać takiej samej kwoty wszystkim wnioskującym pracownikom. To, w jakiej kwocie pracownik otrzyma wsparcie, zależy głównie od jego sytuacji rodzinnej i materialnej.

Ile dni wakacji obejmują „wczasy pod gruszą”?

Wakacje „pod gruszą” nie mogą być krótsze niż 2 tygodnie. Co więcej, tylko wtedy, gdy pracownik pobiera 14 dni nieprzerwanego urlopu w danym roku kalendarzowym, może wnioskować o dopłatę do wypoczynku. Oznacza to jednocześnie, że otrzymać świadczenie można tylko raz w roku. Nie ma jednak znaczenia, w jaki sposób pracownik korzysta z tego urlopu, choć pomocne mogą okazać się dokumenty potwierdzające wysokość opłat związanych z wypoczynkiem w trakcie urlopu, czy też oświadczenie o dochodach.

Wniosek o „wczasy pod gruszą” – wzór

Aby otrzymać dofinansowanie do wypoczynku, wypłacane w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, sam wniosek urlopowy nie jest wystarczający. Należy dodatkowo złożyć wniosek o wypłatę świadczenia z ZFŚS.

WNIOSEK

o dofinansowanie do wypoczynku „wczasy pod gruszą”

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypłatę środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na organizowany we własnym zakresie/organizowany przez biuro podróży wypoczynek w okresie od …. do ….
Oświadczam, że dochód miesięczny na członka rodziny wynosi ….. netto miesięcznie.
Do wniosku dołączam ….. (np. rachunki za hotel).

Po złożeniu wniosku do pracodawcy czekasz na odpowiedź. Musisz wiedzieć, że wniosek możesz złożyć zarówno przed urlopem, jak i zaraz po powrocie do pracy. Regulamin ZFŚS powinien zawierać szczegółowe warunki składania wniosku o wypłatę takiego świadczenia.

„Wczasy pod gruszą” a świadczenie urlopowe

Tytułowe „wczasy pod gruszą” bardzo często mylone są ze świadczeniem urlopowym. Nie są to jednak te same świadczenia. „Wczasy pod gruszą” to świadczenie wypłacane w zakładach pracy, w których istnieje ZFŚS. Świadczenie urlopowe z kolei to jednorazowy dodatek finansowy dla pracowników, którzy owszem, udają się na co najmniej 14 dni kalendarzowych urlopu, ale pracują u pracodawcy, którego firma zatrudnia mniej niż 50 pracowników. Samo świadczenie wypłacane jest z kolei ze środków innych niż te zbierane w ZFŚS. Ponadto, w odróżnieniu od „wczasów pod gruszą” świadczenie urlopowe musi zostać zrealizowane najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem urlopu.

„Wakacje pod gruszą” – podsumowanie

Z „wczasów pod gruszą” mogą korzystać pracownicy firm, w których istnieje ZFŚS. Jest to świadczenie wypłacane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ramach dofinansowania do wypoczynku, na wniosek pracownika, który pobiera urlop o długości co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wysokość świadczenia urlopowego „wczasy pod gruszą” uzależnia się od sytuacji życiowej, w szczególności sytuacji majątkowej i rodzinnej wnioskującego pracownika, a szczegółowy sposób wypłaty określi zwyczajowo przyjęty w zakładzie pracy regulamin ZFŚS.

Urlop wychowawczy — ile trwa, komu przysługuje i ile jest płatny?

Urlop wychowawczy został przygotowany przez ustawodawcę, jako odpowiedź na potrzeby młodych rodziców, którzy potrzebują więcej czasu na osobistą opiekę nad dzieckiem, pozostającym we wczesnym wieku, niż ten, który oferują im urlop macierzyński i rodzicielski. Jednak w przeciwieństwie do nich, znacznie się różni. Jak? Na czym polega urlop wychowawczy, komu przysługuje i ile jest płatny? Odpowiadamy.

Czym jest i komu przysługuje urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy to jedna z form urlopu, przewidziana dla rodziców dzieci we wczesnym wieku, którzy nie chcą zbyt szybko pozostawiać swojego dziecka pod opieką innych dorosłych lub też z jakichś przyczyn nie mogą tego zrobić. Z tej przyczyny korzystają z niego chętnie rodzice, którzy wykorzystali wcześniej urlop macierzyński i rodzicielski.

Urlop wychowawczy przysługuje zarówno rodzicom, jak i opiekunom prawnym dziecka. Oznacza to, że mogą oni skorzystać z tego przywileju, ale pod dwoma warunkami.

Aby móc skorzystać z urlopu wychowawczego, rodzic lub opiekun prawny:

 • musi być zatrudniony na umowę o pracę;
 • musi mieć co najmniej półroczny staż pracy — na ten staż, czyli łącznie 6 miesięcy składa się całkowity staż na umowę o pracę, także ten u poprzednich pracodawców.

Ile trwa urlop wychowawczy? Jaki jest okres urlopu wychowawczego?

Jak przewiduje Kodeks Pracy, maksymalny czas trwania urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy, czyli 3 lata. Przy czym, nie ma obowiązku, aby wykorzystać taki urlop w całym wymiarze. Jeśli jednak rodzice się na to zdecydują, to przynajmniej 1 miesiąc musi być wykorzystany przez drugiego rodzica. Jeśli tego nie zrobi, czas ten przepada, ale i od tego jest wyjątek — śmierć jednego z rodzica. Innymi słowy, gdy jeden z rodziców nie żyje lub jest pozbawiony prawa do opieki nad dzieckiem, drugi z rodziców może wykorzystać pełne 36 miesięcy.

Czasie trwania urlopu wychowawczego, a wiek dziecka

Urlop wychowawczy udzielany jest na okres nie dłuższy niż:

 • 36 miesięcy, maksymalnie do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat (dzieci zdrowe);
 • 72 miesięcy (2x 36), maksymalnie do ukończenia 18 roku życia, w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

Kiedy można rozpocząć urlop wychowawczy?

Warto wiedzieć, że urlopu wychowawczego nie trzeba brać od razu po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Może on być wykorzystany w dowolnym momencie i być podzielony na maksymalnie 5 części. Ponadto oboje rodziców może korzystać z urlopu jednocześnie, przy czym jest on pomniejszany proporcjonalnie, licząc wówczas jego dwukrotność. Innymi słowy, gdy oboje rodziców korzysta z urlopu jednocześnie przez 6 miesięcy, to urlop skraca im się o 12 miesięcy.

Czy urlop wychowawczy jest płatny i ile?

Niestety, urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym. Oznacza to, że pracodawca nie wypłaci Ci wynagrodzenia za okres, w którym przebywasz na urlopie wychowawczym, a co więcej ZUS nie zapłaci Ci żadnego zasiłku. Jedyną możliwością wsparcia finansowego w tym okresie jest zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu pozostawania na urlopie wychowawczym. Jednak w jego przypadku musisz spełnić konkretne kryteria, o których opowiemy innym razem.

Czy możesz pracować podczas urlopu wychowawczego?

Z uwagi na to, że urlop wychowawczy jest bezpłatny, część rodziców może chcieć pracować w ograniczonym czasie, który nie będzie kolidował im z opieką nad dzieckiem. Mogą oni wówczas:

 • w trakcie urlopu wychowawczego umówić się z pracodawcą (obecnym lub innym) na pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło tak, aby jej warunki odpowiadały zapewnieniu opieki nad dzieckiem;
 • wraz z wnioskiem o urlop wychowawczy, wnioskować o obniżenie wymiaru czasu pracy (nie może być ona większa niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy).

Jak złożyć wniosek o urlop wychowawczy?

Jeżeli decydujesz się na korzystanie z urlopu wychowawczego, musisz złożyć pisemny wniosek o jego planowanym rozpoczęciu, nie później niż na 21 dni przed jego rozpoczęciem. Co więcej, pracodawca nie może odmówić Ci udzielenia urlopu wychowawczego. W przeciwnym razie grozi mu kara grzywny. Informacje o tym, jak powinien wyglądać taki wniosek, znajdziesz tutaj: wniosek o urlop wychowawczy.

Jeżeli korzystasz z prawa do urlopu wychowawczego, pracodawca nie może Cię zwolnić w trakcie jego trwania, chyba, że zakład ogłosi upadłość lub zastosuje przewidziane zwolnienia grupowe, albo wtedy, gdy naruszasz postanowienia Kodeksu Pracy. W przeciwnym razie, aż do Twojego powrotu do pracy pozostajesz w stosunku pracy z pracodawcą.

Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy

Każdy pracownik pozostający w stosunku pracy z pracodawcą nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze uzależnionym od jego stażu pracy, z dniem 1 stycznia roku kalendarzowego. Jednakże pracownikowi za czas urlopu wychowawczego, urlop wypoczynkowy nie przysługuje, co to oznacza w praktyce?

 • Jeżeli urlop wychowawczy zaczął się później niż 1 stycznia, pracownik zachowuje prawo do urlopu wypoczynkowego, przysługującego mu w danym roku.
 • Jeżeli urlop wychowawczy zaczął się 1 stycznia i trwa pełny rok, pracownik traci prawo do urlopu wypoczynkowego.
 • Jeżeli urlop wychowawczy zaczął się 1 stycznia, ale pracownik wraca do pracy w ciągu roku, nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowego liczonego proporcjonalnie, tj. za przepracowany w ciągu roku czas.

Jak widzisz, zanim złożysz wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego, lepiej jest wykorzystać urlop wypoczynkowy, który przysługuje Ci w danym okresie.

Urlop wychowawczy — podsumowanie

Urlop wychowawczy jest rodzajem urlopu przysługującego rodzicom, którzy chcą spędzać więcej czasu z dziećmi lub nie mają alternatywy i nie mogą pozostawić ich pod opieką innych osób. W Polsce jest to urlop bezpłatny, który może być wykorzystany przez jednego lub oboje rodziców jednocześnie.

W trakcie trwania urlopu wychowawczego rodzic nie otrzymuje wynagrodzenia, jednak jest chroniony przed zwolnieniem z pracy. Co więcej, może przerwać urlop wychowawczy w dowolnym momencie.

Rozmowa o pracę po angielsku – 10 przydatnych zwrotów

Kiedy postanowisz aplikować do pracy w międzynarodowej korporacji albo na stanowisko handlowca obsługującego zagranicznych klientów, może się czekać rozmowa o pracę po angielsku. Nawet gdy bardzo dobrze znasz ten język i swobodnie się nim porozumiewasz, powinieneś znać przynajmniej kilka profesjonalnych zwrotów, które sprawią, że Twój rozmówca — rekruter, będzie pozytywnie zaskoczony. W tym artykule podpowiemy Ci, jak zapaść w jego pamięć, dzięki 10 przydatnym zwrotom po angielsku.

Rozmowa rekrutacyjna po angielsku

Stopień znajomości języka angielskiego bardzo często determinuje to, jak się czujesz podczas prowadzonej w nim rozmowy kwalifikacyjnej. Innymi słowy, im lepiej znasz język, tym pewnie czujesz się podczas spotkania rekrutacyjnego. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że już sam fakt udziału w takim spotkaniu może powodować stres, a wtedy łatwo czegoś zapomnieć, na przykład wyrażenia, którym posługiwałeś się wielokrotnie. Dlatego ważne jest, aby mimo dobrej znajomości języka, odpowiednio przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku?

Czego możesz się spodziewać, idąc na rozmowę rekrutacyjną po angielsku? Najprościej mówiąc, tego samego co na rozmowie w Twoim ojczystym, polskim języku. Pisaliśmy zresztą o tym w artykule: Jak przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną? Porady od rekrutera

Spodziewaj się tego, że na rozmowie o pracę po angielsku, będziesz musiał udzielać odpowiedzi na pytania, zadawane przez pracodawcę, czy też rekrutera działające w jego imieniu. Takie pytania zwykle nie są niczym nowym, dotyczą najczęściej informacji, które zawarłeś w swoim CV i powodów, dla których postanowiłeś aplikować na dane stanowisko. Jakie mogą to być pytania?

„Tell me about yourself”, czyli o co zapyta Cię rekruter

Zanim rekrutujący zada Ci kluczowe pytania, będzie chciał sprawić, abyś poczuł się bardziej swobodnie. Dlatego po uprzejmym powitaniu „Hello/Hi, how are you?”, poprosi Cię o opowiedzenie czegoś o sobie (o Tobie ;)), używając zwrotu „Tell me about yourself”.

Przy okazji, warto wiedzieć, że uprzejme powitanie, zawierające pytanie „How are you?”, wymaga krótkiej, równie uprzejmej odpowiedzi, która zawrze to samo pytanie do rekrutującego, czyli na pytanie: „Hi, How are you?”, odpowiadasz: „I`m fine, thanks, and you?”.

Wróćmy jednak do drugiego pytania, na które powinieneś udzielić już bardziej obszernej odpowiedzi.

Jak opowiedzieć o sobie po angielsku na rozmowie kwalifikacyjnej?

Gdy osoba, z którą prowadzisz rozmowę, użyje zwrotu: „Tell me about yourself”, oczekuje, że opowiesz jej o czymś, co jest związane z powodami Twojej aplikacji, na stanowisko, jakie oferuje. Innymi słowy, nie oczekuje, że opowiesz jej, co lubisz jeść, jaki jest Twój ulubiony kolor, czy jak często chodzisz do kina, ale opowiesz o sobie w kontekście zawodowym. Porusz więc temat swojego doświadczenia, znajomości branży, w której działa pracodawca, oraz o osiągnięciach i umiejętnościach, które mogą mieć wpływ na decyzję o tym, czy to właśnie Ty zostaniesz zatrudniony. Możesz wówczas użyć takich zwrotów, jak:

 • As you will see from my resume… – Jak można zobaczyć w moim CV…
 • My real strenght is… – Jestem naprawdę dobry w…
 • My current personal goal is to… – Aktualnie obrałem sobie za cel…

Oczywiście na tym rozmowa się nie skończy, a po Twojej autoprezentacji, rekruter może Ci zadać jeszcze wiele innych pytań.

Przykładowe pytania i odpowiedzi na rozmowie o pracę po angielsku

Pamiętaj, że te pytania nie są niczym obcym na rozmowach kwalifikacyjnych, są po prostu zadawane w obcym języku, dlatego też spodziewaj się pytań typu:

 • Dlaczego chcesz dostać tę pracę — Why do you want this job?
 • Dlaczego powinniśmy Cię zatrdnić — Why should we hire you?
 • Jakie są Twoje wady i zalety — What is your strenghts and weakness?

Why do you want this job? – jak odpowiedzieć na to pytanie?

Odpowiedź na pytanie o to, co spowodowało, że chcesz pracować w danej firmie, często rodzi problemy wśród kandydatów do pracy. Tymczasem nie powinna, bo te pytania pojawiają się praktycznie na każdej rozmowie o pracę, także tej po angielsku i powinieneś się ich spodziewać. To, w jaki sposób na nie odpowiesz, zależy w dużej mierze od tego, jak dobrze przygotowałeś się do rozmowy. Na pewno robiłeś research o firmie, dlatego odpowiadając na to pytanie, pokaż, że coś o niej wiesz. Użyj takich zwrotów, jak:

 • Zawsze podziwiałem Wasze nowatorskie podejście do największych wyzwań w branży — I have always admired your innovative approach towards the biggest challenges in the industry.
 • Bardzo szanuje Wasze podejście do zrównoważonego rozwoju… – I highly respect your approach to sustainability…
 • Pragnę wykorzystać moje umiejętności w rozwiązywaniu problemów, z którymi się borykasz — I’m looking forward to using my skills to tackle problems you face…
 • Jestem pod wrażeniem tego, jak Twoja firma chce się rozwijać.. – I am impressed with the way your company wants to grow..

Why should we hire you? – najczęstsze pytanie na rozmowie o pracę

Udzielając odpowiedzi na pytanie o powody aplikacji do danej firmy, czyli „Why do you want this job?” nie wolno mylić z najczęściej zadawanym pytaniem „Why should we hire you?”. Chociaż, odpowiadając na nie, można odnieść się do wiedzy o firmie pracodawcy.

Gdy usłyszysz pytanie na rozmowie rekrutacyjnej o to, dlaczego to Ciebie powinien zatrudnić, pracodawca będzie oczekiwał, że udowodnisz mu, że to właśnie Ty, jak nikt inny nadajesz się do tej pracy. Powiedz więc o swoich kwalifikacjach i umiejętnościach.

Przydać Ci się mogą takie zwroty, jak:

 • I’m a wide profile… professional. – Jestem specjalistą w zakresie… o szerokim profilu zawodowym.
 • I have proven track record of…– Mam udokumentowane osiągnięcia w…
 • I’m very attentive to detail. – Przykładam dużą uwagę do szczegółów.

What is your strenghts and weakness? – pytanie o słabe i mocne strony

Z pewnością możesz się spodziewać tego pytania podczas rozmowy o pracę po angielsku, po polsku i w każdym innym języku. Pytanie o Twoje mocne i słabe strony pozwala rekrutowi sprawdzić, jakie masz zdanie na swój temat. Musisz być bardzo uważny, udzielając odpowiedzi na to pytanie. Nie możesz pokazać, że jesteś zarozumiały czy nieomylny. Dlatego, na to pytanie rekrutacyjne odpowiadaj:

 • I’m self-motivated. – Potrafię dobrze sam się zmotywować.
 • I’m a team-player. – Dobrze pracuję w zespole.
 • I have a natural ability to… – Posiadam naturalną umiejętność…
 • In the past, I struggled with time management, but I`m working on it… – Miałem problemy z zarządzaniem własnym czasem, ale pracuję nad tym…

Pytania po angielsku na rozmowie o pracę

Powyżej wymieniliśmy tylko kilka pytań rekrutacyjnych po angielsku i odpowiedzi, jakich możesz na nie udzielić. Dzięki temu wiesz, czego możesz się spodziewać, jeśli czeka Cię rozmowa kwalifikacyjna po angielsku. Jednak dobrze wiemy, że im więcej pytań zadawać będzie osoba rekrutująca, tym bardziej możesz się stresować, poszukując w głowie właściwych zwrotów, którymi pozytywnie zwrócisz na siebie uwagę. Z tego powodu przedstawiamy Ci 10 przydatnych zwrotów, które mogą Ci w tym pomóc.

Rozmowa o pracę po angielsku – 10 przydatnych zwrotów

Każda rozmowa kwalifikacyjna jest inna, ale większość z nich zawiera podobne pytania, dlatego zwroty, które prezentujemy poniżej, są na tyle uniwersalne, że mogą Ci się przydać zawsze. Chociaż pamiętaj, że to tylko przykłady wybrane przez nas, choć mamy nadzieję, że dzięki nim, Twoja rozmowa kwalifikacyjna po angielsku przebiegnie pomyślnie.

 1. Jak można zobaczyć w moim CV… As you will see from my resume…
 2. Mam… lat doświadczenia w dziedzinie… – I have… years of experience in the filed of…
 3. Jestem naprawdę dobry w… – My real strenght is…
 4. Aktualnie obrałem sobie za cel… – My current personal goal is to…
 5. Studiowałem na uniwersytecie — I studied at the University…
 6. Mam dyplom z… – I have a diploma in…
 7. Ukończyłem kurs…. – I have finished a course in…
 8. Zawsze interesowałem się… – I`ve always been interested in…
 9. Motywują mnie… – I`m motivated by…
 10. Posiadam naturalną umiejętność… – I have a natural ability

Jak udzielać odpowiedzi na rozmowie kwalifikacyjnej w języku angielskim?

W trakcie rozmowy o pracę pamiętaj, aby nie rozwlekać się z tematem i udzielać konkretnych odpowiedzi na pytania. Jeżeli rekruter pyta Cię o Twoje słabe strony, nie mów, że lubisz ucinać sobie popołudniowe drzemki, przez które nieraz spóźniłeś się na spotkanie ze znajomymi. Bądź rzeczowy i pamiętaj, po co przyszedłeś na tę rozmowę.

Staraj się także nie odnosić zbyt często do poprzedniej pracy, o ile nie jest to istotne. Możesz natomiast wspomnieć o tym, jeśli to prawda, że w poprzedniej pracy byłeś ceniony za to, że potrafisz pracować w zespole i oczywiście nie zapominaj przy tym mówić po angielsku 😉 Pamiętaj o zwrocie „I’m a team-player”.

Rozmowa o pracę po angielsku — przydatne wskazówki na koniec

Wiesz już, jakich pytań możesz się spodziewać i jak może wygląda ten etap rekrutacji, związany z rozmową po angielsku, ale powyższe pytania i przykładowe odpowiedzi to nie wszystko. Sama znajomość języka obcego może nie wystarczyć, aby zachwycić rekruta na tyle, by przejść do kolejnego etapu, dlatego pokaż, że jesteś odważny i zastosuj kilka dodatkowych wskazówek.

Zadawaj pytania

Chociaż dużo już powiedzieliśmy na temat tego, jakie pytania na rozmowie kwalifikacyjnej po angielsku mogą Cię czekać i jak na nie odpowiadać, to nie zapominaj, że Ty także możesz zadawać pytania rekruterowi. Nie bój się przy tym zapytać o to:

 • Jakie są cele firmy i jej strategia rozwoju. – What are the goals of the company and its development strategy.
 • W jaki sposób firma mierzy efekty pracy. – How does the company measure work performance?

Mów szczerze o oczekiwaniach finansowych

Ponadto, gdy pojawi się na rozmowie pytania, o Twoje oczekiwania finansowe, nie bój się o nich mówić szczerze. Pomóc Ci w tym mogą zwroty:

 • I believe it’s fair for me to expect… – Uważam, że to uczciwe z mojej strony, aby oczekiwać…
 • I expect experience-based remuneration. – Spodziewam się wynagrodzenia opartego na moim doświadczeniu.

Gdy nie usłyszysz pytania…

Stres powoduje, że możesz czasem nie usłyszeć pytania, zadanego przez rekrutera. To zrozumiałe i nie bój się poprosić osoby, która prowadzi z Tobą rozmowę, o powtórzenie pytania. Zrób to jednak profesjonalnie. Użyj zwrotu:

 • Przepraszam, jestem bardzo zestresowany. To dla mnie bardzo ważne. – Excuse me, I am feeling really stressed. It is very important for me.
 • Przepraszam, czy mógłby Pan powtórzyć to pytanie? – Excuse me, would you mind repeating this question, please?

Jak zakończyć rozmowę o pracę po angielsku?

Niezależnie od tego, jak czujesz, że przebiegła Twoja rozmowa o pracę po angielsku, pamiętaj o kulturze i o tym, aby być profesjonalnym, a jednocześnie dać rekrutującemu do zrozumienia, że oczekujesz informacji o przejściu do kolejnego etapu. Zakończ rozmowę jednym ze zwrotów:

 • Thank you for taking your time to meet me. – Dziękuję, że poświęcił Pan/Pani czas na spotkanie się ze mną.
 • Please note that I’m available for an immediate start. – Proszę mieć na uwadze, że mogę rozpocząć pracę natychmiast.
 • In case you need anything else from me, I’ll be happy to meet again. – Jeśli będą Państwo czegoś jeszcze ode mnie potrzebowali, chętnie znów się z Państwem spotkam.

Powodzenia! Jeśli jednak wciąż szukasz pracy dla siebie, zajrzyj do zakładki z aktualnymi ofertami pracy.